2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [13]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be. 

13. csütörtök 
Fogadj el engem, Uram! 

Gondolatok az elmélkedéshez 

         A buzgó, vallásos emberek általában úgy szokták, hogy főleg reggeli imájukban , vagy esetleg más alkalmas időben felajánlják minden imájukat, munkájukat, örömüket és szenvedéseiket az Úr Jézus szentséges Szívének. XI Piusz pápa szerint ez a felajánlás a legnagyobb tisztelet, amit a Szent Szívnek adhatunk. A felajánlás tehát istentisztelet, mégpedig hódolat, s ez nem más, mint imádság. Három mozzanat található benne: imádás, megtérés és önátadás. Imádás: vagyis teljes elismerése annak, hogy egyedül Isten a legfőbb jó, Akitől minden jó származik, Akitől minden jót várhatok és remélhetek. Imádom Őt, mert Teremtőm, Megváltóm. Tőle van eredetem, és Ő a beteljesülésem. Amikor felajánlom magam, akkor hitet teszek Istenről, és Fiáról Jézus Krisztusról. Hogy felajánlásunk őszinte legyen, szorosan kapcsolódnia kell hozzá a megtérésnek. Vagyis el kell fordulni a bűntől és teljesen odafordulni Istenhez. Az evangéliumban az Úr Jézus első felhívása ez: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!” Így magamat, múltamat, jelenemet és jövőmet mindenestül Istennek adom, reá hagyatkozom. Tegyük meg ezt önként, szeretetből. Hiszen ez csak viszontszeretet, Isten előbb szeretett minket. Az Atya a Fiát adta értem szeretetből. Ugyan mit adhatok viszonzásképpen ezért a szeretetért? Önmagamat, minden képességemet odaadom a felajánlásban annak az Istennek, Aki engem teremtett, drága vérén megváltott, örök boldogságra rendelt. Ezért a jóságos Istenért mindent szívesen el kell fogadni. A jót, a figyelmet, a jó egészséget, a munkánk eredményességét örömmel el is fogadjuk, de a jó Isten iránti szeretetből alázattal el kell fogadni a nehézségeket is, a fájdalmakat, a veszteségeket, a betegségeket is. Így lesz az én felajánlásom igazi és tökéletes önátadássá, amely oly sok kegyelem forrása lehet számomra, de másoknak is.
         Szent Rita mindent felajánlott Istennek. Szerzetbe akart lépni, de szülei betegsége miatt nem mehetett. „Fogadd el, Uram!” – mondta. Szüntelenül imádkozott férje megtéréséért, fiaiért, akik bosszút forraltak. Egy szentbeszéd hatására feltárta szíve vágyát: „Tedd velem, Uram, ami neked tetszik!" Nem kért sok szenvedést, csak egy tövist. Ez az egy is sok fájdalmat okozott neki. Mégis ez volt a legnagyobb vigasza is.

Könyörgés 
        Urunk Jézus Krisztus, te a kereszten haldokolva a mennyei Atyának áldoztad fel magadat. Szenvedésed és dicsőséges feltámadásod érdemeiért fogadd el szívünket, hogy átalakuljon Szent Szíved szerint. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké, Ámen.

Forrás: 

Nincsenek megjegyzések: