Ima a papokért


Ima a papokért - Nagy Szent Leó pápától

      Szaporítsd meg, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága.
      Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmet. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a tanításokat, amelyekre meg kell bennünket tanítani. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szívnek tisztaságát és a szellemnek szabadságát! Töltsd el őket egészen szent Szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek, dicséretesen járjanak útjukon és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsérjenek téged, szeretetedben éljenek és szeretetedben szolgáljanak.
      Te légy az ő dicsőségük, te légy örömük, te légy akaratuk, a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, igazságtalanság ellen védelmük, szorongattatásban türelmük, szegénységben gazdaságuk, betegségben orvosságuk. Add, hogy benned mindenük meglegyen, hiszen téged választottak minden felett.
      A te közösséged, Uram, engedd, hogy békességben éljen pásztoraival, hogy mindnyájuknak része legyen az ő tisztességükben, mindnyájan örvendezzenek az ő szent életmódjukon, és egykor jó számadást adhassanak munkálkodásukról és elnyerjék velük együtt az örök boldogság jutalmát. Amen. 
(Sík Sándor, Dicsőség, békesség, 610 o.)

Ima a papságért - Prohászka püspöktől
    
      Édes Uram Jézus, ki háromszor kérdezted, sürgetted Pétert, hogy nagyon szeressen téged, mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett, ha szerető lélek van benne. Azt akartad, hogy veled egybeforrjon, mert csak akkor vezethet hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy nagyon szeressen, hogy ne legyen bűne, hogy legyen erénye, s hogy benned, mint barátjában, megnyugodjék, hogy ne lépjen őfelé a kísértés, hogy: a világ-e vagy Isten. A világ szétfoszlik a te szeretetedtől, s magad maradsz a szívekben. Istenem, adj a te szolgáidnak szívet, amelyben háromszor felszított szeretet van, hogy alkalmasak legyenek a te művedre. Te mondtad, Úr Krisztus, hogy az emberek halászaivá teszlek, de nekik is egész életet kell befektetniük. Adj nekik erőt és kitartó lelket, hogy szeretetben egész életüket neked, Urunknak, Istenünknek szenteljék, azaz egyéniségedben, szellemedben egészen feloldódjanak, hogy ne csak hasonlítsanak hozzád, hanem beléd olvadjanak. Emlékezzél, Uram, a te győzelmes lélekformáló szavaidra, ahogy meghívtad őket: „Jöjj és kövess!” Ó, milyen volt a tekinteted, hogyan mélyedt választottaid lelkébe. Hívó szavaidra ők „elhagytak mindent”, mint rossz köntöst vetették le a régi kis életet, és felöltözködtek a te akaratodba. Add, hogy végigzengjen életükön a te hívó hangod, és hálókkal, melyeket a te szavadra vetettünk ki, gyöngyöket halásszunk. Amen.
(Prohászka, Szentlélek hárfája, 366. o.) Rózsafüzér a jó papokért

      A közönséges rózsafüzéren imádkozható.
      Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket illesztjük be:

1. tized: Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.
2. tized: Megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat.
3. tized: Tövissel való megkoronáztatásod által gúny tárgya lettél: küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.
4. tized: Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és állhatatos papokat.
5. tized: Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szentéletű papokat.


      Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.


Kármel-misszió a papokért és szeminaristákért

(A teljes dokumentum megtekinthető itt,
vagy letölthető innen.)
     
       Az evangélizáció gyümölcsei nagymértékben függnek a papok életszentségétől.
      Erdélyben a Kármel-misszió, mint kánoni alapítás 2003 június 27.-től, igyekszik összefogni azokat, akik imáik és áldozataik által a papi hivatásokat igyekszenek segíteni. Aki bekapcsolódik az imaszövetségbe, az alábbiakat vállalja lehetőségei szerint: 
      1. egy papért vagy szeminaristáért mindennap imádkozik, annak mintegy “angyalává”, háttérimádkozójává válik az imádság által. Ismeri annak keresztnevét és pappászentelési napját. Az “angyal” mindennap elimádkozza a napi imát és más cselekedeteket, önmegtagadásokat vagy szenvedéseit is felajánlhatja imádságképpen. Az imádkozó nem maga választja ki a papi személyt. Az Erdélyi Főegyházmegye Püspöke jelöli ki számára, valójában a pap és az “angyal” olyan testvérek lesznek , akiket Ft. Tamás József Püspök atya által Isten köt össze, csak az Égben fognak megismerkedni egymással.

      „Ez a misszió, amely a papokért, papi és szerzetesi hivatásokért szándékszik imádkozni, különösen napjainkban nagyon időszerű. Erre buzdít a II.Vatikáni Zsinat A Papi szolgálatról és életről szóló határozatban: „A hívek legyenek tudatában annak, hogy mivel tartoznak papjainknak, ezért gyermeki szeretettel szeressék őket, mint lelkiatyjukat és pásztorukat. Osztozzanak gondjaikban, segítség papjaikat amivel tudják, főleg imádsággal és munkával. Így papjaik könnyebben lesznek úrrá a nehézségeken, szolgálatukat eredményesebben fogják betölteni.” (9 pont). 
      Adja a jó Isten, hogy e misszió nyomán sok áldás fakadjon papjaink és híveink együttműködése gyümölcseként.
Csíkszereda, 2003 jún. 27, Jézus Szíve ünnepén
Tamás József püspök”
 

Lisieux-i Szent Teréz Papi egyesülete
http://tiszta-szivvel.blogspot.com/2011/09/lisieux-i-szent-terez-papi-egyesulete.html
      
      „A Papi Egyesület nyitva áll a Szent Rend minden tagja számára, akár egyházmegyés, akár szerzetes. Jogi helyzetüket egyáltalán nem változtatja meg, ha ehhez a „hívek magántársulásához” tartoznak.”
1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.

Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.

Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.

Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.

Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.
Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.

Ámen.