2012. máj. 3.

Jézus Krisztus keresztútja

Jertek, hívek, a szent keresztútra, 
Gondoljunk a szenvedő Urunkra, 
Öleljük át véres keresztfáját, 
Sirassuk meg keserves halálát. 

Csíksomlyó-i Golgota

Bevezető ima 
      Jézus Krisztus a keresztút állomásaiban Pilátus ítélőszékétől a Kálvária közelében - húsvét napján üresnek bizonyult sírjáig – történt események emlékét hagyta ránk. A keresztút üzenetéből kétezer év óta tanul élni az ő népe. 
      Végigjárjuk állomásait, hogy élni, halni tudjunk a világban, amelyben Testvérünk, Eszményünk és Megváltónk lett. 
      Tanítson bennünket a keresztet hordozó Krisztus útja Isten akaratához minden körülmény között hűséges és üdvösséges életre. 
     Amen. 

 Elhangzik a kegyetlen ítélet, 
 Kínhalálra dobnak oda téged. 
Vétkeinkért átok alatt nyögünk. 
Szeretetből te halsz meg helyettünk. 

I. állomás 
Jézust halálra ítélik 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A halálos ítélet állomása 
      Jézus mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Megváltásunkra helyettünk vállalta ártatlanul, igazságtalanul, ellenállás nélkül a bűn bűnhődését, a halált. 
      Végeredményben születésünktől fogva mindnyájan halálra vagyunk ítélve. Az ártatlan gyermek is. - Krisztus útja eligazít minden, halál felé vezető emberi életutat. Akár tetszik, akár nem, végig kell mennünk elmúló életünk útján. 
      Érdemes megismerni és megtanulni Krisztustól, hogyan éljünk emberhez méltóan és keresztény módon éveink során, hogy üdvösségre jussunk. 
      Így lesz a keresztút a bölcs élet útja, mely a feltámadás dicsőségébe vezet. 
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Vállaidra veszed a keresztet. 
Árva szíved ó, hogy sajog, reszket. 
Ezer bűnünk iszonyatos terhe 
Nehezedik súlyos keresztedre. 

II. állomás 
Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A kereszt állomása 
      Minden emberi bölcsesség baj nélküli életet keres és ígér. Ilyen élet nem létezik a véges, az eredeti és személyes bűn sújtotta világban. A hatás-ellenhatás törvénye szerint a bűn és bűnhődés elválaszthatatlan, az egész emberiség egyéni és közös terhe. 
      Jézus elfogadta az emberiség terhét és keresztjével megváltásunk eszközévé tette. Önmagában nem minden fájdalom kereszt, de minden fájdalom üdvösségszerző keresztté lesz, ha Jézus lelkületével fogadjuk. Lehet kerülni a szenvedést, ez természetes emberi törekvés. Krisztus sem kereste a szenvedést, sőt mások terhén enyhített. Lehet szabadulásért imádkozni, mert Krisztus is imádkozott ezért az Olajfák hegyén. – Eljön azonban a kikerülhetetlen kereszt órája, Isten üdvözítő akaratát kell meglátni benne. Nem lesz könnyebb, de értelmet kap. 
      Senki nem kap nagyobb keresztet, mint amit vinni tud. A kereszt mindig nehéz, ami nem nehéz, az nem kereszt. A kereszt nélkül nem vagyunk hiteles követői Krisztusnak. 
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Meginog a kereszt vérző vállán. 
Összeroskad az ártatlan Bárány. 
Ó, boruljunk mi is véle porba, 
Hiszen a mi bűnünk terhét hordja. 

II. állomás 
Jézus először esik el a kereszttel 


Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

Az újrakezdés első állomása 
      Jézus háromszor esett el a kereszt terhe alatt. Mindig felkelt. A keresztút fontos üzenete, hogy az ember bűne, elesése is része az emberi életútnak. Krisztus három elesése arra tanít, hogy nincs más orvoslás az ember bukásaira, mint hogy fel kell kelnie az elesettségből. A bűnt meg nem történtté tenni nem lehet. A bűn egyetlen orvoslása a bűnbánat. A végtelen és örök Isten Fia megfizetett érte, hogy minden ember fel tudjon kelni.
      Nem az veszít csatát, aki elesik, hanem aki nem kel fel. Krisztus három elesésével és újra útnak indulásával figyelmeztet az abbahagyhatatlan újrakezdésre.
      Szerencsétlen az lesz, aki nem veszi észre, hogy elesett, vagy jól érzi magát bukásában, vagy nem tudja, hogy fel lehet kelni.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Fájdalmas, jaj, szívet tépő látvány 
A Szűzanya Jézus keresztútján.
Vérző szívét elönti a bánat,
Zokogva megy, Jézus, teutánad.

IV. állomás
Jézus találkozik szent Anyjával 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Szűz Mária első állomása
      Számon tartjuk Istennek Mária iránti egyedülálló szeretetét. Kitüntette őt. Ő lett az Isten Anyja. Övé lett egyszerre a nők két, együtt nem birtokolható kiválósága, a szüzesség és az anyaság. Neki adta az Úr a Szeplőtelen Fogantatás kiváltságát, felvette őt testével-lelkével Fiának húsvéti dicsőségébe. Nem kímélhette volna meg a Kálvária gyalázatától és kínjától?
      Nem kímélte meg. - Ez csak azzal magyarázható, hogy a „Kálvária” is kitüntetés. Nem teljes a krisztusi élet keresztút nélkül. Ki kell egészítenünk testünkben, ami még hiányzik Krisztus keresztjéből, hogy hasonlók legyünk Krisztushoz, az ő dicsőségében is.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Drága Jézus, erőd egyre lankad, 
Kényszeredve Simon segít rajtad. 
Ó, ha tudná szenvedésed titkát, 
De más szívvel vinné szent Keresztfád. 

V. állomás 
Cirenei Simon segít vinni a keresztet 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A papok állomása
      Kellenek férfiak, akik segítik vinni a Krisztus keresztjét. Bárhonnan jönnek ők, az emberek mindenkor akarják, követelik, hogy közülük néhányan láthatóan vállalják a krisztusi utat. Nem nagyon mennek önként, kényszeríteni fogják őket. Akik elfogadják ezt a küldetést, Jézus Krisztus közelében jobban megszerethetik őt, és hasonlóbbak lesznek hozzá.
     „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt 9,37-38). Egy közösség földi és örök életrevalóságának hiánya, ha nem tud papot nevelni az üdvösség szolgálatára.
      Olyan a pap, mint a népe, de vannak hősök köztük, mint a hívő népben is.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk!

Veronika közeledik Hozzád,
Kendőjével törli véres orcád. 
Csodakép a jutalom érte, 
Szent Arcodat lelkünkbe is vésd be. 

VI. állomás 
Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A nők állomása
      Amikor Veronika letörölte a szenvedő Jézus arcát, az Úr könnyel, vérrel, verejtékkel festett képét kapta ajándékul.
      Úgy látszik, a nők irgalmas szeretete nélkül elviselhetetlen lenne a világ. Bátorságuk és részvétük van az ember testi és lelki fájdalmának enyhítésére és találékonyak segíteni a bajban, vészben. Sietnek - veszélyt vállalva és ellenszolgáltatást nem várva - megmenteni a szenvedő világot a könyörtelenségtől és reménytelenségtől.
      Mindezért lelkükben kialakul a Megváltó képmása. A bajban segíteni tudó ember könnyebben lesz hasonló Jézus Krisztushoz. Jaj a társadalomnak, amely nem töröl gyermekkönnyet, jaj, ha nem gondoz beteget. A más gyermekét nevelő és a más betegét ápoló nővér fátyla is Krisztus képét hordozza a keresztény világban.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Agyonkínzott, gyötörd tested gyönge, 
Másodszor is leroskad a földre. 
Új estednek oka, jaj, én voltam,
Bűnből bűnbe annyit bukdácsoltam. 

VII. állomás 
Jézus másodszor esik el a kereszttel 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A hűség állomása 
      Isten Igéje útfélre esett, kövek közé, tövises talajra, míg végre sírjában jó földbe hullt, és megteremette a világ üdvösségét. Nem elég egyszer figyelmeztetni a jóra, állandóan mondani kell. Nem elég egyszer bűnbánatot tartani, mindig bűnbánóan kell élni. Nem elég egyszer megbocsátani, mindig meg kell bocsátani. Nem elég egyszer jót tenni, mindig jót kell tenni.
      A visszaeső bűnös állomása. Itt sem lehet mást tenni, mint fel kell kelni. Az újrakezdés, a bűnbánatban való állhatatosság, az üdvösségre való kiválasztottság jele. „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját” (Jel 2,10).
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Az útmentén könnyvirágok nyílnak, 
Jeruzsálem leányai sírnak. 
Ó, nem elég itt a sírás-rívás, 
Megtört szívet keres itt a Messiás. 

VIII. állomás 
Jézus találkozik a síró asszonyokkal 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Az igaz bánat állomása 
      Jézus szavai igazságot hirdetnek. Nem azt kell siratni, aki keresztet hordoz, hanem azt, aki másokra keresztet rak. Vétkesek, akik a magát a legkisebb emberrel is azonosító Krisztusra keresztet raknak. Ebből következik, hogy mindenkinek joga van megvetni Jézus Krisztus egy hóhérát: saját magát.
      Nem a világ bajai felett kell keseregni, hanem a bajok okát kell orvosolni. Ez igaz sajnálata a magunk múltjának, és erős elhatározás a jövő szándékait tekintve.
      Krisztus szava felszólít az engesztelésre, hogy mások bűneiért nyújtsunk elégtételt. Ez volt és marad a család és társadalom megmentésének útja.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Ó, ég Ura, újra, harmadszorra 
Erőtlenül leroskad a porba. 
Hóhéraid könyörtelen vernek, 
Vonszold tovább iszonyatos terhed. 

IX. állomás 
Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A bosszú állomása 
      A sátán Jézus nyilvános működése kezdetén felkínálta, hogy tegye a köveket kenyérré. Nem tette. Vesse le magát a templom ormáról, hiszen kőbe nem ütheti a lábát. Nem tette. Felvitte őt egy magas hegyre, hogy neki adja a világot, ha imádja őt. Ezt sem tette. Most a kínkeserves úton ismételten kövek közé, tövisek közé lökve viszi fel a hegyre, hogy megsemmisítse. Íme - a sátán bosszúja Jézus keresztútján a világ üdvösségének forrása lett.
       A világ három kísértése: az élet kevélysége, a szemek és a test kívánsága ellen kell küzdenünk, és ismételt elesettségünkből mindig fel kell kelnünk.
      Ez a szokássá vált bűn állomása is. Jézus harmadik elesése és felkelése hirdeti: legyen valaki bár élete végéig bűneitől szabadulni nem tudó, akár minden bűnnel bűnös ember – felkelni mindig kell és lehet. Megtérni a halál előtt is lehetséges és nem késő.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Leszaggatják testedről a köntöst, 
Minden sebből új vérpatak öntöz.
Láztól égő sebeid szent vére 
Legyen gyarló lelkünk üdvössége. 

X. állomás 
Jézust megfosztják ruháitól 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A kiszolgáltatottság állomása 
      A lemeztelenítés az emberi méltóság meggyalázása. Eszünkbe juttatja, hogy a bűn nemcsak baj, de szégyen is. Jézus mondta: „Mindaz, aki gonoszat tesz, ... nem megy a világosságra, hogy nyilvánosságra ne jussanak tettei” (Jn 3,20). - Ettől félünk, ha az utolsó ítéletre gondolunk. Csak a megtörtszívűség ruhája ment meg bennünket. Krisztus vérébe öltözve kilencvenkilenc ártatlannál értékesebbnek látszunk és leszünk. Az üdvözültek lelkük köntösét „fehérre mosták a Bárány vérében” (Jel 7,14).
      Csak két mezítelenség van, mely nem rejt veszélyt magában. A kis Jézusé és a szenvedő Megváltóé: az újszülötté és beteg emberé. Egyébként az áteredő bűn óta életet emésztő tüzeket gyújthat.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

A keresztre szegezik szent tested, 
Fájdalmadon szívünk roskad, reszket.
Roskadj össze kereszt keményfája,
Ne légy Jézus kínhalálos ágya. 

XI. állomás 
Jézust keresztre feszítik 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A Közvetítő állomása 
      Jézust a Gondviselés Közvetítőként rendelte Isten és ember közé. - Ezt hirdeti keresztje, mely ég és föld közé emelte őt. A kereszt két ágát testével kötötte egybe. Közvetítő a megbocsátó Isten és a bocsánatkérő ember között; a búcsúzó múlt és ismeretlen jövő, élet és halál, férfi és nő, jövő és múló nemzedék között. - Jó tudni, hogy a közvetítés keresztre feszítéssel jár mindenütt a világon.
      Amíg minden emberi bölcsesség földi paradicsom ígéretével keres követőket, Jézus Krisztus a feszülettel - egy akasztófával – hirdeti az üdvösség evangéliumát. Mégis talál követőkre. Ezt csak az teheti meg, akinek igaza van.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Ó, keserves, rettenetes óra, 
Tikkadt ajkad nyílik végsőszóra. 
Visszaadva Atyádnak szent lelked, 
Vérzőfejed halálba csüggeszted. 

XII. állomás 
Jézus meghal a kereszten 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

A hivatás állomása
      Jézus Krisztus azért jött, hogy keresztjével megváltsa a világot. Ez beteljesült a Kálvárián. Mit kellett volna még tennie Istennek, hogy hallgasson rá az ember? „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ez az igazi hivatás jellemvonása.
      A keresztre feszített Krisztus minden hivatásra ad eligazítást. - A házastársak, akik összeakasztották életük fáját, családot alapítottak, Krisztust hordozzák rajta gyermekeikben. Ha elválnak, Krisztust szakítják szét. - A papok a Kálvárián láthatják be, hogy Krisztus papságának csak úgy lehetnek hiteles részesei, ha maguk is áldozattá válnak. - A szerzetesek a hármas fogadalom szögével engedik magukat Krisztus keresztjére szegeztetni, hogy részt vállaljanak a világ üdvözítésében. Ha leszállnak a keresztről, nyomorékok maradnak. Az igazi hivatásért oda kell adni az életet.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

A keresztről Jézus drága testét 
Édesanyja karjaiba tették. 
Nincs a földön annyi tenger bánat, 
Mint amennyi szent szívében támadt. 

XIII. állomás 
Jézust leveszik a keresztről 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

Szűz Mária második állomása 
      Szűz Mária Istentől az Esthajnalcsillag hivatását kapta. Akkor ragyog az üdvösség egén, amikor még nem kelt fel az Üdvösség Napja. - Hivatása volt, hogy a betlehemi éjszakában világra hozza az Üdvözítőt. Akkor világít ismét, amikor a Kálvárián lenyugodott az Üdvösség Napja. Ölébe veszi a halott Krisztust.
      Ezért kétszer látjuk őt földi élete során: Mint Madonnát, aki karján tartja a kis Jézust és mint Pietát, aki átöleli a keresztről levett Fiát. - Kétszer tiszteljük az egyházi évben. Májusban, amikor bontakozik az élet, és októberben, amikor lehull a fák levele. - Kétszer kérjük, hogy imádkozzék értünk: „most és halálunk óráján.”
      Hívő hivatása volt a szeretet, az első örökmécses, mely olthatatlanul égett Jézus Krisztus mellett a Megtestesüléstől a Feltámadásig. Fényével ma is elvezeti a még útkeresőt és az eltévedtet a világ Világosságára.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk! 

Szent asszonyok, tanítványok sírva 
Jézus testét leteszik a sírba. 
Mint a kenet édes illatárja, 
Úgy kísérje szívünk hő imája.

XIV. állomás 
Jézust eltemetik 

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged!
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Halottaink állomása 
      Sokszor beszélnek úgy a halálról, mint az élet hiábavalóságának jeléről. Az embernek el kell búcsúznia minden anyagi és szellemi kincsétől.
      Csak Krisztus kínhalála árán nyílt meg számunkra Isten maradandó országa. Isten terveiben, amelyben „ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe” (Lk 24,24), számunkra is, amikor földi sátrunk leomlik, akkor kezdődik az igazi élet.
      Ezzel a reménnyel állunk minden ember sírja mellett. Ezért becsüljük hittel temetőinket. Az élet bizalmával emlékezünk meg mindenkor szeretteinkről, akik „a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák.” (Római kánon.)
      Azt is jó tudni, hogy Krisztust temetni a Kálvárián és a történelemben - kilátástalan vállalkozás, és az ember igazi tragédiája.
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Szentírásból ajkunk hittel vallja, 
Nem győzhetett bűn és halál rajta.
Föltámadott, amint megmondotta,
Hogy ég és föld zengje: Alleluja.

XV. állomás 
Jézus feltámadt a halálból 

Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged! 
Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

Az élet állomása 
      Isten az élet beteljesülésére teremtette a világot. Ezért volt az ősrobbanás. Ezért alakult ki a mérhetetlen csillagvilág, ezért jött létre a földön az élet színes gazdagsága, és ezért ébredt öntudatára fajunk. - Ezért jött el hozzánk és halt kereszthalált az Istennek Fia, hogy végül eljöjjön az ő feltámadásával, húsvét hajnalán meghirdetett új ég és föld birodalma. Ez lesz az élet teljessége, ahol Isten „letöröl szemünkről minden könnyet”, ahol „halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom” (Jel 21,4).
      „Ha pedig Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek” (1Kor 15,14). Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk, hogy bennünk is teljessé legyen az élet!
Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten! 
Könyörülj rajtunk! 

Jézus Krisztus, mindenség Királya, 
Üdvünk lett már szent kereszted fája. 
Add, hogy mindig a nyomodban járjunk, 
S egykor mennyben mindörökké áldjunk! 

Befejező ima
      Kérve kérünk, Urunk, Jézus Krisztus, legyen erőnk keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon meg minket. Szent sebeid legyenek az étel és ital, amely táplál és gyönyörködtet. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Amen.
      Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, vezessen el az örök életre. Amen.

      A keresztút elvégzése után imádkozzunk a pápa szándékára! (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! -Amen.
Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján! - Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
__________________________
Elmélkedések: Seregély István érsek, 1999.
Képek: Takács István stációi az egri Bazilikában

4 megjegyzés:

Beáta írta...

Nagyon csodálatos keresztút Isten áldjon érte!

Apulchra írta...

Köszönöm Beáta... és Isten áldja Seregély István érsek atyát, ő a szerzője ennek a csodálatos keresztúti ájtatosságnak.

Unknown írta...

Gyönyörű és tanulságos!!

Lívia írta...

Nagyon szép elmélkedés