2019. márc. 29.

Akathisztosz gyermeküket megölő bűnbánó anyák számára


       A mostanában a liberális közvélekedés eredményeként annyira gyakorivá vált bűnt elkövető anyák, ezzel az imádsággal könnyíthetnek lelkiismeret-furdalásukon. Istennél minden bűnbánó ember bocsánatra talál.

Az akathisztosz bevezető imái itt!

Tropár, 6 hang
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk,
mert mentségünkre nem lévén szavunk,
ezen könyörgést, mint Uralkodónak, mi bűnös szolgáid,
Néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

1. konták
A világ bűneit elvevő Isten Báránya, halld meg sóhajtásomat, és figyelj szívem szomorúságaira, vedd le bűnöm súlyos terhét, aki hordoztad gyöngeségeinket, fogadj el a bűn-bánatban eléd borulót, aki kérlellek, és lelkem mélyéből hangoztatom:
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

1. ikosz
Istenem, és Uram! Bár teremtményed vagyok, de jaj nekem, Ádámnak a paradicsomban elkövetett vétke él bennem és testemben, és mint szolgáló, buzgón szolgálok neki mindig, most pedig kérlek téged:
Könyörülj rajtam a felső világ Alkotója.
Könyörülj rajtam a földi lények Teremtője.
Könyörülj rajtam mennyei erők Ura.
Könyörülj rajtam, a testi teremtmények irányítója.
Könyörülj rajtam mindenek gondviselője.
Könyörülj rajtam, aki bűneimért könnyeimet hozzád hozom.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

2. konták
Nagyirgalmú Uram, aki olyan gyalázatos bűnös nő vagyok, hogyan merészelek Hozzád járulni imádságommal, aki áthágtam törvényedet, amelyet Te parancsoltál nekem Mózes prófétád által: Ne ölj! Én pedig gyilkos vagyok, és jaj, százszorosan kegyetlen, alattomos erkölcsű, aki, bár kis időre megadja gyermekeinek, hogy lássák a világosságot, később felfalja, én pedig, ó átkozott, irgalmatlanul elvesztettem gyermekeimnek nem csak az érzékelhető, de főleg a keresztség szentsége által megvilágosító Urunk Jézus Krisztus igazi világosságát is, és, ideig tartó testi nyugalom miatt elfutva a sok-gyermekűségtől, még méhemben gyilkos vagyok. De mert én, ezektől és sok számtalan vétektől elhomályosodott, csak jóságod irgalmában remélek, és bátorsággal hangoztatom Neked: Alleluja.

2. ikosz
Életre szolgáló igéidet megvetettem, ó Uram, és szívem akarata szerint jártam ifjúságomtól kezdve egészen a mai napig, most pedig bűnbánatban hangoztatom Neked, ó irgalmas Üdvözítőm:
Könyörülj rajtam, aki törvénytelenségekben fogantattam.
Könyörülj rajtam, aki bűnökben születtem.
Könyörülj rajtam, aki parancsaidat nem tartottam meg.
Könyörülj rajtam, aki elvesztettem kegyelmedet.
Könyörülj rajtam, aki nem törődtem üdvösségemmel.
Könyörülj rajtam, akit megfogott a szenvedélyek hálója.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

3. konták
Jó és gyönyörűséges, ha a testvérek együtt laknak és szeretik egymást, amint megparancsoltad nekünk, Üdvözítőnk, mert, aki gyűlöli felebarátját, gyilkos, én pedig, haragommal fölülmúltam a világ minden szülöttjét, főképp pedig a gyilkosokét, akik különféle okoknak, életeknek és koroknak voltak áldozatai az időben, én pedig, ó átkozott, elvesztettem azok életét, akik még csak időt kaptak az életre Tőled, az élet Megadójától, létezésükre, de én, esztelenségemben sajnálkozás nélkül elvettem azt még méhemben, Isten félelme nélkül, elvetve akaratodat, és a gyermekszülés Általad megáldott ajándékát. Önkényesen kitéptem teremtő kezeidből ártatlan gyermekeimet, és szemeid előtt nem szégyellve megöltem azokat. De sorsuk kezedben van, Uram, de bűnöm állandóan előttem van. Egyedül előtted bánkódom, és kérlek téged ó Jóságos, irányítsd lépteimet a bűnbánat útjára, hogy minden bűnbánó bűnössel énekeljem Neked: Alleluja.

3. ikosz
Aki egyedül ismered az emberi tehetetlenséget, ismered minden bűnbeesésemet, ne emlékezz ifjúságom vétkeire, és tisztíts meg engem a titkosaktól, aki ezt mondom Neked: Könyörülj rajtam, a nagy bűnösön.
Könyörülj rajtam, aki Isten törvényét áthágtam.
Könyörülj rajtam, aki törvényedet leromboltam.
Könyörülj rajtam, mert Neked, Uramnak rosszal fizettem vissza.
Könyörülj rajtam, aki Hozzád, bűnbánatban a tizenegyedik órában érkeztem.
Könyörülj rajtam az átkozott gyermekgyilkoson.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

4. konták
Az élet megadója, Mennyei Király, jöjj és lakozzál bennem a bűnök által beszennyezettben, és tisztíts meg engem minden szennytől, és üdvözítsd Jóságos, lelkemet, hogy az üdvözült, hangoztassam Neked: Alleluja.

4. ikosz
Eltévedtem mint az elveszett juh, keress fel engem szolgálódat, Istenem, aki a szenvedélyek és önkényességek átjárhatatlan sűrűségébe távolodtam el parancsaidtól, üdvözíts engem méltatlant, aki forrón sóhajtozik Hozzád, kérlel, és hangoztatja:
Könyörülj rajtam, aki önfejű vétkeim által megkeményedtem.
Könyörülj rajtam a szenvedélyektől elhomályosulton.
Könyörülj rajtam a büszkeség által elszegényedetten.
Könyörülj rajtam az irigység által elnyelten.
Könyörülj rajtam, aki igazságtalansággal vagyok eltelve.
Könyörülj rajtam, Aki nem akarod a bűnös halálát.
Könyörülj rajtam, gyermekeinek szándékos gyilkosán.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

5. konták
Mindenható Istenem, ahol akarod, meggyőzetik a természet rendje, győzd le bennem élő bűnös természetemet, és annak erőit. amelyek engem a bűnre vonzanak, mert Te vagy mindenek Teremtője és a természet Alkotója, isteni kegyelmeddel újítsd meg bennem az igaz lelket, és ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem, és törd szét a gyermekgyilkosság igazán lelkemre nehezedett halálos pecsétjét, amelyet igaz ítéleted helyezett rá a „Ne ölj!” törvényed hatodik parancsa szerint, és éleszd fel újra bűneim által megszakított irántam való örök szövetségedet, Uram, és add vissza a bűn által megholt előbbi erényeimet, hogy akadálytalanul énekeljem Neked: Alleluja.

5. ikosz
Ki vétkezett valamikor úgy, amint én vétkeztem, ó én átkozott, milyen bűnt nem követtem el, milyen rosszat nem képzeltem el lelkemben, de bűnbánó szívvel és könnyekkel járulok Hozzád, irgalmas Uram, hangoztatva:
Könyörülj rajtam, hitetlen szolgálódon.
Könyörülj rajtam bűnökben megkeményedetten.
Könyörülj rajtam, felebarátját gyűlölőn.
Könyörülj rajtam, aki szóval és tettel megbántottam.
Könyörülj rajtam, aki lelkileg és testileg be vagyok szennyezve.
Könyörülj rajtam, akit éget a lelkiismeret.
Könyörülj rajtam, aki hasonló vagyok a gyermekgyilkos Heródeshez.
Uram, Uram, örömem, Könyörülj rajtam elesetten.

6. konták
Kegyelmed sugaraival, Uram, világosítsd meg lelkem ruházatát, ó a világosság Megadója, és üdvözíts engem, hogy örvendezve énekeljem Neked: Alleluja.

6. ikosz
Nagy az én bűneim sokasága, ó Krisztus, és egész életem, mint a sötét éjszaka, de nem estem kétségbe irgalmasságod felől, Üdvözítőm, mint Dávid hangoztatom Neked:
Könyörülj rajtam, aki egész életemet lustaságban töltöttem el.
Könyörülj rajtam, aki hanyag vagyok a bűnökért való imádságban.
Könyörülj rajtam, aki hálátlan voltam jó sugallataidért a bűnbánatra.
Könyörülj rajtam, aki törvényedet nem tiszteltem, és parancsaidat nem tartottam meg.
Könyörülj rajtam, mert a világot, és ami a világban van, megszerettem.
Könyörülj rajtam, aki világi hiúságban töltöttem életemnek napjait.
Könyörülj rajtam, mert követve e világ törvényeit, és undorodva az általad megáldott gyermekszüléstől, gyermekgyilkosságot követtem el.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

7. konták
Szemeimet felemelem az égre, Hozzád, ó Isten Igéje, de természetem súlyosan lefelé vonz engem, Üdvözítőm. Ó, mennyek, és földnek, és mindennek, ami azokon van, Teremtője! Állíts fel engem a magasság fölé, amelyeket gondolni és cselekedni kell, hogy ajkaimmal és szívemmel mindig győzelmesen énekeljem Neked: Alleluja.

7. ikosz
Gonosz, és minden tisztátalansággal eltelt szemem van, e világ csábításától mindig elcsábulok, ezért, kérlek téged ó Jóságos, fordítsd el szemeimet, hogy ne lássam a hiúságokat, hogy imádságosan így hívjalak Téged:
Könyörülj rajtam, aki szomjazom, hogy hűségesen szolgáljak neked.
Könyörülj rajtam, aki kívánlak téged lélekben és igazságban imádni.
Könyörülj rajtam, aki bűnbánatom könnyeit, mint bűneimért való áldozatot hozom neked.
Könyörülj rajtam, aki tőled kérem a bocsánatot gyermekeim meggyilkolásáért.
Könyörülj rajtam Uram, aki tőled várom a szabadítást szenvedélyeimtől.
Könyörülj rajtam, aki nagyon sírok elkövetett súlyos halálos bűneim miatt.
Könyörülj rajtam, az isteni és az emberi ítélet alá vetett gyilkoson.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

8. konták
Könyörülj rajtam, Uram, Üdvözítőm, aki a világra jöttél a bűnösöket üdvözíteni, akik közül mindenkinél romlottabb vagyok én, de kérlek Téged nagyirgalmú Istenem, hajlítsd le jóságod irgalmát, hallgasd meg szívbeli sóhajtásaimat, fogadd el könnyeim forrását, forró lelki imádságaimat, lelkem Üdvözítője, hogy hangoztassam Neked: Alleluja.

8. ikosz
Rabló rossz gondolatok támadtak rám, miközben lelkiismeretem alszik, jaj nekem, a keresztségemben nekem ajándékozott fényes ruhámat vétkeim gyalázatossága miatt elvesztettem, ettől gyermekgyilkosságot követtem el, az erényektől mostanáig mezítelen vagyok, ezért, nagyon törekszem, hogy szemeimet a hegyre emeljem, amelyek előtted elkövetett szennyes vétkeim sokasága miatt, a föld felé hajlanak, Uram, és így kiáltok Hozzád:
Könyörülj rajtam, aki halálos bűnt követtem el.
Könyörülj rajtam, aki eddig a bűnökben tespedek.
Könyörülj rajtam, aki mindenféle utálatossággal vagyok telve.
Könyörülj rajtam, akit a természetellenes bűnök szennyeztek be.
Könyörülj rajtam, aki szüzességem tisztaságát nem őriztem meg.
Könyörülj rajtam, mert elvesztettem a magam számára a tiszteletteljes anyaságot.
Könyörülj rajtam, aki gyermekeimet méhemből idő előtt kivetettem.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

9. konták
A könnyek forrásait add meg nekem, Istenem, hogy sírjak vétkeimen, és így, örvendezve hangoztassam: Alleluja.

9. ikosz
Testemet beszennyeztem utálatos titkokkal, lelkemet elhomályosítottam helytelen tetteimmel, gyengélkedik a test, gyengélkedik a lelkem is. Egyedül Előtted, ó irgalmas Bíróm, és Istenem borulva le, Aki nem emlékszel a rosszra, kérlek:
Könyörülj rajtam, gyilkoson, mert kivetett gyermekeim sorsára való emlékezés félelembe és remegésbe visz engem, és kimondhatatlan csodálkozásba: ó, irgalmas Úr és igazságos Bíró, hogyan tűrsz és teszel jót velem, az alvilág lakójával, mind a mai napig és óráig, mindenképp várva bűnbánatomat.
Könyörülj rajtam, aki ismételten megígértem, hogy megjavulok, és újra visszatértem a bűnökhöz, mint sertés a moslékához.
Könyörülj rajtam, aki, nagyszámú gyilkosságot követtem el.
Könyörülj rajtam, mert Isten félelme, és a gyermekek iránti anyai szeretet nélkül, de a vadállat dühösségével marcangoltam szét gyermekeimet.
Könyörülj rajtam, aki akaratommal követtem el vétkeimet.
Könyörülj rajtam, aki utálatos gondolatokkal szennyeztem be lelkemet.
Könyörülj rajtam, mert bűnös életemet a mai napig is folytatom.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

10. konták
Megsebesültem e világ csábításától, és térdeim meghajlottak előttük, kiválasztva az ő utálatos törvényének veszélyes útját, elfelejtve általam a keresztségnél adott ígéreteimet, és egymás után követve el áthágásaimat, amelyeket csak sugalmazott nekem a világ, és végül, elértem a halálos bűnök csúcsáig: a gyermekgyilkosságig, de ó, Atyám, tárd ki karodat felém, Istenem törekedj, hogy amíg életem a végére nem jut, a dicséret áldozatát hozzam Neked, hangoztatva: Alleluja.

10 ikosz
A rablók, gyilkosok és tolvajok, és egy bűnbánatot nem tartó bűnös sem örökli Isten országát. Én pedig, minden igazságtalansággal, és minden utálatos bűnnel beszennyeztem testemet és lelkemet, ezért, lelki szegénységem miatt, leborulva hangoztatom Neked:
Könyörülj rajtam, akit az Újszövetségben kegyelmes országodra szültél.
Könyörülj rajtam, akit az Általad alapított Egyház tagjává tettél.
Könyörülj rajtam, akit a Szentlélek ajándékaival megpecsételtél.
Könyörülj rajtam, akit Legtisztább Testeddel és Éltető Véreddel tápláltál.
Könyörülj rajtam, akit Krisztusra kereszteltek és Krisztusba öltöztettek.
Könyörülj rajtam, aki mindezeket a jótéteményeket elvetettem, és a bűnös életet választottam.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

11. konták
Életem Ura és Uralkodója, ajándékozd nekem a szüzesség szellemét, mert egészen ifjúságomtól elvesztettem az erényeket, teljesen leigázott a szenvedély, szellememet és lelkemet beszennyezte, és testemet megbecstelenítette. Kegyelem, és irgalom Istene! Ne utálj, hogy megtisztíts engem, az annyira utálatos bűnös nőt, a te teremtményed vagyok én, könyörülj rajtam, és tisztíts meg engem a test és lélek minden szennyétől, és szabadíts meg engem, aki bizalommal énekli Neked: Alleluja.

11. ikosz
Szívem várakozását, amely Benned remél, ne vesd el Uram, és ne szégyeníts meg engem az angyalok és emberek előtt igazságos és félelmetes ítéletednél, ne ítélj el engem akkor tetteim szerint, hanem, irgalmad szerint bocsásd meg minden vétkemet, aki hangoztatom Neked:
Könyörülj rajtam tisztátalan szívűn.
Könyörülj rajtam, akit ördögi kötelék kötözött meg.
Könyörülj rajtam, aki bűnökben születtem, a keresztségben megmosdottam, és miként a sertés, újra bűnbe estem.
Könyörülj rajtam, akinek lelke a bűnbeesés bűzlő sebeit hordozza.
Könyörülj rajtam, aki súlyos és halálos bűnbeeséseim miatt csüggedésbe és kétségbeesésbe estem.
Könyörülj rajtam, aki minden vétket elkövettem, és minden büntetésre méltó vagyok.
Könyörülj rajtam Teremtőm, és bűnbánatomban fogadj el engem, az elesettet. Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

12. konták
Szereteted szélességével, ó Istenem, född be törvénytelenségem minden vétkét, elfogadva bűnbánatomat, hogy Irántad való szeretetben mindig hangoztassam: Alleluja.

12. ikosz
Ifjúságom esztelenségemben telt el, egész életemet bűnökben töltöttem el, a bűnbánat iránti lustaságban és hanyagságban, de öregségem kikerülhetetlen ítéleted halál-félelme által vezetett engem a bűnbánatra. Ne vess el engem Üdvözítőm, aki a tizenegyedik órában jöttem atyai karodba, és bűnbánatban hangoztatom:
Könyörülj rajtam, mert ártatlan gyermekeim vére felkiált Hozzád, tanúskodva az ő meggyilkolásomról.
Könyörülj rajtam, Istenem, Aki lényegedre hármas-egy vagy.
Könyörülj rajtam, Uram, aki irgalmasságra csodálatos vagy.
Könyörülj rajtam, Uralkodó, Aki hosszútűrő vagy bűneink iránt.
Könyörülj rajtam, erőtlenségeinket gyógyító Szent Király.
Könyörülj rajtam, Kegyes, Aki a kétségbeesett bűnösöket szereteteddel felmelegíted.
Könyörülj rajtam, Hatalmas, Aki hordoztad erőtlenségeinket.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

13. konták
Meg fog jelenni az Emberfiának jele, az Isten Fiának tisztes és életadó keresztje az égen azon a szörnyű és második eljövetel napján, élőknek és holtaknak. Akkor felsóhajt a föld minden nemzedéke. Ó, Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, és Bírónk, és mindenek Királya! Add meg nekem azon a nap előtt a bűnbánat könnyeit, hogy forróbban siránkozzak gonosz és veszedelmes tetteimen, amelyekkel lelkemet beszennyeztem, és szövetségednek legtisztább vérét keserűen megbántottam! Hogy akkor minden angyallal és minden szenteddel és igazaiddal énekeljem Neked: Alleluja.

1. ikosz
Istenem, és Uram! Bár teremtményed vagyok, de jaj nekem, Ádámnak a paradicsomban elkövetett vétke él bennem és testemben, és mint szolgáló, buzgón szolgálok neki mindig, most pedig kérlek téged:
Könyörülj rajtam a felső világ Alkotója.
Könyörülj rajtam a földi lények Teremtője.
Könyörülj rajtam mennyei erők Ura.
Könyörülj rajtam, a testi teremtmények irányítója.
Könyörülj rajtam mindenek gondviselője.
Könyörülj rajtam, aki bűneimért könnyeimet hozzád hozom.
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.

1. konták
A világ bűneit elvevő Isten Báránya, halld meg sóhajtásomat, és figyelj szívem szomorúságaira, vedd le bűnöm súlyos terhét, aki hordoztad gyöngeségeinket, fogadj el a bűn-bánatban eléd borulót, aki kérlellek, és lelkem mélyéből hangoztatom:
Uram, Uram, örömem,
Könyörülj rajtam elesetten.


Fordította: Lakatos László atya

2019. márc. 25.

Ezer Üdvözlégy Mária

         Néhány helyen ma is élő, jellegzetesen ferences-népies hagyomány szerint, teljesül a jóravaló kívánsága annak, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony napján az Üdvözlégy Máriát egymás után ezerszer elimádkozza. Erdélyben házaknál végzik. Ez a hagyomány a mai ünnephez kötődik, az angyali üdvözlet emlékezetére. Az ájtatosság alkonyattól éjfél utánig tart.


         Például 2014-ben az ősi hagyományt ápolva ezer Üdvözlégyet imádkoztak Ürményházán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén – olvasható a Nagybecskereki Egyházmegye honlapja.

Forrás:  Magyar Kurír