2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [14]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be. 

14. csütörtök 
 „Egy test vagytok sokan!” 

Gondolatok az elmélkedéshez

         „Az Egyház azért van, hogy Krisztus országát az Atyaisten dicsőségére a föld végső határáig elterjessze, és így minden embert részesítsen a megváltásban és az üdvösségben.” (II.Vatikáni Zsinat, A világiak apostolkodása 2.)
         Ezt a feladatot az egész Egyháznak vállalnia kell, tehát nemcsak azoknak, akik különleges elhivatottságuk által erre rendeltettek. A világiaknak is, mert minden hívő részesedik az általános papságban, Krisztus papi, prófétai és királyi méltóságában. A teljes értékű egyház-tagságból következik, hogy minden hívőnek részt kell vennie Egyházának minden tevékenységében, így az apostolkodásban is. Az Egyház az apostolok munkáját folytatja, mégpedig valamennyi tagja által. Hiszen a keresztény hivatás, természete szerint, felszólítás az apostoli munkára. Ehhez minden katolikus keresztény két szentségben: a keresztségben és a bérmálásban kap küldetést. A keresztség Krisztus Titokzatos Testébe iktat minket. Minden élő tagnak együtt kell munkálkodnia a kegyelem erejével a Test növekedéséért, Isten Országa terjedéséért. Ezt a hivatástudatot erősíti lelkünkben a bérmálás szentsége. A világiak részvétele az Egyház apostoli munkálataiban azért olyan fontos, mert apostoli tevékenységüknek sajátos területe van, ahol csak ők munkálkodhatnak. Az Egyház ugyanis nemcsak az örök életre készít fel bennünket, hanem az is feladata, hogy “az evangélium szellemével átitassa és tökéletesítse a mulandó javak rendjét.” Ezeknek a világi javaknak rendjét, nehézségeit azok jobban ismerik, akik a világban élnek, mint a papok és a szerzetesek. Az Egyháznak a mai világ problémáira is felelnie kell az igaz hit fényében. Tehát a világiak saját szakterületükön, hivatásukban és foglalkozásukban arra törekedjenek, hogy ott a krisztusi evangélium minden ember javát szolgáló elvei érvényesüljenek, és ezeknek az örök javaknak a megvalósulásán embertársaikkal együtt közösen munkálkodjanak. Mindezeket az igazságokat a II. Vatikáni Zsinat fejtegetéseiből vettük, amely külön, határozottan foglalkozik a világiak apostoli feladataival. Ez nem jelenti azt, hogy a Zsinat előtt a világiaknak nem lett volna szerepük az Egyházban. A tanbeli alapot és a közel 2000 éves gyakorlatot fogalmazta meg a tanítóhivatal.
         Szent Rita, amíg a világiak életét élte, mint hitves, mint édesanya, mint özvegy, mindent megtett, hogy az evangélium szellemét, amely a megbocsátó szeretet szelleme, érvényre juttassa mindazokban, akikkel kapcsolatban állt. Krisztus szeretete sürgette, hogy Krisztus békéjét mások is megtapasztalják.

Könyörgés
         Urunk Jézus Krisztus, Te a Szentlélek kegyelmével híveid szívébe apostoli buzgóságot öntesz. Add meg nekünk, Szent Rita közbenjárására, hogy a lelkek üdvösségéért, a krisztusi szellem érvényesüléséért imáinkkal, jó példánkkal és tevékenységünkkel mi is sokat tehessünk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések: