2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [2]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be.

2. csütörtök
Szent Rita hite 

Gondolatok az elmélkedéshez 

         A szentmisén Istent dicsőítjük imánkkal, ami e szavakkal kezdődik: Dicsőség a magasságban Istennek! Ebben a gyönyörű imában fordul elő ez a kifejezés is: „Mert egyedül Te vagy a Szent”.
         Valóban, teljes értelemben kizárólag Istenről mondhatjuk, hogy szent, vagyis minden erkölcsi érték, szépség, harmónia és mélység birtokosa. Ha másvalakiről állítjuk, hogy szent, azt csak azért mondhatjuk, mert egyesült Istennel. Az ember elsősorban az isteni erények: a hit, remény és szeretet révén egyesülhet a végtelenül szent Istennel. Amikor valakinek az életszentségét vizsgálják, elsőként az a kérdés merül fel, hogy hogyan gyakorolta az illető ezeket az erényeket.
         A hit Istennek az a hatalmas ajándéka, mely képessé tesz bennünket az Ő megismerésére. Elfogadjuk létezését, egyre jobban felfedezzük hozzánk való leereszkedését, irgalmát és örök terveit, ami nem más, minthogy befogadhasson minket országába, melyet azoknak készített, akik Őt szeretik. De a keresztény tanítás nemcsak elfogadása a hitnek, hanem azt is jelenti, hogy ráteszem az életemet Isten üzenetére. A hit ajándékát a keresztelés szentségében a megszentelő kegyelemmel együtt kapjuk meg, viszont hogy az élő és döntő tényezővé váljon, az már rajtunk múlik. Fejlődnünk kell a vallás ismeretében, gyakorolnunk kell a vallásunkat, olvasnunk lelki olvasmányokat, elmélkedéseket és lelkigyakorlatot végezni, főként pedig fegyelmezett hűséggel kell kitartanunk a napi imában. Szent Rita életszentségét a hit alapozta meg, szülei segítségével a hitét kicsi gyermekkorától kezdve gondosan elmélyítette, a hit szellemében vállalta a házaséletet, az anyaságot, és a mélységes hit adott neki erőt annyi szenvedésben és megpróbáltatásban. Végül szerettei elvesztése után erős hite késztette a szerezetesélet választására, és mindenestül az Úr szolgálatának szentelte magát.

Könyörgés 
         Úristen, minden hívő lélek pásztora és kormányzója, öntsd híveid szívébe a hit kegyelmét, hogy az Anyaszentegyház igazságait egyre jobban megismerjük, lelkünkben elmélyítsük, és egyre jobban megéljük életünk minden napján. Hiszen hűséges szolgálólányodat, Szent Ritát is ez a hit éltette és vezette mind nagyobb életszentségre és szeretetre. Ezt kérjük mi is tőled Jézus Urunk által, Ámen.
Forrás:

Nincsenek megjegyzések: