2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [1]

   Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be. 
   

1. csütörtök 
Miért tiszteljük a szenteket? 
Miért tiszteljük Szent Ritát?

Gondolatok az elmélkedéshez 

         A szentekben a jóságos Istent tiszteljük, mert szoros kapcsolatban állnak a jó Istennel. Ők azok, akik az Atya akaratát teljesítették, az értünk emberré lett és kereszthalált szenvedett Krisztust utánozták és meghallgatták a Szentlélek sugallatait. A kegyelem segítségével most áldják azt az Istent, akihez mindhalálig hűségesek voltak, és aki most az Örökkévalóságban megdicsőíti őket. Sokan idegenkednek a szentek tiszteletétől. Ők csak Istennel akarnak foglalkozni, csak Őhozzá imádkoznak, csak Tőle mernek kérni valamit, mintha a szentek Isten és miközénk, emberek közé állnának. Pedig éppen ellenkezőleg: a szentek példájukkal azt bizonyítják, hogy milyen jó és boldogító Istent szeretni, Hozzá hűségesnek lenni. A szentek éppolyan emberek voltak,mint mi, mégis annyira szerették Istent, hogy emberi gyöngeségeik ellenére, Isten kegyelmével együttműködve úgy éltek, hogy Istennek kedve telt életükben. Hogy valóban kedvesek Isten előtt, az abból is kitűnik, hogy Isten szívesen teljesíti a kéréseinket a szentek közbenjárására. Szent Rita sem tehet – de nem is akar semmit tenni Isten nélkül! Viszont szívesen fordul a hozzá tisztelettel és reménnyel fohászkodó emberek felé, és Istenhez továbbítja kéréseiket. Az ilyen kérés már nemcsak a miénk, hanem egyúttal a szenteké, például most már Szent Ritáé is! Kéréseinken így már ott ragyog a szentek hősiessége, jósága, istenszeretete is. Mindig a hatalmas és irgalmas Istent magasztaljuk, amikor egy-egy szentet tisztelünk! Igen szépen mondja a szent liturgia: "Mindenható Isten, hálát adunk neked. Téged szentjeid serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmed által szerzett érdemet. Szent életük példát ad nekünk, és minthogy egy családhoz tartozunk, imáik közbenjárnak értünk, hogy felbátorodva tanúságtételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk." Istennek kedves alázatunk, mellyel a szentek közbenjárását kérjük ők pedig örömmel segítenek nekünk, hiszen jól tudják, hogy maguk is mindent Istentől kaptak, és minden egyes jótétemény egyedül Istent dicsőíti.

Könyörgés 
         Isten, te az egész világot és az embereket szeretetből teremtetted, imádott Fiad szeretete által váltottad meg, és a Szeretet Lelkével akarod megszentelni. Vezess minket a szentek és Szent Rita helyes tiszteletére, hogy ezáltal az Irántad érzett szeretetünk növekedjék, és a te terveid valósuljanak meg bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás:


Nincsenek megjegyzések: