2013. márc. 28.

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

      Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető Irgalmasság Vasárnapján a szokásos feltételek mellett. Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. „Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!” (Napló 49.) „...Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére” (Napló 699.)

      A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

      1209
      Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.
      „Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”

      Azt válaszoltam: „Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.” - Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.

Első nap


      „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

      1211 Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

      Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
      A bűnös ember egyetlen mentsvára,
      Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
      Ki alázattal kér, megsegíted azt.

      Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

      1212
Második nap

      „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

      1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

      Az isteni szeretet forrása
      A tiszta szívekben lel lakásra,
      Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
      S mint fénylő csillagok tündökölnek.

      Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

      1214
Harmadik nap

      „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

      1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

      Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
      Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
      Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
      Mindenkit szereteteddel érsz el.

      Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Negyedik nap

      1216 „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

      1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

      Szereteted fényessége
      Gyújtson világot a lelkek éjébe!
      Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
      És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

      Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

      1218
Ötödik nap


      „Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

(61)
      Kik egységed köntösét szétszaggatták,
      Szíved számukra is irgalom-forrás.
      Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
      Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

      1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

      Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

      1220
Hatodik nap


      „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

      1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

      1222
      Az igazán alázatos és szelíd lélek
      Már itt a földön a mennyországgal élhet.
      S alázatos szívének illata
      Magát a Teremtőt is megragadja.

      1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

Hetedik nap


      1224 „Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

      1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

      A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
      Isten különösképpen szereti.
      Mindig közel van az élő víz forrásához,
      Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

      Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”

      1226
Nyolcadik nap

      „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

      1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
      A tisztítótűz szörnyű hőségéből
      Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
      És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
      A szívedből folyt vér- és vízpatak.

      Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

      1228
Kilencedik nap

      „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

      1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

      A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
      Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
      Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
      Nyomorúságot is megold.

      Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...

      1230 (66)
      Ó, örök nap, ó, vágyaim napja,
      Téged vágyakozva, sóvárogva várlak.
      Szeretetem hamarosan fellebbenti fátylad,
      S üdvösségem Benned valóra válhat.
      Ó, gyönyörű nap, semmihez sem fogható pillanat,
      Mikor először pillantom meg Istenem,
      Lelkem Jegyesét, ki az urak Ura.
      Érzem, lelkemen nem lesz úr félelem.
      Ó, ünnepélyes nap, ó, fényesség napja,
      Midőn lelkem megismeri Urát az Ő fenségében,
      Isten szeretete egészen magába olvasztja,
      S a lélek megérti - száműzetésének immár vége.
      Ó, boldog, ó, áldott nap,
      Melyen szívem örök szeretetre gyullad Irántad.
      Már most is érezlek, Jézus, bár még elrejt fátylad,
      Életemben és halálomban elragadtatással áldlak.
      Ó, örök nap, melyre egész életemben várok!
      Téged óhajtlak, ó, Istenem, egyedül csak Utánad vágyom.
      Szívemben csak Te élsz.
      Minden, mi létezik, semmi nekem.
      Ó, gyönyörűség, örök boldogság napja,
      Ó, fenséges Isten, drága jegyesem,
      Tudod, hogy szűzi szívedre hajtom a fejemet.


Függelék:

Az Irgalmasság órája

      1937. októberében Krakkóban Fausztina nővér figyelmét az Úr Jézus halála órájának tiszteletére hívta fel: „Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.” (Napló 1572) Az Úr Jézus elég pontosan megadta azt az imamódot is, ami Isten Irgalmasságának kultuszában ennek a formának legjobban megfelel: „Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! - mondta Fausztinának - Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy.” (Napló 1572)

Három feltétel van, melyek szükségesek az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:
1.) Az imát Jézushoz intézzük.
2.) Délután háromkor történjék.
3.) Jézus kínszenvedéseinek értékére hivatkozzon.
„Ebben az órában - mondta Jézus - kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.” (Napló 1572)

Az irgalmasság rózsafüzére

      Napló: 474
      A következő nap: [35.] 9.13. Péntek

     Este a cellámban megpillantottam egy angyalt, Isten haragjának végrehajtóját. Világos ruhája volt, az arca lángolt. Lába alatt egy felhő volt, melyből villámok és mennydörgések törtek elő. Ezek először az angyal kezét érték, s csak aztán sújtottak a földre. Amikor megpillantottam Isten haragjának eme jelét, melynek sújtania kellett a földet, s főként egy bizonyos helyet - melyet érthető okból nem nevezhetek meg -, kértem az angyalt, egy ideig tartsa vissza ezt a büntetést, s a világ bűnbánatot fog tartani. Kérésem azonban Isten haragjával szemben semmit sem ért. Akkor megpillantottam a Legszentebb Háromságot. Felségének nagysága lelkem legmélyére hatolt, s nem mertem megismételni a kérésemet. Ugyanakkor Jézus kegyelmének erejét is megéreztem lelkemben, mely bennem lakik. Amint ennek a kegyelemnek a tudatára ébredtem, azonnal elragadtattam Isten trónja elé. Ó, milyen hatalmas a mi Urunk és Istenünk, és milyen felfoghatatlan az Ő szentsége! Nem akarok belekezdeni nagyságának leírásába, mert hamarosan úgyis mindnyájan meglátjuk Őt olyannak, amilyen valójában. Lelkemből fakadó szavakkal könyörögni kezdtem (197) Istenhez a világért.
      475 Ahogy így imádkoztam, megláttam az angyal tehetetlenségét, aki a bűnökért járó igazságos ítéletet nem tudta végrehajtani. Soha még ilyen benső erővel nem imádkoztam, mint akkor. A következő szavakkal kértem Istent: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk!”
      476 Másnap reggel, ahogy beléptem a kápolnánkba, e szavakat hallottam bensőmben: „Valahányszor belépsz a kápolnába, azonnal imádkozd el azt az imát, melyet tegnap tanítottam neked.” Amint elmondtam az imát, e szavakat hallottam: „Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”[181]
      477 A hallgatás kard a lelki harcban. A fecsegő lélek soha nem jut el az életszentségre. A hallgatás kardja lemetsz mindent, ami a lélekhez akar tapadni. Érzékenyek vagyunk a szavakra, és úgy érezzük, azonnal válaszolnunk kell rájuk, s nem törődünk azzal, hogy Isten akarja-e, hogy beszéljünk. A hallgatag lélek erős. Ha kitart a hallgatásban, semmiféle kellemetlenség nem árthat neki. (198) Képes Istennel a legbensőségesebben egyesülni, s majdnem mindig a Szentlélek sugalmazásai alatt él. A hallgatag lélekben akadály nélkül működik az Isten.

2013. márc. 27.

Adj nekik húsvéti nyuszit...

A Sátán konferenciát tartott

      Összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. 
      - Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal! 
      - Ezt akarom tenni. - mondta a Sátán. Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át! 
      - Hogyan tegyük ezt? -- kiabálták a démonjai. 
      - Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat - válaszolta. 
      - Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. 
      - Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát. 
      - Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullnak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól! Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a „halk, szelíd hangot”.
      - Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.
      - Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal.
      - Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
      - Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
      - Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!
      - Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
      - Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
      - Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza.
      - Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. - Küldd el őket inkább vidámparkokba!, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba. - Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.
      - Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.
      - Működni fog! Működni fog!
      Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben.
      Döntsd el te magad! 
 

Czakó Gábor írása.

A kereszt szeretete


Pietrelcinai Pió atya a 20. század legnagyobb misztikusa, életét Istennek és az egyháznak áldozta, az első stigmatizált pap, akit 2002-ben avatott szentté II. János Pál pápa. 

Szent Pió atya alábbi idézete az egyik leveléből van: 2013. márc. 24.

Lelki adoptálás

„Ó Mária
ki az új világ hajnala
és az élők Anyja vagy,
rád bízzuk az élet ügyét”
(Boldog II. János Pál: Evangelium Vitae)


A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Az adoptálás mindig egy gyermekre vonatkozik, és csak akkor kezdünk el egy újabb gyermekért imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis kilenc hónaponként.

A lelki adoptálás elsődleges célja tehát egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.

      A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

Az ígéret tárgyát képező imák:

  • Egy tized rózsafüzér - naponta.
  • Napi ima: Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Amen. 
  • Valamilyen önkéntes vállalás,amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.


      Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”

      Általános gyakorlat Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én ígéretet tenni, sok helyen ünnepélyes formában szentmise keretében történik, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy egy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.

Ígérettétel:

  
Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes angyalai és szentjei,
   a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve
   én   ……………………………………(név) elhatároztam, és ígérem,
   hogy …………………………….... (dátum)- tól kezdődően,
   (………………………………………………………….   ünnepe alkalmából)
   lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri.
   Kilenc hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért,
   hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
   Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér,
   (önkéntes felajánlásaim……………………………………………..), valamint azaz ima,
   amelyet ezért a magzatért most mondok el először (lásd fennebb).
***************
E bejegyzéshez érkezett néhány névtelen hozzászólás, és válaszként útólag felkerült még két bejegyzés:
***************
- a bűntudatról, az abortusz okozta seb gyógyulásáról,
- az abortált gyermekek és a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek üdvözüléséről.
- lelkigyakorlatok az abortusz miatt gyászolóknak.
        Mindezekről itt olvashat.
***************
És egy ima (akathisztosz) a bűnbánó anyák számára, mellyel könnyíthetnek lelkiismeretükön.

Íme, Királyod érkezik hozzád!

Ismeretlen szerző beszéde virágvasárnapra[1]
1.

      Örvendj nagyon, Sion leánya, örülj és örvendezz, ujjongj Isten egész Egyháza! 
      Íme, Királyod érkezik hozzád! Íme, Vőlegényed szamárháton mint trónon ülve jő![2]
      Induljunk a vele való találkozásra! Siessünk látni dicsőségét, érjünk oda örömmel bevonulása tiszteletére! A világnak ismét üdvösség, ismét Isten érkezik a keresztre. Király érkezik ismét Sionra, a népek várakozása, a világ megint ajándékba kapja az üdvösséget, ismét fény támad, a tévely megint megsemmisül, ismét virágba borul az igazság, az Egyház megint kart vezényel, a zsinagóga megint megözvegyül, megint megszégyenülnek a démonok, ismét feloldódik az átok, a héberek újra megzavarodnak, a sárkány eltiprása történik ismét, a pogányok örvendeznek most is, Sion ismét díszeleg.

A Junius Bassus szarkofág, lásd a [3] jegyz.

      Krisztus szamárháton, mint trónon érkezik![3]
      Egek örvendezzetek, angyalok énekeljetek!
      Hegyek örüljetek, dombok ujjongjatok!
      Folyamok tapsoljatok!
      Sion lakói, táncot lejtsetek!
      Egyházak, üdv nektek!
      Papok himnuszt zengjetek!
      Próféták, jövendöljetek!
      Tanítványok, igét hirdessetek!
      Népek, elébe menjetek!
      Vének, gyülekezzetek!
      Anyák kórust alkossatok!
      Szopós csöppségek, énekeljetek![4]
      Ifjak, kiáltsatok! Népek, gyülekezzetek![5]
      Az egész teremtés, az egész természet, minden rend és rang, minden életkor, minden nemzet, minden királyság, királyhoz illően járuljunk a királyok Királya elébe az Úrhoz méltó módon hódoljunk az urak Urának, Istenhez illően zengjünk dalt az istenek Istenének, az isteni Vőlegényhez méltóan vezényeljük kórusunkat a halhatatlanság Vőlegénye előtt!
      Az öröm fáklyáit vigadozva gyújtsuk meg! Istenhez illő módon váltsunk ruhát, szépen egyengessük az élet útját, nyissunk utat a lelkek Királyának, a halál Legyőzőjének vigyük a győzelmi pálmát, az olajfagallyakat Istenhez illően a Máriától való olajágnak lengessük!
      Az angyalok himnuszát zengjük az angyalok Istenének!
      A gyermekekkel Istenhez méltó módon felkiáltsunk, a sokasággal a sokaság szavát kiáltsuk: Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében! Isten az Úr, és megjelent nekünk! Megjelent nekünk, akik a halál árnyékában és sötétségében ülünk (Mt 21,9; Zsolt 117,27; Lk 1,79)[6]
      Az elbukottaknak megjelent[7] a feltámadás, a fogságban levőknek megjelent a szabadulás, a vakoknak megjelent a látás, a szomorkodóknak a vigasztalás, a megfáradtaknak a felüdülés, a szomjazóknak a enyhülés, a megkínzottaknak megjelent a visszafizetés, megjelent az elveszetteknek a kiváltás, megjelent a kétségbeesetteknek a megerősítés, a meghasonlottaknak az egyesülés jelent meg, megjelent az elgyötörtekért a megtorlás, megjelent a betegek gyógyulása, megjelent a hullámok által hányatottaknak a lecsendesülés.

2.
      Ezért népek, mi a sokasággal kiáltsuk, mondjuk ma Krisztusnak: Hozsanna! - azaz: Üdvözíts minket, magasságbeli Isten! Ó, milyen új, különös, és csodás dolgok!
      Tegnap Krisztus feltámasztotta a holtak közül Lázárt, és ma ő maga érkezik a halálra!
      Tegnap mint az Élet másnak ajándékozott életet, és az életadó ma a halálra jön.
      Tegnap Lázár pólyáit feloldatta, ma ő érkezik önként, hogy pólyába bilincseljék.
      Tegnap a sötétségből felhozta az embert, és ma az emberért érkezik, hogy a sötétben levőkhöz helyezzék és a halál árnyékába.
      Tegnap, hat nappal húsvét előtt, az öt érzékszerv által a később három napig halott, a negyednapja egy halott testvért, a két nővérnek visszaajándékozza, és ma a keresztre megy.
      Csak Máriának a négynapos holtat, az Egyháznak harmadnapja holt önmagát ajándékozza vissza Krisztus. Ott csak Bethánia[8] csodálkozott, itt most az egész Egyház ünnepel.
      Az ünnepek ünnepét üli, a testetlen lények Királya, mint király és Vőlegény egyszerre van jelen közepette, az ünnepek ünnepét üli, mint leveleit soha nem hullató dús termésű olajfa ad árnyas sátrat Isten házában! Az ünnepek ünnepét ünnepli, mint a paradicsom tavaszi lilioma, benne Krisztus, az igazi virágzó liliom, nem bírája, hanem megmentője a világnak![9]
      Benne Krisztus az igaz viola[10], aki a betegek szenvedéseit valóban gyógyítja.[11]
      Benne a szőlőtő, aki ezt mondja: Én vagyok az igazi szőlőtő (Jn 15,1).
      Benne ő az olajfa, aki a benne remélőknek valóban irgalmat ad.[12]
      Benne Ő Jessze idők előtt kisarjadt vesszeje, aki emberi szántás-vetés nélkül kicsirázott.
      Benne van az örökbuzgó forrás, benne van a Phüszón, a Geón, a Tigris, az Eufrátesz, valójában Máté, Márk, Lukács és János, akik öntözik Krisztus Egyházának paradicsomát.
      Ezért ma az egész ifjúság, mint termékeny olajfák, vigyük az olajágat. és kérleljük az irgalmas Krisztust! Elültetve az Úr hajlékában, csarnokaiban tavaszként virágozzunk, ünnepel üljünk, mikor a törvényes tél elmúltát látjuk.

___________________________________ 
[1] Ps.-EPIPHANlos PG 43;426-37. A Patrologia Graeca 43. kötetben számos homília maradt ránk Epiphaniosz neve alatt. D. Petavius a kötet előszavában csak annyit mond róluk, hogy számos azonos nevű későbbi szerző homíliáját tulajdoníthatták a szalamiszi püspöknek. Mindegyik későbbi korból való, mint Epiphaniosz.
[2] A Jeruzsálembe szamárháton bevonuló Krisztust nemcsak trónon ülő uralkodóhoz kívánja hasonlítani, hanem a kerubokon trónoló Pantokrátorhoz is. A homilia nyitánya szinte ugyanaz, mint a Jeruzsálemi Kürillosz művei között fennmaradt, az 5. századra datálható, „Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus Simeonnal való találkozásáról, aki fogadta Istent” c. beszédé (Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei, Budapest, 1995, 254-258), és nagyon valószínű, hogy jeruzsálemi eredetű ez a beszéd is.
[3] A Junius Bassus szarkofágon fenti mezőben a coeluson, alatta Jézust a szamárháton, fent és lent „trónon” ábrázolja a szobrász.
Junius Bassuss szarkofág, IV.sz., Róma, Szent Péter bazilika altemploma: A szarkofág Krisztus életének jeleneteit mutatja be Az első képmezőben Izsák feláldozását, a másodikban Szent Péter elfogatását, a harmadikban a törvény átadását Péternek és Pálnak, a negyedikben az elfogott Krisztust Pilátus elé viszik, az ötödikben Krisztus látjuk Pilátus előtt. Az alsó sorban láthatjuk Jób nyomorúságát, Ádám és Éva bűnbeesését, Krisztus bevonulását Jeruzsálembe, Dánielt az oroszlánok barlangjában,és Szent Pál elfogatását.
[4] Midrás, a kivonuláskor, a tengeren való átkelés után a magzatok is énekeltek anyjuk méhében. Keresztelő János is repesett anyja méhében Jézus közeledtén (Lk 1,44).
[5] Az ítéletre való gyülekezést szokás így, ezzel a szóval jelölni, a Didakhéban az egyház végidei összegyűjtésére vonatkozik a szó.
[6] A szentírási idézetek összevonásai, amelyek az üdvtörténet különböző mozzanatainál merülnek fel az Újszövetségben, igen jellemző a homíliára.
[7] Krisztus földi életének mozzanatainál is a theophaneia-elemeket ragadja meg, azokat teszi szemléletessé. Ebben a szakaszban ezért ismétli annyiszor nyomatékosan: „megjelent”.
[8] Lázár feltámasztásának különös jelentősége volt a jeruzsálemi liturgiában, amint tudjuk Egeria Itinerarium ad loca sancta c. művéből, és a homília a helységnevet is említi, ahová az ünneplő közönség kivonult. Ez a mozzanat is jeruzsálemi eredetre vall.
[9] A „krinon” liliom, de a „krinó” particípiuma „ítélő”, liliomként „krinon szódzon”, megváltó liliom vagy ítélő. Ez a „metonomasia”, a névátvitel.
[10] Görögül az „ion” viola, ibolya, de méreg és gyógyszer is.
[11] A „to ontósz iómenon”.
[12] Szójáték a görögben: .„ho elaión”- „ho eleón”, „az olajfa” – „az irgalmazó”.

Forrás:

2013. márc. 20.

Mit adhatna az ember cserébe lelkéért

9. A lélekről való gondoskodás 

      Az ember testileg hasonlatos a meggyújtott gyertyához. A gyertyának le kell égnie, az embernek pedig meg kell halnia. De a lelke halhatatlan; éppen ezért nagyobb gondot kell fordítanunk a lélekre, mint a testre. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja? Vagy mit adhatna az ember cserébe lelkéért (Mt 16,26), amelyért, amint ez közismert, a világon semmiféle váltságdíj nem adható. Ha egyetlen lélek önmagában drágább az egész világnál és egy világi királyságnál, akkor hasonlíthatatlanul drágább a mennyek országa. A lelket azért tartjuk a legdrágábbnak - ahogy Nagy Szent Makáriosz mondja -, mert Isten semmi mással nem méltóztatott egyesülni és közölni a maga szellemi természetét, semmiféle látható teremtménnyel, egyes-egyedül az emberrel, akit teremtményei közül mindenki másnál jobban szeretett (Prédikáció az értelem szabadságáról, 32. fejezet). 
      Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely, Aranyszájú Szent János, Alexandriai Szent Cirill, Milánói Szent Ambrus és mások ifjúkoruktól életük végéig szűzi életet éltek; egész életük a lélekről való gondoskodásra irányult, nem a testre. Így nekünk is minden igyekezetünket a lélekre kell fordítanunk; a testet csak azért kell erősíteni, hogy segítse a lélek erősödését. 
      Ha önkényesen meggyötörjük testünket oly mértékig, hogy a lélek is kárát vallja, akkor az efféle gyötrés oktalanságnak számít, még akkor is, ha mindez egy erény megszerzéséért történt. 
      Ha majd az Úristen jónak látja, hogy az ember a saját bőrén tapasztalja meg, mi a fájdalom, akkor ugyanő megadja hozzá a türelem erényét is. 
      Így tehát a fájdalmaknak nem tőlünk, hanem Istentől kell jönniük. 

10. Mivel kell a lelket táplálni? 

      Ha lelked hajlékát be akarod rendezni, mondja Szent Várszonofij, akkor előbb készíts elő anyagot és minden szükségeset, hogy a művésznek csak jönnie kelljen és alkotnia. Az ilyen épület számára szükség van: szilárd hitre a falak felhúzásához; faablakokra, hogy a napfényt áteresszék, mely megvilágítja a ház belsejét, hogy a legkisebb sötétség se fészkeljen benne. A fából készült ablakok az öt érzékszerv, Krisztus tiszteletreméltó keresztjével megszilárdítva, melyek áteresztik az igazság jelképes Napjának fényét; az érzékszervek nem engedik, hogy házadban ellenséged - aki a jónak gyűlölője – akár csak egy kis sötét zugot is hagyjon. Azután szükség van tetőzetre, hogy napközben a nap heve ne égessen, se a hold ne ártson neked éjjel (Zsolt 120,6). A tetőzetet az Isten iránti szeretet rögzíti, hogy befödvén a házat, soha meg ne fogyatkozzék és ne engedje, hogy a Nap lenyugodjék haragod fölött, s nehogy úgy lásd meg a Napot az ítélet napján, mint aki leleplez téged és megéget a gyehenna tűzében, sem a Holdat, amely tanúsítja éjjeli csüggedésedet és lustaságodat. Végül szükség van ajtóra, mely bevezet a házba és őrzi a ház lakóját. Ez alatt értsd a jelképes ajtót, Isten Fiát, aki azt mondja: Én vagyok az ajtó. Ha így rendezed be lelkednek hajlékát, s ha nem lesz benne semmi olyan, ami nem illő és nem Istennek tetsző, akkor eljő áldott Atyjával és Szent Lelkével és lakóhelyet készít nálad és megtanít arra, mi a lélek békéje, s kimondhatatlan békével tölti el szívedet (Varszonofij, 171. válasz). 
      A lelket Isten igéjével kell táplálni, mert Isten igéje, ahogy Teológus Szent Gergely mondja, angyali kenyér, vele táplálkoznak az Istenre éhes lelkek. Az embernek leginkább az Újszövetség és a Zsoltároskönyv olvasásában kell elmélyülnie: az Evangéliumot és az apostolok leveleit a szent ikonok előtt állva kell olvasni, de a zsoltárokat ülve is lehet. A szentírásolvasástól az értelem meg szokott világosulni, amely ettől isteni változáson megy át. 
      Annyira ki kell palléroznia az embernek magát, hogy az elme mintegy ússzon az Úr törvényében, melynek vezetése mellett kell elrendeznie életét is. 
      Nagyon hasznos Isten igéjének magányos olvasása és az egész Bibliának értelmes végigolvasása. Egyéb jócselekedeteket leszámítva, az efféle erőfeszítésért az Úr nem hagyja az embert kegyelem nélkül, hanem eltölti az értelem ajándékával. 
      Amikor az ember a lelkét Isten igéjével táplálja, akkor eltelik annak megértésével, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten igéjének olvasását azért kell magányban végezni, hogy az olvasó értelme egészen elmerüljön a Szentírás igazságaiban és magába fogadja Istentől azt a melegséget, amely a magányban könnyekre fakasztja; ettől az ember egészen felhevül és eltelik lelki adományokkal, melyek minden más szónál jobban megédesítik elméjét és szívét. 
      A fizikai munka és a Szentírásban való jártasság védik a tisztaságot, tanítja Szíriai Szent Izsák, a fáradozást pedig remény és istenfélelem erősíti meg. Az emberektől való fizikai magány és a szüntelen imádság az elmében reményt és (isten)félelmet fakasztanak. Amíg az ember a Vigasztalót be nem fogadja, addig szüksége van a szentírásolvasásra, hogy a jótéteményekre való emlékezés mélyen belevésődjék elméjébe, és az állandó olvasástól megújuljon benne a jóságra való törekvés és védje lelkét a bűn kifinomult útjaitól. Azért van szüksége olvasásra, mert még nem szerezte meg a Lélek erejét, amely szétoszlatja a tévedés homályát, nemes gondolatokkal halmozza el és apránként megérinti azt a hűvös állapotot, amely az elme szórakozottsága esetén szokott bekövetkezni. Mert amikor a Lélek ereje leszáll az emberben működő lelki erőre, akkor a Szentírás törvénye helyett a Lélek parancsolatai vernek gyökeret a szívben. S ekkor az embert titokban szokta irányítani a Lélek, s nem szorul rá semmiféle érzékelhető segítségre. Ám amíg a szív tárgyszerűen szerzi ismereteit, az ilyen tanulást tévedés és feledékenység szokta kísérni. De amikor a Lélektől kezd el tanulni, akkor az sértetlenül megmarad az emlékezetben (Szíriai Izsák, 58. prédikáció). 
A lelket az Egyházra vonatkozó ismeretekkel is táplálni kell, hogy miként maradt fenn az a kezdetektől egészen napjainkig, s hogy mi mindent szenvedett el egyik vagy másik időszakban. Mindezt nem azért kell tudni, hogy mások fölé kerekedjél, hanem hogy a lehetséges kérdések jelentkezésekor választ tudj adni, valamint saját lelked meggyőzésére és vigasztalására. 
      De leginkább ezt a magad javára kell végezni, hogy megszerezd a lelki békét a Zsoltáros szavai szerint: Velük a béke teljessége, akik szeretik törvényedet, Uram (118, 165). 
Folyt. köv.

Forrás:
 

2013. márc. 18.

Ha eljutsz a hallgatás állapotára, akkor nincs mitől félned

7. A hallgatásról 

      Szentéletű Varszonofij tanítja: Amíg a hajó a tengeren hánykódik, kénytelen tűrni a veszedelmeket; de ha békés és csendes kikötőbe ér, már nem kell félnie a veszedelmektől, bajoktól és a szelek játékától, hanem nyugalomba érkezik. Ugyanígy te is, szerzetes, amíg az emberek között maradsz, számíts a veszedelmekre, bajokra és a gondolati szelek játékára; de ha eljutsz a hallgatás állapotára, akkor nincs mitől félned (8. 9. válasz). 
      A tökéletes hallgatás a kereszt, amelyre az embernek föl kell feszítenie magát szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. De gondold csak el, a mi Krisztus Urunk már előzőleg mennyi gyalázatot és szidalmat viselt el, és utána ment föl a keresztfára. Ezért mi sem juthatunk el a tökéletes hallgatás állapotába és nem remélhetjük a szent tökéletességet, ha nem szenvedünk Krisztussal együtt. Mert az Apostol mondja: Ha vele szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk. Nincs más út. (Varszonofij, 342. válasz) 
      Aki eljutott a hallgatás állapotába, annak szüntelenül emlékeznie kell arra, miért jött ide, nehogy valami másra hajoljon el a szíve. 

8. Az önmagamra való figyelésről 

      Ha valaki a figyelem útját járja, nem szabad, hogy egyedül csak a szívének higgyen, hanem szívből fakadó cselekedeteit és magát az életet vesse össze Isten törvényeivel és a jámbor aszkéták tevékeny életével, akik az aszkézisnek ugyanezt az útját járták. Ezen eszközzel könnyebben meg lehet szabadulni a gonosztól és az igazság is világosabban meglátható. 
      A figyelmes ember elméje olyan, mint a felállított őrség vagy Jeruzsálem szívének éber őrzője. A lelki szemlélődés magaslatán állva a tisztaság szemével néz a lelke körül ólálkodó és közelébe férkőző ellenséges erőkre, a zsoltáros szavaival élve: szemem ellenségeimre lenéz (Zsolt 5,39). 
      Szeme elől nincs rejtve az ördög, mint ordító oroszlán, aki keresi, kit nyeljen el (1Pét 5,8), és azok, akik megfeszítik íjukat, hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívűt (Zsolt 10,2). 
      A szentatyák tanítása alapján minden ember mellett két angyal található: egy jó és egy gonosz. 
  • A jó angyal csöndes, szelíd és szótlan. Ha az ember szívébe költözik, akkor az igazságról, a tisztaságról, a becsületességről, a nyugalomról, mindenféle jócselekedetről és mindenféle erényről kezd el beszélni. Amikor ráérzel erre a szívedben, akkor nyilván az igazság angyala lakik benned. A gonosz lélek azonban keserű, mint az epe, kegyetlen és oktalan. Amikor bemegy a szívedbe, akkor ismerd föl tettei alapján (Antiokhosz, 61. prédikáció). 
      Figyelj önmagadra, kedvesem, mondja Szíriai Izsák, és a szüntelen tevékenység közepette legyenek szemeid előtt mind a téged gyötrő fájdalmak, mind a magányos hely, ahol élsz, és elmédnek finomsága megismerő képességed durvaságával egyetemben, mind a hallgatás tartóssága a gyógyszerek sokaságával - vagyis a kísértésekkel - egyetemben, amelyek rád szakadnak hol az igazi Orvostól, hogy a belső ember gyógyuljon, hol olykor az ördögöktől - s ezek néha betegségekben és testi fáradságban jelentkeznek -, olykor lelkednek ijesztő gondolataiban és szörnyű figyelmeztetésekben, hogy mi lesz veled, ha jön a vég. Olykor megadatik a kegyelmi melegség, az édességes könnyek, lelki öröm és más effélék. És most vajon jól látod-e mindezen körülményekben, hogy sebed kezd beforrni és bezárulni, vagyis a szenvedélyek kezdenek csitulni. Légy figyelmes és szüntelenül térj be önmagadba, és figyeld meg, hogy szerinted milyen szenvedélyek gyengültek el benned, melyek aludtak ki és hagytak el véglegesen, melyek kezdtek elnémulni lelked gyógyulása következtében, nem pedig csak annak következtében, hogy eltávolítottad azt, ami fellobbantotta őket; melyek azok, amiket megtanultál értelmeddel legyőzni, s nem pusztán azzal, hogy eltávolítottad magadtól a szenvedély okait. És még arra is figyelj, jól látod-e, hogy rothadó sebedben eleven hús kezdett nőni, vagyis lelki béke; miféle szenvedélyek üldöznek, egyik a másik után, következetesen és szembeötlően, és milyen időközönként; testi vagy lelki szenvedélyek-e ezek, avagy összetettek és vegyesek; az emlékezeten kis erővel haladnak át, vagy erővel támadnak a lélekre; és hogyan támadnak, nyíltan vagy rejtett módon. Hogyan tekint rájuk a Király: az elme, az érzékek eme ura? Harcba száll-e velük, amikor előtörnek és háborút indítanak, erejével ellankasztja-e őket, vagy látván nem látja őket és egyáltalán nem foglalkozik velük? S melyek maradtak meg a régi szenvedélyek közül, melyek alakultak ki újólag? Eleven képek formájában jelentkeznek-e, vagy érzésben, eleven képek nélkül; az emlékezetben pedig szenvedélyes rezdülés nélkül, anélkül, hogy gondolkoznál róluk, vagy kihoznának a sodrodból? Ez alapján felismerheted a lelki egészség fokát (Szíriai Izsák, 45. prédikáció). 
      Azért az ilyen ember, az isteni Pál tanítását követve, felölti Isten teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhasson (Ef 6,13), és eme fegyverekkel, Isten kegyelmi működésével visszaveri a látható támadásokat és legyőzi a láthatatlan harcosokat. A sokat szenvedett Jóbban szemlélhetjük az ilyen lelki ébrenlét eleven példáját, akiről az Anyaszentegyház így énekel: „Jóbnak erényekben való gazdagságát szemlélve, az igazak ellensége őt eltántorítani igyekezett és testének oszlopát megrongálta, lelki kincseit azonban el nem ragadhatta, mert szeplőtelen lélekkel találta fölruházva.” (Tropárion Szent Jób ünnepén, május 6.). 
      Aki ezt az utat járja, annak nem szabad figyelnie az útszélről jövő hangokra, amelyektől teli lesz az ember feje fölösleges és hiábavaló gondolatokkal és emlékképekkel; ellenkezőleg, önmagára kell figyelnie. 
      Különösen ezen az úton kell betartani azt, hogy az ember ne figyeljen más dolgokra, gondolatban ne foglalkozzon velük és ne beszéljen róluk, ahogy a Zsoltáros mondja: Szám ne beszéljen az emberek dolgairól (16,4); az Urat pedig arra kéri, hogy rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és az idegen bűnöktől óvd meg a te szolgádat (Zsolt 18,13.14). 
      Hogy az ember a figyelmet megőrizze, magába kell szállnia az Úr szava szerint: az úton senkit se köszöntgessetek (Lk 10,4), vagyis szükségtelenül ne beszéljetek, hisz senki sem szalad utánad, hogy valami hasznos dolgot halljon tőled. 
      Ha sztareccel vagy szerzetestestvérrel találkozol, mély meghajlással és mindig behunyt szemmel kell tiszteletadást végezned. 
Folyt. köv.

Forrás:
 

2013. márc. 17.

A nagy egyházszakadás óta első ízben!

Ezt a hírt görögből (romfea.gr) fordították románra: 
     Ferenc pápa megkoronázásán (beiktatásán) részt vesz I. Bartolomeosz ökumenikus konstantinápolyi pátriárka. A beiktatás március 19-én lesz.
      A nagy egyházszakadás (skizma) óta, 1054, ortodox pátriárka nem vett részt a római pápa beiktatási szertartásán.
      Március 20-án pedig a milánói ediktum 1700 éves évfordulójára Milánóba megy a pátriárka, Angelo Scola bíboros érsek meghívására. "Ökumenikus" az előneve, mert a nagyon sok ortodox pátriárka nem ért egyet I. Bartolomeosz pátriárkával, lévén, hogy az ortodox egyházak autokefál egyházak.
      I. Bartolomeosz pátriárkát elkíséri kyr János pergamoni metropolita, és kyr Tarasziosz, Argentína metropolitája, és kyr Genadiosz, Olaszország metropolitája.
"Megjegyezzük - írja a cikk végén - hogy az ORTODOXIA PRIMÁSÁNAK ez a gesztusa erőteljes üzenet a világ keresztényeinek egységéért". 


      Amen. Amen. Amen.
      Ahogy Boldog II. János Pál pápa mondta:  Az Egyház „két tüdővel” lélegzik. A nyugatival és a keletivel.

A hír forrása és sk. fordítás innen:
http://acvila30.ro/pentru-prima-data-dupa-schisma-patriarhul-ecumenic-va-fi-prezent-la-intronizarea-papei

2013. márc. 13.

Van pápánk!

A 266. pápa a Ferenc nevet választotta, így Ferenc néven foglalja el - első latin-amerikaiként - Szent Péter trónját. Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires 76 éves jezsuita érseke.

És a képernyőn keresztül részesültem az első pápai áldásában:-)

      Jorge Mario Bergoglio 1936-ban született Buenos Airesben, 1958-ban pedig belépett a jezsuita rendbe. Teológiát és filozófiát is tanult, valamint maga is tanított irodalmat, pszichológiát és teológiát. Pappá 1969-ben szentelték, volt a jezusita rend argentin tartományi főnöke is, 1998 óta pedig Buenos Aires érseke. A bíborosi rangot II. János Pál pápától kapta meg 2001-ben. Amikor bíborossá nevezték ki, Bergoglio több száz argentint győzött meg arról, hogy ne repüljön Rómába ünnepelni őt, hanem az utazásra szánt pénzt adja inkább a szegényeknek. 
      Állítólag ez a szerényen a háttérbe húzódó, alázatos bíboros kapta a második legtöbb szavazatot 2005-ben, XVI. Benedek megválasztásakor. Bergoglio javára írják az argentin katolikus egyház megújítását, amely az egyik leginkább konzervatív volt Latin-Amerikában.Ismeretes, hogy küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett, ami különösen népszerűvé tette a válságok sújtotta Argentínában, együttérzést mutat az AIDS-betegekkel.
      Az evilági dolgokat elutasítja, érsekként sem volt autója, inkább a tömegközlekedést használta, nem volt hajlandó beköltözni a fényűző főpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. Közel áll a Comunione e Liberazione lelkiségi mozgalomhoz. Személye hidat képez a harmadik világhoz: olasz származású argentin, aki Németországban tanult, jezsuitaként pedig egy nemzetek fölötti regionális közösség tagja. Az egyházat megrázó botrányokban érintetlen!

Tartsd meg Isten Szentatyánkat!!! Ferenc pápa üdvözlő beszéde 

       Jó estét, fivéreim és nővéreim! Tudjátok, ennek a konklávénak az volt a kötelessége, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy bíboros testvéreim majdnem a világ végérre mentek érte... de itt vagyunk... Köszönöm nektek a fogadtatást. Róma egyházmegyének már van püspöke: köszönöm! Mindenekelőtt szeretnék imát mondani visszavonult püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk mindannyian érte, hogy az Úr megáldja őt és a Madonna oltalmazza őt. 

      És most kezdjük meg ezt az utat: a püspök és a nép. A római egyháznak ez az az útja, amely minden egyház irgalmasságát uralja. Ez a testvériségnek, a szeretetnek, az egymás iránti bizalmunknak az útja. Továbbra is önmagunkért imádkozunk: egyikünk a másikért. Imádkozunk az egész világért, hogy létezzék a nagy testvériség. Azt kívánom nektek, hogy az egyháznak ez az útja - amelyet ma kezdünk meg, és amelynek során az én, itt jelenlévő vikárius bíborosom fog segíteni nekem - gyümölcsöző legyen e nagyon szép város evangelizációja számára. Most pedig szeretnék áldást osztani, de előtte egy szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok Istenhez, hogy áldjon meg engem: a nép imája, azé a népé, amely áldását kéri püspökére. Csendben mondjuk el ezt az imátokat értem. 
      (I. Ferenc ezután az Urbi et Orbi áldását adta a hívőkre) 
      Testvérek és nővérek, most távozom. Nagyon köszönöm a fogadtatást. Imádkozzatok értem, és a mielőbbi viszontlátásra! Hamarosan látni fogjuk egymást: holnap szeretnék imádkozni a Madonnához, hogy oltalmazza egész Rómát. Jó éjszakát, jó pihenést!

Jorge Mario Bergoglio érsek jezsuitaként akár az Ignác nevet is választhatta volna, 

2013. márc. 11.

Élő tanúságtétel a misztikus teológiáról

      Kétségtelen, hogy a Misztikus Doktor jó előképzettségre alapozta munkásságát. Tanulmányait a Salamancai Egyetemen végezte, ahol a megújuló tomista gondolkodás akkor érte el tetőfokát, mégpedig a XVI. század végén, főként Francisco de Vitoria érdemeiből. Kedvező eredményt hoztak számára azok az évek (1564-68), melyekben az akkor még Szent Mátyásról nevezett János testvér a filozófiai, teológiai tanulmányait végezte. Krisztus Testéről nevezett Mancio mester magyarázta Szent Tamás Sunmia Theológiájának III. részét. A skolasztikának a hatása mind végig élénken megmaradt Keresztes Jánosban, amint azt a Lelki Énekhez írt bevezetőjében is tanúsítja. Ezekben az években nemcsak a dialektika „technikáját” szerezte meg[1], hanem lelkében már elmélyítette azt a misztikus tanítást, amely az eddig megszerzett, határozott elveiből fakad. 
      És amint Don Ph. Chevallier is alátámasztja, a Misztikus Doktor tanítása alapvető összhangban van az Egyetemes Doktornak, (Doctor Communis) Aquinói Szent Tamásnak a tanításával. Keresztes János teológiai tanulmányai nem fejeződtek be a salamancai korszakban, és nem is nevezhetőek tisztán elméleti jellegűeknek. Meg kell jegyeznünk, hogy János a misztikus szerzők olvasmányait alaposan ismerte. Magába fogadott olyan különböző elemeket, melyeknek jelei világosan és nyilvánvalóan megmutatkoznak készülő műveiben.[2] Közöttük találjuk Pszeudo-Dionüsziosz - Szent Ágoston - Nagy Szent Gergely gondolatait. Felismerhető Kempis „Krisztus követésé”-nek, valamint egyéb német-flamand iskolához tartozó szerzőnek hatása. Számtalan egyéb gondolattöredék is jelentkezik elméleti rendszerében. De mindez nem anyaga, vagy szó szerint átvett tartalom, hanem olyan, amit saját adottsága és személyes tapasztalata alapján dolgozott fel.
      A felsorolt gondolatok között említhetők a lelki megérintettség, valamint ennek érzelmi befogadása, ami Ruysbroeck János műveire utal. (Eckhart mester tanítványa, -1294-1388 -, misztikus filozófus. Eckhart mester az újplatonikus hatású istenegyesülés misztikáját írta meg. 28 téves tételét az egyház elítélte. Ford.) Keresztes Jánosnál kitűnik a lélek „mélyéből” fakadó, tiszta és egyszerű hitről szóló elmélet, valamint azok az egyéniség formáló jegyek, amelyek alapján az illető befogadhatja az elmélkedésből a szemlélődésbe vezető „átmenetet”. Mindez már Tauler tanításában is feltűnik.[3] Tauler írásai a kasztiliai (Coimbra 1551) Surio latinnyelvű fordításai által váltak ismertté az Ibériai félszigeten. Ugyanez a szerző (1552) fordította le és tette ismertté Ruysbroeck műveit is.
      Meg kell emlékeznünk még más olyan szerzőkről is, akik szentünkre akárcsak mérsékelten is hatottak, (ilyenek a Viktoriánusok és valószínűleg Szent Bernát[4] valamint Karthauzi Dénes, Heinrich Herp, Jean Gerson.) és még sokan a régiek közül. Keresztes János kortársai közül gyakran idézi Francisco Osunát, Bernardino de Laredót és főleg Avilai Szent Terézt, a Misztikus Doktor lelki anyját és egyben lelki lányát. A kiemelt hivatkozások közül meg kell említenünk Bruno de Jésus-Marie megfigyelését. Ez ugyanis nagyon fontos ahhoz, hogy Keresztes János tanításának értékét helyesen ítéljük meg különösen abban, ami a mi kutatásunk közvetlen tárgyát érinti. Keresztes Jánosnak a flandriai és a rajnamenti misztikusokkal való kapcsolatát is meg kell jegyeznünk, akikhez Bruno de Jésus Marie vonzódik.
  •  „... Ruysbroeck nem különböztette meg olyan gonddal, mint Szent Tamás, a természetfölötti rendet a pusztán természetes rendtől. Keresztes János teológiája viszont egészen más, és nagyon megfelel Aquinói gondolkodásmódjának. Nem fogadta el a Szent Ágostonnál jelentkező elméletet sem, hogy a lélek a Szentháromság képe, sem azokat a plátoni hatásokat, amivel Ruybroecknél találkozunk. János szerint, a léleknek ahhoz, hogy egyesülhessen Istennel, nem elegendő, hogy természete szerint megtisztuljon, hanem fel kell emelkednie egészen a természetfelettihez. Az Istennel való egyesülés következménye függ az élő hit lényeges természet feletti erőitől.”[5] Ugyanez a szerző azt is megjegyzi, hogy míg Ruysbroeck egy zónát jelöl ki a lélekben, ahol elhelyezkednek a kegyelem, az erények és a (Lélek) ajándékai; - addig Keresztes Jánosnál ugyanezek a tényezők, inkább mint tevékeny közreműködők, vesznek részt a misztikus egyesülés megvalósulásában.[6] 

      Éppen ez - a „közvetítők nélküli” egyesülés - valamint a már többször említett „eszközökre támaszkodó egyesülés” közötti megkülönböztetés emeli Keresztes János tanítását Aquinói Szent Tamás teológiájával azonos szintre. Hiszen az ő teológiájából merített János a Salamancai Egyetemen. Atomista tanításról szóló előadások éppen azt a kérdést vizsgálták, amivel mi is foglalkozunk: a hitet a lélek Istennel való egyesülése eszközének (medium unionis) tekintik. 
      Kétségtelenül az említett, inkább külsődleges két forráson kívül, János elméletéhez sugalmazott források is kapcsolódnak: tanulmányozza az evangéliumot, sőt az egész Szentírást. A Szent Doktor írásai arról tanúskodnak, hogy mennyire feldolgozta azokat lelkileg.[7]
      És ehhez jön még a saját tapasztalása. Az olvasmányokból szerzett tapasztalásról már beszéltünk. Most azokra a közvetlen tapasztalásokra utalunk, melyeket akár a másokkal való érintkezés során, akár a saját egészen egyéni élményeiből szerzett.

  • Itt eljutottunk Keresztes Szent János művének a lényegéhez: munkája nem elvont értekezés a misztikus teológiáról, sokkal inkább élő tanúságtétel. 

_____________________________
[1] Vö. Bruno de Jésus-Marie, i. m. 42. o. (Karol Wojtyla megjegyzése: K. W.) 1564-ban lépett be János, családi nevén Juan de Yepez a Medina del Campo-i Szent Kármelbe, ahol Szent Mátyás nevét vette fel. Majd 1568. november 28-án elkötelezte magát az Avilai Teréz által megreformált rend eredeti szabályzatára, és bevonult a Durveló-i nyomorúságos viskóba. Itt a Szent Kereszt előnevét vette fel. Rendi tanulmányait 1564-ben kezdte el a Salamanca-i Szent András kolostorban, valamint a híres egyetemen, ahol találkozott a tudományok azon széles területével, melyek a „szent tanítást”, a teológiát kísérték. Arra törekedett, hogy a különféle elméleteket önmagában is szintézisbe, egyensúlyba hozza. 

[2] A különböző kifejezett hivatkozások között megemlítjük a következő neveket (Sötét Éjszaka-SÉ 2.18,5; KU II. 24,1) Szent Bernát, Aquinói Szt. Tamás (SÉ2 18,5) Boethius (KU II. 21,8; KU II. 16,6) Boscán (ÉSzlaz első szakasz elején) Szent Teréz (C/B szakasz 13,7). 

[3] Vö. Crisógono de Jesús Sacramentado, i. m. I. 29. o. és különösképpen a 45. o. (K. W.) 

[4] Egyik levélben vonakodva fordítottam le, hogy „de influxu S. Bernardi certe non constat”, - azaz, hogy Szent Bernát hatása bizonytalan. Ugyanis SÉ 1.18,5 részben kifejezetten hivatkozik Clairvaux-i Szent Bernátra, ahogy azt a 8. jegyzetben is jeleztük. Tehát arra kell következtetnünk, hogy Szent Bernát meglehetősen hatott Jánosra. 

[5] Bruno de Jésus-Marie i. m. 281. Lásd pl. 325-327. oldalakat. 

[6] A vizsgálatok során az egyik kihallgatott rendi tanú ezt mondta: „Keresztes János leggyakoribb olvasmánya a Biblia volt, aminek eredménye, hogy azt szinte emlékezetből tudta. A hozzáforduló tanácskérőknek a legkülönbözőbb szentírásai szakaszokból adott misztikus jellegű, magasztos magyarázatokat.” (Juan Evangelista vallomása, Vatikáni kéziratok 2862, 5. lap.) 

[7] A Lelki Ének bevezetője végén írja: „Nem akarok [semmit] sem a saját tekintélyem alapján állítani, abban se bízom, amit más lelki emberek tapasztalatából megismertem - még ha hasznos is volt számomra -, csak akkor fogadom el, ha a Szentírás szövege is megerősíti és megvilágítja ezeket a tapasztalatokat.” 

Forrás:

Szent Szerafim az Istenfélelemről

5. Az Istenfélelemről 

      Annak az embernek, aki úgy határozott, hogy a belső figyelem útját járja, mindenekelőtt Isten félelmével kell rendelkeznie, amely a bölcsesség kezdete. Legyenek mindig a szívébe vésve eme prófétai szavak: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek hódoljon előtte (Zsolt 2,11). 
      Minden iránt, ami szent, rendkívüli figyelemmel és áhítattal kell viseltetnie, nem pedig hanyagul, s így járnia útját. Ellenkező esetben félnie kell, nehogy rá is álljon az Úr eme szörnyű szava: Átkozott, aki Isten ügyét hanyagul végzi (Jer 48,10). 
      A buzgó körültekintésre azért van szükség, mert ez a tenger (vagyis a szív a maga gondolataival és kívánságaival, amelyet a figyelem segítségével meg kell tisztítani) hatalmas és terjedelmes: benne gonoszság van, melynek se szeri, se száma, vagyis sok hiábavaló, helytelen és tisztátalan gondolat fészkel benne: a gonosz szellemek mesterkedése. Féld az Istent, mondja a Prédikátor, és tartsd meg parancsait (Préd 12,13). Ha megtartod parancsait, erős leszel minden cselekedetedben, és mindig jó dolgod lesz. Mert félvén az Istent, te az iránta való szeretetből mindent jól fogsz tenni. De az ördögtől ne félj! Aki féli az Istent, az legyőzi az ördögöt, azon nem vesz erőt az ördög. 
      A félelemnek két fajtája van: 
  • ha nem akarsz rosszat cselekedni, akkor féld az Urat, és ne tedd meg azt, 
  • de ha jót akarsz cselekedni, akkor féld az Urat, és tedd meg azt. 
      Ám senki sem tud szert tenni az istenfélelemre addig, amíg minden földi gondtól meg nem szabadul. Ha az értelem gondtalanná válik, akkor lendíti őt az istenfélelem és Isten jóságának szeretetére vonzza. 

6. Lemondás a világról 

      Isten félelmét akkor szerzi meg az ember, amikor lemond a világról és mindarról, ami a világban van, s egyedül arra irányulnak gondolatai és érzései, hogy az Úr törvényével foglalkozzék, s egészen elmerüljön Isten szemlélésében és a szenteknek megígért boldogság élvezetében. 
      Nem lehet a világban maradva lemondani a világról, s ugyanakkor eljutni a szellemi szemlélődés állapotába. Mert amíg a szenvedélyek el nem csitulnak, nem lehet szert tenni lelki békére. Ám a szenvedélyek el nem csitulnak addig, amíg szenvedélyeket felkorbácsoló dolgok vesznek körül bennünket. A tökéletes szenvedélymentességre való eljutáshoz és a lélek tökéletes csendjének megszerzéséhez sokat kell fáradozni az elmélkedés és az imádság terén. De hogyan lehetséges teljesen és gondtalanul elmerülni Isten szemlélésében, törvényeit tanulgatni és egész lelkünkkel hozzá felemelkedni az imádság lángolásában, s közben a világban tomboló szenvedélyek el nem csituló zajában időzni? A világ gonoszságba merül. A lélek, ha nem szabadul meg a világtól, nem szeretheti őszintén az Istent. Mert a mindennapos dolgok a lélek számára - Szentéletű Antiokhosz szerint - olyan, mint a takaró. 
      Ugyancsak ő mondja: Ha egy idegen városban időzünk, és szülővárosunk messze fekszik tőle, s ismerjük a városunkba vezető utat, akkor miért késlekedünk az idegen városban, és ott szerzünk földet és házat? És hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön (vö. Zsolt 137)? Ez a világ idegen terület, vagyis e világ fejedelméé (15. prédikáció). 
Folyt. köv.
Forrás: