2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [8]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be.

8. csütörtök 
A család szíve az édesanya kebelében dobog 

Gondolatok az elmélkedéshez 

         Nincs az emberi kapcsolatok között egy sem, amely bensőségben és szeretetben felülmúlná az anya és gyermek kapcsolatát. Hiszen az édesanya az, aki hónapokon keresztül saját vérével tartja életben, majd növeli magzatát, világra hozza, s születése után is ezernyi gondoskodással tartja életben. Az újszülött ember talán a legtehetetlenebb lény az élők között, aki mindenképpen oltalomra, támogatásra szorul. Isten emberszerető jósága alakítja az édesanyák szívét olyanná, hogy nemcsak szívesen, hanem belső, boldog örömmel vállalják ezt a minden figyelmüket, sok idejüket igénybevevő feladatot. Csodálatos „természetes kegyelemmel” szinte megérzik kicsinyeik igényeit és kívánságait már akkor, amikor még nem tudják ezt értelmesen kifejezni. Az első lépéseket is az édesanya oltalmazó karjai között teszi meg a kisgyermek, és az első szót is az ő ajkáról lesi el. A gyermek növekedésével ez a gondoskodás nem csökkenhet, sőt még felelősségteljesebbnek kell lennie.
         A lélekbúvárok egyöntetű tanítása szerint sorsdöntő az ember egész életére, hogy milyen benyomások érik a gyermeket akkor, amikor szellemi élete nyiladozni kezd. Az édesanya feladata, hogy kielégítse a gyermek oly korán jelentkező szeretet-igényét, végtelen türelemmel feleljen ezernyi kérdésére, gondoskodjon életkorának megfelelő környezetről testi-lelki fejlődéséhez.
         Csak a meleg anyai szív tudja biztosítani a családban azt a békét, nyugodt légkört, ami annyira szükséges a gyermek normális fejlődéséhez. A tapasztalat sokszorosan bizonyítja, hogy az erőteljes és megalapozott vallásos élet kezdete is akkor igazán szilárd, ha a gyermek édesanyjától tanulja meg az első keresztvetést, és vele együtt mondja el az első Miatyánkot. A fejlődés későbbi szakaszaiban is, különösen a felnőtté-érés nem egyszer nehéz viharaiban nagy szükség van az anyai bíztatásra, óvásra, szelíd, de erős szavakra, hogy a felelőtlenségre hajló gyermek a helyes úton maradjon.
         Szent Rita tizennyolc évig tartó házasságát két fiúgyermekkel áldotta meg a jó Isten. Elgondolhatjuk, hogy a szelíd, jóságos lélek milyen boldog örömmel tett eleget anyai kötelességeinek!

Könyörgés 
         Urunk Jézus Krisztus, Te földi életedben örömmel élvezted szerető Édesanyád, a Boldogságos Szűz anyai szeretetét. Áldd meg és szenteld meg az édesanyák szívét, hogy gyermekeiket igazán szeressék és hozzád vezessék. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések: