2019. jan. 28.

Imák Szent Ritához

         Anyaszentegyházunk tanítása szerint a szenteket tisztelni jó és üdvös. A szenteket azért tiszteljük, mert nagyon erényesen éltek, és mert maga az Isten is megdicsőítette őket. Közbenjárásukat azért kérjük, mert imádságukkal sokat tehetnek érettünk Istennél. 
(Római katekizmusból, Régi) 

         A jó Isten útjelzőknek állította a szenteket, hogy életüket követve biztosan eljuthassunk a mennyországba. A szentek eligazítanak az élet tekervényes útjain, kivezetnek a zsákutcákból, felemelnek elesettségünkben, meghallgatják kéréseinket és azokat Isten trónusa elé viszik. Életük például szolgál. Megmutatják, miként szentelődhetünk meg a bajok és a megpróbáltatások közepette is és miként juthatunk Isten közelébe.

"Csodálatos az Isten az Ő szentjeiben" 
- hirdeti a Szentírás. (Zsolt 67,36)

         Csodálatos az Isten Szent Rita megdicsőítésében is. A kétségbeesettek és a földre sújtottak segítője Ő, aki a lehetetlennek látszó helyzetekben is felkarolja a hozzá fohászkodók kérését. Ezért előszeretettel a "lehetetlenségek védőszentjének" nevezzük.
Szent Rita köszöntése 
         Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent. Ámen.
         Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem a kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezz meg minden ínségemben. Ámen.

Önmagunk felajánlása Szent Ritának 
         Szent Rita, a mai napon életem egész tartamára, testem és lelkem minden ügyes-bajos dolgában különleges közbenjárómmá választalak, és elhatározom, hogy pártfogásodba vett hűséges gyermekedként áhítattal tisztelni foglak, és tiszteletedet erőmhöz mérten előmozdítom. Kérlek, hatalmas közbenjárásoddal állj mellettem életben, halálban, minden ügyes-bajos dolgomban. Ámen.

Ima Szent Rita oltáránál 
         Szent Rita! Ezt az oltárt tiszteletedre szente!ték. Ide járulok, hogy üdvözöljelek, tiszteljelek és segítségedet kérjem. Látod, minden kérésemet erre az oltárra helyezem, hogy minden itt bemutatott szentmisével felajánlhassam a Szentháromságnak, Krisztus Testével és Vérével együtt. Az itt bemutatott szentmisékkel felajánlom önmagamat is, és kérem, hogy mind az életemben, mind halálomban részesüljek e szentmisék kegyelmeiben. Ámen.

Szent Rita védőszentünkké választása 
         Dicsőséges Szent Rita! Ma rendkívüli védőszentemmé és közbenjárommá választalak. Ezentúl buzgón akarlak tisztelni, példádat hűségesen követni kívánom, tiszteleted terjesztésén akarok munkálkodni. Fogadj be tehát engem pártfogoltjaid közé. Szent Rita! Végy védelmedbe a gonosz ellenség cselvetései ellen! Őrizz engem minden testi és lelki veszélyben, óvj meg a kishitűségtől és csüggedéstől! Minden vállalkozásomra esdd ki nekem Isten áldását, de különösképpen az állhatatosság és a jó halál kegyelmét kérd számomra. Ámen.

Pártfogást kérő ima 
         Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kisgyermeket! Oltalmazz engem a gonosz lélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erősíts, ha elveszítem bátorságomat és ha kishitű vagyok!
         Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak pártfogómul és közbenjárómnak. Hűségesen akarom követni erényeidet, és igyekszem minél szélesebb körben elterjeszteni tiszteletedet. Eszközöld ki számomra a jó Isten áldását minden munkámra, különösen pedig .....ra. Legfőképpen segíts, hogy megkapjam a végső kitartás és a jó halál kegyelmét! Ámen

Könyörgés Szent Ritához 
         A bánat és aggodalom súlya alatt hozzád fordulok, Szent Rita, akit mindenki a lehetetlenséggel határos akadályok legyőzőjének nevez; hozzád futok azzal a bizalommal, hogy segíteni fogsz bajomon. Szabadítsd meg szegény szívemet a gyötrelemtől, mert félelem szorongat minden oldalról! Szerezd meg zaklatott lelkem békéjét, hogy megszűnjék keserves könnyeim hullása!
         S minthogy eredménytelen minden eszköz a vigasztalás megszerzésére, egészen Reád bízom magamat, Reád, akit a jó Isten választott a legkétségesebb ügyek szószólójává. Lehetséges volna-e, hogy egyedül én ne találjak enyhülést és segítséget Nálad, aki oly csodásan segítesz a Hozzád fordulókon? Csak én ne zenghessem a hálaadás himnuszát? Tudom, hogy bűneim akadályozzák kívánságom elérését, de bánom azokat teljes szívemből azért, mert általuk Istent, a legfőbb Jóságot bántottam meg.
         Imádkozzál értem, hogy méltó gyónásban bocsánatot nyerjek, hogy megjavulhassak! Kérlek, jutalmazd meg Hozzád való erős bizalmamat, én pedig hirdetni fogom mindenfelé a bűnbánó lelkek iránti jóságodat. Te, aki a megfeszített Jézus jegyese vagy, imádkozzál értem most és mindig! Ámen.

Ima Szent Ritához lelkierőért és türelemért 
         Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe, kérj nekem Istentől szent lelkierőt, hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni Szívétől esdj ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben istenfélő. Szent Patrónám! Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen.

Hálaadó imádság kérésünk meghallgatása után 
          Mindenható, örök Isten! Örvendező lélekkel borulok eléd! Szent Rita jóságos és csodálatos közbenjárása által elnyertem azt, amit bízva kértem Tőled. Felséged trónusánál közbenjárt értem e drága szent, és mivel szereted őt, meghallgattad kérésemet. Hálát adok neked nemcsak azért, mert kérésemet teljesítetted, hanem mindazokért a jótéteményekért is, amelyekkel életem folyamán elhalmoztál. Hálát adok Neked, hogy eddig számtalan kísértésből, szorongattatásból, kétségbeejtő helyzetből Szent Rita közbenjárására mentettél ki. Amikor neked hálát adok, örömtől túlcsorduló szívvel gondolok szeretett szolgálódra. Legyen áldott ő, akit a mennyei boldogság oly magas fokára emeltél. Kérlek engedd, hogy vele és minden angyallal, szentjeiddel és választottaiddal mindörökké dicsérjelek és magasztaljalak Téged. Ámen

Ima a családi békéért 
         Szent Rita! Te gyermekkorodban, nagyleánykorodban, házaséletedben szüleidnek és környezetednek mindig napsugara voltál. Ártatlan mosolyod, mint az erény illata őrizte meg a családban az egyetértést és a békét. Szelídségeddel legyőzted indulatos férjedet, nagy türelemmel teljesítetted anyai kötelességedet. Érdemeid alapján kérd Istent, a békeszerzőjét és a szeretet kedvelőjét, hogy a mi családunkban is örökké égő lánggal égjen a béke és a szeretet tüze. Adj, Uram, Szent Rita közbenjárására békét napjainkban! Adj családunknak alázatosságot, reménységet és erős hitet! Engedd, hogy a testvéri, a szülői és a hitvesi szeretet kötelékei fonjanak egybe mindnyájunkat, egymást tiszta szeretettel szeressük, hogy a béke és szeretet gyermekei legyünk. Szent Rita, hatalmas közbenjárásod által tégy méltóvá minket arra, hogy az Úr Jézus egykor bennünket is boldognak nevezzen! Általa és vele legyen az Istennek dicsőség és hatalom. Ámen.

Házastársak imája egymásért 
        Jóságos Istenünk, aki a világ kezdetén rendelted, első csodatetteddel pedig megszentelted a házasságot, add meg nekünk, hogy benne híven szolgáljunk neked. Szent Lelked által úgy tartsd meg és növeld kölcsönös szeretetünket, hogy minden önzés, féltékenység, egyenetlenkedés nélkül hűségben éljünk, szolgáljunk egymásnak és gonddal őrködjünk gyermekeink felett. Oltalmazz minket minden veszedelemtől, és végtelen jóvoltodért tarts meg minket szent neved dicsőségére, az Egyház és minden ember javára. Ámen. 

Szülők imája Szent Ritához 
Szent Rita, kedves pártfogóm, esdd ki számomra Istentől, hogy jól tudjam nevelni gyermekeimet. Tudom nem kis részben ettől függ örök boldogságunk. A Te példád szerint kezdettől Istennek és az örök életnek akarom nevelni őket. Segíts, hogy gyermekeim, ne csak korban és emberségben, de hitben, reményben és szeretetben is növekedjenek. Tudjak bölcs és erős lenni, hogy mindig megtaláljam és követni tudjam a helyes utat-módot nevelésükben. Kérj erőt számomra, hogy szavaimmal és tetteimmel példát adjak nékik az emberségre, és kereszténységre. Könyörögj gyermekeimért, légy az ő édesanyjuk is. Ámen. 

Egyéb imák Szent Ritához 

         Szent Rita, te a világban és a szerzetben a “Szeretet Angyala” voltál. Akkor örültél, ha mindenkivel: szegényekkel, betegekkel, bűnösökkel jót tehettél. Szereteted akkora volt, hogy még ellenségeidnek is megbocsátottál, és üldözőik elől védelmedbe vetted őket. Szent Rita, esedezz érettünk, hogy felebarátainkat igazán szeressük. Segíts bennünket, hogy a szegény, szenvedő emberekben Krisztust lássuk és áldozatok, önmegtagadások árán is segítsünk rajtuk. Szent példád serkentsen bennünket arra, hogy mindig jók, irgalmasok, jóságosak és békülékenyek legyünk, hogy annak idején kegyes bíránkra találjunk Benne. Ámen. 

         Szent Rita, te egészen Istennek éltél. Törekvéseid középpontja és végcélja Isten volt. Mindent megtettél, és mindent feladtál, hogy Isten szent akaratát teljesítsd, hogy Neki szolgálj és Őt szeresd. Könyörögj értünk, Szent Rita, hogy mi is mindenben és mindenek felett keressük és szeressük Istent. Esd ki nekünk a kegyelmet, hogy semmiféle földi boldogság és semmi emberi szenvedély ne szakítson el bennünket Istentől, aki a Kezdet és a Vég. Ámen.

          Szent Rita, Te már sok emberen segítettél, és számtalan csodát tettél. Bizalommal jövök hozzád, és neked ajánlom kérésemet. Fogadd szerény és gyarló imámat, vidd Isten kegyelmi trónja elé, hogy hathatos közbenjárásod által meghallgatást nyerjen. Hiszen ismered az élet szorongattatásait, és megsegítesz mindenkit, aki benned bízik. Te, a “reménytelen esetek szentje”, ne engedd, hogy vigaszod és segítséged nélkül távozzak tőled. Ámen.

Forrás:

* * *
- Szent Rita litániája és rózsafüzére itt található.
- Imazarándoklat Szent Rita sírjához(lélekben),
hogy erényeit követni tudjuk.

Nincsenek megjegyzések: