2010. jan. 15.

Szír Szent Efrém: Ének a GyöngyrőlMinden ékkövek közül egyedül te születtél, 
az isteni Igéhez hasonló lettél, 
kit egyedül önmaga számára szült a
Magasságbeli. 
A csiszolt kövek is képmásaid
lettek, Istentől 
született Mennyei.


Látható gyermek láthatatlan ölből: mily fönséges kép! 
Fogantatásod - mag nélküli,
szenvedélytelen, 
születésed – tiszta, vegyítetlen. 
megérkezésed testvérek nélküli
- Te Örök, Egyetlen.


A mi Urunknak vannak testvérei,
mégis testvérek 
nélküli, hisz Ő Egyszülött. 
Magányos gyöngy, te - mily
nagyszerű kép! 
Egyedülálló vagy, mint példakép: 
lásd, királyi koronán vannak
testvéreid!


Amikor felemelkedsz a tenger mélyéből, 
az eleven sírból, 
testvérek csodás seregét szerzed
magadnak; 
ahogy búzaszemek a kalászban, 
királyi koronán sokaknak társa vagy.


Tenger leánya, elhagytad a tengert,
ahol létrejöttél, 
kijöttél a partra, ahol megszerettek. 
Igen, pogányok szerettek meg, és
díszként magukra 
vettek - mint ama égi Egyszülöttet,
kit a pogányok 
megszerettek, és benne koronára
leltek.


Természeted ó, gyöngy, hasonló a
Bárányhoz, aki 
szelíden hallgat, 
téged, ó gyöngy, kézbe vesznek,
átlyukasztva, 
fülükbe függesztenek az emberek, 
ahogy Krisztust is átlyukasztották,
keresztre 
függesztve a Golgotán, 
aki így jobban árasztja sugarait 
az őt szemlélőkre.


Szépséged, ó, gyöngy, képviseli az
örök Fiú szépségét, 
aki mint te, szenvedést öltött
magára: 
ahogy Rajta áthatoltak a szegek, úgy
rajtad is, 
téged is átlyukasztottak, ahogy az Ő
kezeit; 
mivel szenvedett, Uralkodó lett. 
a te szenvedésed is fokozta
szépségedet.


Ha Téged, ó, Uram, kíméltek volna,
később nem szerettek volna; 
mivel szenvedtél, Uralkodó lettél, 
Simon Péter szerette volna
megkímélve látni a Követ, 
melyen minden szétzúzódik, mi ráesik, 
de szenvedése által, szépsége a
mindenség 
- magasság, és mélység - dísze lett.


Csupaszságodért, gyöngy, senki sem
korhol téged; 
szerelemtől ittas irántad
a kereskedő is, 
aki ruháidat elveszi - nem azért, 
hogy lecsupaszítson; 
hisz ruhád: a Te fényed, öltözéked: 
a Te ragyogásod, 
ó, Te Lecsupaszított.


Évához hasonlítasz, aki
ruhátlanságba volt öltözve; 
de átkozott legyen, ki őt becsapta, és
kifosztva magára hagyta; 
ragyogásodat a kígyó már nem
ragadhatja el, 
mert általad sok asszony fog
felöltözni az Édeni fénybe.


Etiópia gyöngyei teljes fényükben
ragyognak 
- amint írva van; 
De, ó, gyöngy, ki adott téged
Etiópiának, 
a fekete országnak? 
Csak az, ki a fényt ajándékozta a
népeknek, 
azt a fényt, melynek sugarai
Etiópiáig, 
sőt egész Indiáig elérnek.


Fülöp meglátta kocsiján az etióp
eunuchot, 
aki a Világosság Bárányára lelt a
könyv sötét soraiban. 
Az etióp megkeresztelkedett,
felöltötte a Fény ruháját, 
és ezen fényességben folytatta útját.


Tanított és nevelt, és a feketét
fehérre mosta, 
így a sötéten csillogó szerecsenek,
Isten Fiának 
gyöngyévé váltak, 
melyeket Atyjának adott át, 
mint topázoktól ékes etióp koronát.


Hozzád, ó, gyöngy, hasonlította az Úr 
a mennyek országát, 
a szüzek – öten, kik oda beléptek - 
beburkolóztak lámpáik tiszta
fényébe, 
és ragyogtak, mert Hozzád
hasonlítottak, 
Te Fénybe Öltözött.


Ruhátlan emberek merülnek a
mélybe, hogy téged, 
ó, gyöngy, felhozzanak; 
Nem királyok voltak, kik először az
embereknek 
adtak téged, hanem ruhátlanok, 
olyanok, mint ama szegény halászok, 
kik egykor a hit gyöngyét hozták
Galileából. 
Mert felöltözött testek nem tudnak 
a te mélységedbe merülni,


nem, ruhátlanok jöttek, mint
újszülöttek; 
mintegy a testüket elásva jutottak le
hozzád, 
örömmel mentél eléjük, 
készséggel hagytad, hogy vegyenek
téged, 
mert szeretetük, melyet irántad
tápláltak, 
igen nagy volt.Téged hirdetett nyelvük, még
mielőtt ládáikat 
felnyitották, 
csak aztán nyitották fel azokat,
vettek elő, 
és mutattak kereskedőiknek téged, 
új gazdagságukat, 
és az emberek kezébe adtak, 
mint az Élet orvosságát.


Széteső vagyok még Benned,
ó, Gyöngy, 
de vágyom egybefogottá lenni, 
Téged szemlélve, szeretnék Hozzád
hasonlóvá válni. 
Te önmagadban összefogott; 
és mert Te mindig rendezett vagy. 
szeretnék Általad én is egységben
lenni.


Sok gyöngyöt gyűjtöttem, 
Isten Fiának koronát alkotni. 
De képességeim sok foltja miatt, 
fogadd el ezen áldozatomat, 
nem a te, hanem saját szükségemből
hoztam Eléd: 
Mosd fehérré, tisztává minden
foltomat!


Jel 21,21
„...A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.”

Lk 2,7
„Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.”

Jn 1,9-12
„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében...”

Iz 62, 3
„A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.”

Iz 53, 7
„Megkínozták s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.”

Mt 16, 21-23
„Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől. A főpapoktól és az írástudóktól, megölik. de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled.” Megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit emberek az akarnak.”

Mt 21,44
„Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja.”

Zsolt 22,19
„Elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.”

Én 5, 7
„Az éjjeli örök találtak meg, amikor a várost járták. Ütöttek és véresre vertek, letépték rólam a leplet, akik a falakat őrzik.”

Ter 3, 10
„Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem.”

1Tim 2, 13-14
„A teremtésben is Ádám volt az első. Éva utána következett: Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék s bűnbe esett.”

Szof 3,10
„Etiópia folyóin túlról is hoznak majd, nekem áldozatot az én híveim.”

(2Sám 18, 21-22) 2Sám 18, 31-32
„Közben megérkezett az etióp ember is. és így szólt: Jó hírt küldenek, uram, királyom! Igazságot szolgáltatott ma neked az ÚR mindazokkal szemben, akik fölkeltek ellened. De a király ezt kérdezte az etióptól: Épségben van-e Absolon fiam? Az etióp így felelt: Úgy járjanak az én uram, királyom ellenségei, és mindazok. akik a vesztedre törnek. mint az a fiú!”

(Jer 39, 16-17, Jer 38, 7-13) Jer 38, 7
„Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje. hogy Jeremiást a ciszternába vetették...”

Jer 13, 23
„Vajon megváltoztathatja-e bőrét az etióp...”

(ApCsel 8, 26-40) ApCsel 8,27
„Fölkerekedett hát, és elment oda. Egy etiópiai férfi, Kandákének, az etiópiai királynénak magas rangú udvari tisztje és főkincstárosa épp Jeruzsálemben járt imádkozni.”

1Kir 8,41
„De hallgasd meg az égben, azon a helyen, ahol trónodon ülsz, az idegent is, aki nem tartozik népedhez, de nevedért messze földről idejön.”


(Iz 56, 1-7) Iz 56, 6-7
„Az idegenek fiait meg, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék a nevét és a szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot s vigyáz, nehogy megszentségtelenítse, és ragaszkodik szövetségemhez, azt mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő- és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.”

Zsolt 68 (67), 29-32
„Isten. mutasd meg hatalmadat. Isten, aki értünk munkálkodol! Templomod tiszteletére, amely Jeruzsálemben áll, királyok szentelnek neked áldozatot. Hatalmad mutasd meg a nádas vadjain, a tulkok csordáján s a népek borjain. Hódoljanak neked arany és ezüst ékszerekkel! Szórd szét a népeket, amelyek a harcban lelik örömüket! Jöjjenek Egyiptom nagyjai, Etiópia nyújtsa ki kezét Isten felé.”

Zsolt 87 (86), 4
„Rahabot és Bábelt azok közé sorolom, amelyek tisztelnek engem. Lám, a filiszteusok, a tirusziak és Etiópia népe mind benne születtek.”

(Mt 25, l-13) Mt 25,l-2
„A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat. és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos.”

Mt 13. 45-46
„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette.”

Jn 21, 7
„Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét - mert neki volt vetkőzve -. és beugrott a vízbe.”

Ef 3, 18-19
„Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.”

Lk 1, 76-79
„Téged pedig fiú a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját, hogy az üdvösség ismeretét add népének bűnei bocsánatára. Istenünk könyörülő irgalmából, melyben meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa.”

Mt 2,11
„Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd felnyitották kincsesládáikat, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”

Én 3,11
„Sion leányai, gyertek, nézzétek: Salamon király fején a korona, amellyel szülőanyja megkoronázta lakodalma napján, szíve örömének napján!”


Forrás: Kármel újság 2006/3
Német nyelvből fordította:
Szűz Mária Mennybevételéről nevezett Margit nővér OCD és a Szent Arcról nevezett Hedvig nővér OCD

Nincsenek megjegyzések: