Imák

  Az oldal tartalma:
- Skapuláré búcsúima
- Kármelita napi imánk
- Keresztút a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébettel
- Marton Marcell atya: Keresztút Máriával
- Az örvendetes olvasó titkai (Pilinszky János) 
- Ima a Csíksomlyói segítő Szűz Máriához

 * * *
Skapuláré búcsúima 

Ó, Boldogságos Szeplőtelen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá. Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet. Ékesítsd fel lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne. Állj mellettem életemben, vigasztalj meg halálomban édes jelenléteddel, és mutass be a Szentháromságnak, mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dicsérhesselek és áldhassalak. Amen.

(3x Üdvözlégy Mária, Dicsőség)

Illusztráció:
Santa Maria della Bruna, a kép Nápolyban, a S.Maria del Carmine templom apszisában található, története itt olvasható.

 * * *
Kármelita napi imánk:
     Így szólt az Úr a kígyóhoz: Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet...
Egészen szép vagy Szűz Mária!
Az áteredő bűn foltja sincs rajtad.

      Istenünk, te méltó hajlékot készitettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt - Szent Fiadra való tekintettel – eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására add, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád.
      Istenünk, minden hívő pásztora és kormányzója, tekints kegyesen XVI. Benedek pápánkra, akit az Egyház főpásztorává rendeltél. Segítsd kérünk, hogy szavaival és példájával javára legyen mindazoknak, akiknek elöljárójuk lett, és így a rábízott nyájjal együtt elnyerje az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.

      József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni jegyesedet, Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia fog születni, akit majd Jézusnak nevezel.
Imádkozzál érettünk Szent József atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
      Kérünk, Urunk, segítsenek minket Szent Anyád jegyesének érdemei, hogy közbenjárására elnyerjük, amit magunktól elérni nem tudunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

      Szent Illés próféta, kármeliták vezére és atyja, járj közbe mindannyiunk üdvösségéért!
Imádkozzál érettünk Szent Illés atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
      Mindenható örök Isten, te Szent Illés prófétának megadtad azt a kegyelmet, hogy szüntelenül színed előtt járjon, és lelkes buzgósággal szolgálja dicsőségedet. Engedd, hogy mi is jelenlétedben éljünk, és szeretetedről bizonyságot tegyünk. Krisztus, a mi Urunk által.

      Szent Terézia Anyánk, tekints le ránk, lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt; védd meg, amit jobbod ültetett!
Imádkozzál érettünk Szent Terézia anyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
      Istenünk, te Szent Terézia anyánkat a Szentlélek vezetésével irányítottad, hogy a tökéletesség útját feltárja. Add meg gyermekeinek, hogy a mennyei bölcsességre törekedjenek, és szent életet éljenek. Krisztus, a mi Urunk által.

      Nem veszed el tőlem többé, én Istenem, amit már egyszer nekem ajándékoztál egyszülött Fiadban, Jézus Krisztusban, akiben megadtál nekem mindent, amit kívánok.
Imádkozzál érettünk Keresztes Szent János atyánk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
      Istenünk, te Keresztes Szent Jánost erős, élő hittel ajándékoztad meg. Növeld a mi hitünket is, hogy az ő példajára Téged keressünk az imádság csendjében, a hit éjjelében, a Lélek élő szeretetlángjában, és meg is találjunk szeretett Fiad, Krisztus, a mi Urunk által.

      Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem.
Imádkozzál érettünk Lisieux-i Szent Teréz!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

      Istenünk, te országodat a kicsinyek és az alázatosak előtt nyitod meg. Add, hogy Szent Terézt a bizalom ösvényén kövessük, és közbenjárására előttünk is felragyogjon a Te dicsőséged fénye. Krisztus, a mi Urunk által.

      Szeretetre legméltóbb Urunk Jézus Krisztus, aki drága véred árán váltottad meg a világot, vesd irgalmas tekintetedet erre a szegény emberi nemre, mely nagyrészt még a sötétben és a halál árnyékában tévelyeg. Add, hogy az igazság egész erejével világoskodjék neki.
      Sokasítsd meg, ó Urunk, evangéliumod hirdetőit. Hasd át buzgalmukat a te kegyelmeddel. Áldd meg, és tedd gyümölcsözővé munkájukat, hogy az ő fáradozásuk következtében az összes hitetlenek Téged, Teremtőjüket és Megváltójukat megismerjenek, és hozzád megtérjenek.
       Hívd vissza a tévelygőket a Te aklodba, és az ellenkezőket a Te egyetlen, igaz Anyaszentegyházad ölébe. Siettesd meg, ó szeretetre legméltóbb Üdvözítőnk, várva várt országod eljövetelét. Vond az embereket a Te édes szívedhez, hogy mindnyájunknak része lehessen megváltásod végtelen kincseiben, a mennyei örök boldogságban. Ámen.
      Jöjj Szentlélek Istenünk, töltsd be híveid szívét, és öntsd belénk szereteted tüzét!
Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél!
És megújítod a Föld színét.

      Könyörögjünk!
      Istenünk, a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és vigasztalásának szüntelenül örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által.

      Vagy:
      Kérünk, Urunk, áraszd szívünkbe az értelem, az igazság és a béke Lelkét, hogy egész szívvel felfogjuk ami kedves neked, és amit megismertünk, azt közös akarattal tettekre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.


 * * *
Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébettel


 * * *
Marton Marcell atya:


 * * *
(Pilinszky János) 
* * *

Nincsenek megjegyzések: