2020. ápr. 13.

Holnaptól kezdődik a Szent Antal nagykilenced

         A Csíksomlyó-i ferences barátok élőben közvetítik este 6 órától a youtube csatornájukon. Megrendítő látni hívők nélkül a szentmiséket, és sajátos hangulata lesz a kilenc keddi búcsúnak is.
         Isten segítségével ez a járvány is el fog múlni, és újra megtelnek tamplomaink, szentáldozáshoz járulhatunk.         Mindenható örök Isten, aki néped számára szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Ámen. 

Felajánló ima Szent Antalhoz 
         Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen szerencsésen átvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem segítségedet. Hogy biztosan megnyerhessem Isten kegyelmét, és védelmed alatt minden rossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek, megújítom a szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten színe előtt, szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak.
        Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra, és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és tiszteletedet imámmal és a te szent példád követésével előmozdítani. Fogadj, ó, kedves Szent, pártfogásodba, és vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkem üdvére! Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget! Fogadj, kérlek, engem ezentúl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy tegyen méltóvá szeretetedre!
         Siess segítségemre főképp halálom óráján, és védelmezz meg a gonosz lélek támadásai ellen, hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled és minden szenttel egyetemben Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.

Litánia Szent Antal tiszteletére

Csíksomlyó-i kegytemplom:
Szent Antal mellékoltár
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! *
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Páduai Szent Antal,
Szent Antal, Isten hű szolgája,
Szent Antal, szerzeted ékessége,
Szent Antal, az egyház oszlopa,
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú,
Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma,
Szent Antal, a szegénység kedvelője,
Szent Antal, az alázatosság mintaképe,
Szent Antal, az engedelmesség hőse,
Szent Antal, a türelem tükre,
Szent Antal, az életszentség csillaga,
Szent Antal, apostoli hithirdető,
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója,
Szent Antal, a bűn buzgó irtója,
Szent Antal, a gonosz lélek félelme,
Szent Antal, a jövendők látója,
Szent Antal, a holtak föltámasztója,
Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője,
Szent Antal, a foglyok kiváltója,
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója,
Szent Antal, Te hatalmas szószóló,
Szent Antal, Te nagy csodatevő,
Szent Antal, szerető pártfogónk,

Légy irgalmas! Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól ments meg, Uram, minket! * *
Minden bűntől,
Az ördög cseleitől,
Az örök haláltól,
Szent Antal érdemeiért,
Szent Antal hősies erényeiért,
Szent Antal szeráfi szeretetéért,
Szent Antal buzgóságáért,
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
Szent Antal dicső haláláért,
Szent Antal csodatetteiért,
A végítélet napján,

Mi, bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!***
Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszad,
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tegyél,
Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmazz minket,
Hogy minden szükségben megsegíts minket,
Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
Hogy országodba fölvegyél minket,
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz,
Hogy minket meghallgass,
Istennek Fia,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! *

V: Imádkozzál érettünk, Szent Antal!
F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk! Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

2020. ápr. 9.

Kovács Gergely érsek húsvéti körlevele

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek! 

         Sajátságos, különleges az idei Húsvétunk. A Covid-19 okozta járvány következtében, mint a világ oly sok más helyén, főegyházmegyénk székesegyházában és templomaiban is zárt ajtók mögött kerül sor a nagyheti és húsvéti liturgiánkra, a hívek jelenléte nélkül.
         Minden bizonnyal szomorúság ül szívünkön, bizonytalanság keríthet hatalmába, aggodalmaskodunk és félünk. Féltjük az életünket, elképzeléseinket, terveinket. Annak a két tanítványnak képe idéződik fel előttem, akik húsvétvasárnap elindultak Emmauszba. Tanítványok, akik követték Jézus hívó szavát, és most úgy érzik, mindennek vége. „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt” (Lk 24,21), mondják csalódottan a hozzuk szegődött idegennek.
          Tudják, hogy aznap reggel az asszonyok üresen találták a sírt. Tudják, hogy az apostolok közül páran jártak is a sírnál és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok mondták. De nem értik az eseményeket. Az apostolok sem értették, mert azok nem a számukra szokásos, „normális” tapasztalatok alapján előre kiszámítható módon történtek. S még mielőtt feltennénk a kérdést, hogy hogyan lehettek ennyire rövidlátóak, amikor annyiszor elmondta Jézus, hogy szenvednie kell, hogy meg fogják ölni, de harmadnapra feltámad, előbb gondoljunk saját magunkra. Hiszen nagyon jól tudunk mindent Krisztusról, a húsvéti eseményekről, jobban mint a két tanítvány, de a lényeget értjük-e? Húsvét a feltámadásról szól!
         A két tanítvány abban reménykedett, hogy Jézus fogja megváltani Izraelt. És csalódtak. Mi miben reménykedünk? Mit remélünk Jézustól? Jézus nem Izrael megváltását ígérte, hanem az üdvösséget, Isten országát, a béke, az igazság és szeretet országát, az örök életet. A szükséghelyzet mostani napjai fájdalmasan ráébresztenek emberi végességünkre, kicsinységünkre. A tehetetlenség érzése „lemeztelenítve elénk állítja hamis és felszínes biztonságérzéseinket, amelyek segítségével meghatároztuk életeink forgatókönyveit, a terveinket, a szokásainkat és prioritásainkat” (Ferenc pápa szenbeszéde, 2020. március 27.) Belénkhasít a kérdés: mibe, kibe helyeztem eddig bizalmamat, mire alapoztam s hittem biztosnak így az életemet? A járvány rádöbbent, hogy pénz, hírnév, hatalom, függőségek nem nyújtanak védelmet, biztonságot, életet.
         Valaki a csalódottan bandukoló tanítványok mellé szegődik. Nem ismerik fel, még csak gyanút sem fognak. Jézus magyaráz, türelmesen, hosszasan, kilométereken át. És a tanítványoknak lángol a szívük! Valaki kísérte, meghallgatta, biztatta őket. Biztosak lehetünk benne, hogy velünk is törődik: mellénk szegődött keresztségünkkor, és kísér hosszú kilométereken, egész életünkön át, ha szomorúan vánszorgunk, megvigasztal. Most is itt van velünk, mellettünk – még akkor is, ha csüggedt emmauszi tanítványokként esetleg nem vesszük észre, nem ismerjük fel.
          Esteledik, mire megérkeznek, Jézus menne tovább. Nem kényszeríti rájuk magát, mint ahogy ma sem miránk. Ők azonban marasztalják. Minden bizonnyal most lelkesen marasztalnánk Őt mi is. Most különösen nagy szükségét érezzük annak, hogy résztvegyünk a nagyhét liturgiájában, most sokkal nagyobb meggyőződéssel, mint bármikor máskor valljuk boldogemlékű Áron püspökünkkel, hogy „nincs más, ki védelmet adjon, csak az Isten” (Csíksomlyói pünkösdi beszéd, 1949). Sokak számára nagy kérdőjel az, hogy miért éppen most elérhetetlen az istenháza. Pedig az Istennel való találkozás lehetősége az is, amiben most részünk van. Nem a megszokott, a hagyományos módon, ahogy eddig tettük. Rátalálni Istenre a mindennapjaikban, az életünk legapróbb mozzanataiban is, megtapasztalni az Ő jelenlétét mindig, mindenhol, mindenben – erre kaptunk lehetőséget a bezárt templomok, a megváltozott életmód által. Megtalálni az ünnep belső, igazi lényegét, tömjénfüst és kóruszengés nélkül is – ez az idei Húsvét nagy lehetősége. Amikor minden elhalkul, kiüresedik és elvesz körülöttünk, talán észrevesszük a mellénk szegődött Jézust. Őt, aki Húsvétkor feltámadt és az örök élet ígéretével visszatért közénk, és aki lángra gyújtja a szívünket.
          A kenyértörésben az emmauszi tanítványok egyértelműen felismerik Jézust és még abban az órában útra kelnek, vissza Jeruzsálembe, hogy megvigyék az örömhírt. Nem számít, hogy sötét van, indulnak. Mert lángol a szívük, és a lángot tovább akarják adni másoknak is. Ezt a bátorságot, ezt a tetterőt kérjük mi is Jézustól! Ehhez viszont Húsvét igazi üzenete szükséges, a feltámadásba és a Feltámadottba vetett hit. A jelenlegi körülmények talán most még inkább a lényegre terelik figyelmünket.
         Maradj velünk, Uram, tápláld és erősítsd életünket és közösségünket. Adj bátorságot, hogy a sötétség ellenére felkeljünk és elinduljunk. Add, hogy a próbatétel jelen idejét a döntés idejeként éljük meg. Segíts, hogy tudjunk dönteni, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami elmúlik. Tudjuk különválasztani azt, ami szükséges, attól, ami nem az. Tudjuk életünk útját újból Feléd és embertársaink felé irányítani (v.ö. Ferenc pápa 2020. március 27-ei szentbeszéde).
          Legyen számunkra ez a Húsvét a lángoló hit ünnepe, mit szívünkben élünk meg és onnan kifelé árasztunk, ünnepelve, hogy Krisztus feltámadt és velünk van életünk minden pillanatában!

Gyulafehérvár, 2020. április 3.
+ Gergely érsek

Forrás:
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség