2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [11]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be. 

11. csütörtök
Erőforrásaink: a szentségek 

Gondolatok az elmélkedéshez 

         A szentség eredeti jelentése: hűségeskü, beavatás. Létrehozója az a szó, amelyet az Egyházban az Isten nevében és Jézus Krisztus megbízásából mondanak ki. Így eszközli ki, amit jelöl: Isten kegyelmét. Az alapszentség maga az Egyház, ő annak az üdvözítő Igének a hordozója, amelyben Isten önmagát ígéri a világnak. Ez a történelemben megjelenő és továbbélő jel nem önmagában hozza létre a megszentelődést, hanem Isten kegyelmi akarata által. Mivel érvényessége Isten akaratától függ, hatékonyságát nem gátolhatja meg a szentséget kiszolgáltató személy méltatlansága. A hatékonyság feltétele inkább a kegyelmet igénylő és befogadni szándékozó személy készségétől függ. Isten boldogító ígéretének szent beteljesülése minden szentség. Az a rendeltetésük, hogy bennünk az isteni életet elültessék, éltessék, növeljék és védelmezzék annak teljes kivirágzásáig. Minden szentségben Jézus jár körül, hogy jót cselekedjék, hogy emberszerető jóságában magához ölelje a lelket (keresztség), megerősítse az életszentségben és igazságban (bérmálás), saját szent Testével és Vérével táplálja (Oltáriszentség), jó pásztori Szívének irgalmával visszavezesse a helyes útra (szentgyónás, azaz a bűnbánat szentsége), és ha beteg, gyenge és erőtlen, irgalmasan segítségére siessen (utolsó kenet, vagyis betegek szentsége). Az ún. közösségi szentségekkel pedig az Úr népének közösségéről akart gondoskodni a papszentelés és a házasság által. A szentségnek, amely fontos ismertetőjele az Egyháznak -, mint Jézus ígéretei hordozójának, közösségben kell létrejönnie. Ezért nem nélkülözhet bizonyos szertartást. A szertartás meghatározott szavakból áll, amelyek kimondásakor jelképes értelmű anyaghoz (víz, olaj, kenyér, bor stb.) kötött liturgikus cselekményt végzünk. A szentségek rangsorában az első Jézus búcsúvacsorájának ünneplése: a szentmise. Ennek állandó gyümölcse az Úr megdicsőült Teste és Vére, amit táplálékul nyújt. Mindezekből az következik, hogy valódi krisztusi életvitel tartósan el sem képzelhető átélt szentségi élet nélkül, amelyet Isten Egyháza, legalábbis minimális fokon szabályozni kíván (vasárnapi szentmisék, évi szentáldozás, gyónás). Azok, akik Isten kegyelméből felelni tudtak a Szentlélek hívására, a maguk részéről mindig mindent meg is tettek, hogy a szentségekben nyújtott kegyelmeket elnyerjék.
         A szentek – Szent Rita is – szívesen és gyakran járultak a bűnbánat szentségéhez, részt vettek a szentmise-áldozaton, és boldogan járultak az önmagát ajándékozó Úr asztalához.

Könyörgés
         Urunk Jézus Krisztus, te a keresztfán szerzett végtelen érdemedből leginkább szentségeid által osztod kegyelmeidet. Add meg híveidnek, hogy a szentségekhez mindig szívesen és örömmel járuljanak, és így elnyerjék a végső áhítatosság kegyelmét. Aki élsz és uralkodol, mindörökké. Ámen.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések: