2010. jan. 31.

Bátor nők, szent nők

      Elgondoltam, hogy Avilai Szent Teréz levelet írt II. Fülöp spanyol királynak, Szienai Szent Katalin is Nagy Lajos magyar királynak... Már csak ilyenek ezek a szent nők, bátrak, Isten és a felebarát lelki üdvéért lángolnak. Szent Edith Stein pedig közvetlenül XI. Pius Pápának írt, hogy foglaljon nyilvánosan állást a német nemzeti szocializmussal szemben. Ez, mint tudjuk, nem történt meg. Edith Steint 1942-ben, Auschwitzban halt vértanúhalált, ahogy ő maga mondta "Istenért és a népemért". Levélrészlet a neten olvasható.
       És még voltak az Egyház történelmében hősies, bátor nők, ez csak néhány példa.
      Ma sem ártana az államelnököknek és a honatyáknak levelet írni, hiszen rájuk is halál és ítélet vár, egy egész ország jóléte, békéje függ tőlük, nagy a felelősségük. De ki meri mint magánszemély  és gyenge nő megtenni? Csakis egy szent.

      Avilai Szent Teréz idejében, 1559-ben II. Fülöp, hogy, hogy nem, megtántorodott annak a szigorú erényességnek útján, amelyről egyébként sohasem szokott letérni. Nem tudni biztosan, mi volt a dolog, de elég az hozzá, botrány volt készülőben. A szentanya a nevezett év márciusának 23-án éppen Madridban volt s értesülve a dologról, levelet írt a királynak, amelyben erősen a lelkére beszélt. Többek között a következő kitétel fordult benne elő: „Emlékezzék meg arról, Felséges Uram, hogy Saul is királlyá volt kenve, s azért az Úristen mégis eltaszította.”. Közismert dolog, hogy II. Fülöp volt legkevésbé az az ember, akivel tanácsos lett volna komázni. Csakhogy Szent Terézia csak az Úristentől félt, s még annak sem a haragjától, hanem csakis a megbántásától, egyéb félelmet pedig még híréből sem ismert. II. Fülöp elolvasta a levelet, s arcán vésztjósló kifejezés jelent meg, „Nem láthatnám én ezt a nőt?!” - kérdezte hidegen. Azonnal keresésére indultak, azonban Szent Terézia jó barátainak volt gondjuk arra, hogy a király küldöttei ne találják őt többé Madridban. Az utókor általános véleménye: de kár! Fülöp autokrata volt ugyan, de alapjában nemes lélek, s akármennyire föl volt is indulva, Szent Terézia személyes varázsának nem tudott volna ellenállni. Igaz ugyan, hogy a levél is megtette a hatását: a király észbekapott, s a botrány el volt hárítva; azonban a történelem egy bájos jelenettel lett szegényebb azáltal, hogy elmaradt Szent Terézia és II. Fülöp király találkozása.

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták." (Mt 22, 37- 40)

Szienai Szent Katalin Levele Nagy Lajos magyar királyhoz

      A tökéletes szeretet nem keresi a magáét, hanem egyedül Isten dicsőségét és dicséretét keresi a lelkek üdvösségében; és felebarátját sem önmagáért, hanem egyedül Istenért keresi... A szeretet az az édesanya, aki keblén táplálja fiait, az erényeket, szeretet nélkül ugyanis egyetlen erénynek sem lehet élete. Lehet az embernek erényes cselekedete, de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság... A szeretet szereti azt, amit Isten szeret, és gyűlöli, amit Isten gyűlöl. És azért aki szeret, leveti magáról a régi embert, azaz a bűnt, és magára ölti az új embert, Krisztust, az édes Jézust, és magára övezi azáltal, hogy követi az Ő tanítását, bármilyen állapotban éljen is. Az a lélek, aki szeretetben él, soha nem tér el Krisztus nyomdokainak követésétől.
      Ez a szeretet jóakaratúvá és szeretetteljessé teszi a lelket ellenségei iránt, azok iránt, akiket a világ ellenségeknek tart, de nem azok.
      A lélek valódi ellenségei a világ, az ördög, valamint törékeny testünk és emberségünk, mert ezek mind a lélek ellen harcolnak... A tökéletes szeretetben lévő lélek a legnagyobb gyűlölettel van irántuk, háborút visel a bűnök ellen és békében él az erénnyel. Ekkor azokat az ellenségeket, kiket a világ tart ellenségeknek, barátaivá teszi, mert Isten teremtményeiként szereti őket, amint Isten megparancsolta és kötelességévé tette ezt a szeretetet. És ettől a szeretettől gyakran szétoszlik a felebarát szívében a gyűlölet sötétsége. Úgy tűnik a szeretet egyenesen izzó parazsat szór a felebarát fejére.
      Az ilyen lélekben nincs méltatlankodás, hanem türelemmel viseli a felebarát hibáit, nem haragvó, hanem jóságos. Nem igazságtalan hanem igazságos, mert akár uralkodó, akár alattvaló, mindenkinek megadja azt, amivel neki tartozik: Istennek megadja a dicséretét és dicsőségét, önmagának bűnei utálatát és gyűlöletét, a felebarátnak pedig a szeretetet és a jóakaratot... Nem gyalázza meg az igazságosságot sem hízelgés, sem tetszés, sem nemtetszés miatt, hanem egyenesen tartja a mérleget, mindenkinek azt adván, amit az értelem kíván. Nagy szorgalommal szolgálja felebarátját, feléje mutatván meg Isten iránti szerelmét: Istennek nem lehet hasznára, és ezért törekszik hasznára lenni annak, akit Isten nagyon szeret, azaz az értelmes teremtménynek, akit közvetítőként kapott Istentől. Valóban olyan édes ez a szeretet-anya, hogy nincsen benne semmi keserűség, hanem mindig megvidámítja a szívet, amelyik birtokolja őt.
Szienai Szent Katalin, Levelek, 257, 821—823.

9 megjegyzés:

Reina Nicolasa írta...

Kedves Anikó!

XI. Piusz Mit brennender Sorge kezdetű enciklikája nem tekinthető állásfoglalásnak?

http://s.paulus.tripod.com/cgi-bin/mit_brennender_sorge.htm

Apulchra írta...

Kedves Niki, nem ez volt a bejegyzésemnek célja és szelleme, ha figyelmesen olvastad, valójában a sulinethez kellett volna ezt a megjegyzést küldened:))) itt vértanúságig menő bátorságról van szó szent NŐK részéről, és nem csak Szent Edith Stein szerepelt. A Kérdés az lett volna: Te lennél-e ilyen bátor Istenért és a felebarátért? ez lett volna a kérdés, nem vagyok pap és teológus, csak hű vagyok a mindenkori Pápához és Egyházához. Hogy mit jelent "állást foglalni", azt másképp értelmezem én is, és az akkori katolikus püspökök is, mint te. Ennek fényében, szerencsére nem foglalt állást XI. Piusz, vagyis NEM SZÓLÍTOTTA fel Hitlert, hogy hagyja abba a zsidók deportálását, sokkal többen meghaltak volna. Valójában csak kevesen tudták és hitték el, a zsidók megsemmisítése mekkora méreteket öltött már... ehhez kellet egy Edith Stein, és még sokan mások.
Edith Stein-t Hollandiába menekítették, mert ott úgy nézett ki, kisebb a veszély számára, mint katolikus zsidó, remélték, túléli... Az ottani keresztény egyházak testületet hoztak létre, és 1942. február 17-én a birodalmi vezetőségnél személyesen és erélyesen tiltakoztak a nemzeti szocializmus erőszakos terjesztése ellen, a letartoztatások és deportálások ellen. A katolikus püspökök 1942. július 10-én a német megszálló hatósághoz táviratot intéztek, és KÖVETELTÉK a deportálások megszüntetését, majd elhatározták július 23,-án, hogy körlevelet olvastatnak fel vasárnap, július 26-án, ami egyértelmű elítélése volt a nácizmusnak, és állásfoglalás volt "Izrael szorongatott népéért".
A történészek szerint, ha ez nem történik meg, akkor július 27-én nem kezdődik meg EGYBŐL a katolikus zsidók TÖMEGES letartóztatása és deportálása. Nagyon veszélyes volt akkoriban az ilyen egyértelmű elítélés és állásfoglalás, mert az ilyen csak olaj volt a parázsra, és még több kárt okozott, lehetetlenné téve mindenfajta megmentő akciót. Edith Steint aug.2-án tartoztatták le. Az enciklika nem szólítja fel a német birodalom vezetőségét, mert enciklika, de nem is írt Hitlernek. A mindenkori pápákat a Szentlélek vezeti biztos kézzel, Jézus ezt ígérte, és Jézus nem hazudik, ez érvényes II. János Pál pápára is, és az ő pápasága idejére is........

Reina Nicolasa írta...

Kedves Anikó!

Természetes, bocsáss meg, hogy eltértem a lényegtől. Azonban: a pápai kijelentések csak akkor tévedhetetlenek, ha ex cathedra Petri történnek meg, tehát II. János Pál is tehetett és mondhatott olyat, amit nem helyes a kat. hit szempontjából. Gondolom a barátnőt tartó pápák sem épp Jézus kormányzása alatt tették azt, amit tettek! :)) De! Ez ne legyen a vita helye, figyeljünk a bejegyzés lényegére! Mégegyszer bocsáss meg, hogy eltértem.

Apulchra írta...

Az idén az Ars-i Szent éve van, tőle idéznék a számodra, fiatal és komoly kislány vagy, megéri ez a sok pötyögtetés a fáradságot:), legyen Isten dicsőségére. Emberi "jó" tulajdonság a rosszat feltétlenül elhinni, és a jót meg nem hallani, állj ellene a Szűzanya segítségével, ő senkit sem kritizált, a Kereszt alatt állva sem, ő a keresztény nők példaképe és a mi Anyánk:

"Három eszköz van a szüzesség megőrzésére: Isten jelenlétének gyakorlata, az ima és a szentségek. Segít még a jó könyvek olvasása is, mert ez táplálja a lelket".
Egy protestánsak pedig, aki csak a Bibliát fogadta el, nagyon szépen és hittel válaszolt, nekünk is ez a dolgunk (érdemes megfontolni, mert Isten parancsa, hogy szentek legyünk):

„Remélem egyszer majd együtt leszünk az égben (...) Plébános Úr, én hiszek Krisztusban, és Ő azt mondotta, „Aki énbennem hisz, annak örök élete lesz.” (Jn 6,47)
Csakhogy, barátom, Krisztus Urunk mondott még mást is: Azt mondta, hogy aki az Egyházra nem hallgat, úgy kell tekinteni, mint pogányt (Mt 18,17). Azt mondta, egy akol legyen és egy pásztor (Jn 10,16), és Szent Pétert megbízta, hogy legyen a nyáj feje (Jn 21,15) – Aztán kedvesen és barátságosan folytatta: - Barátom, nincs két mód Krisztus Urunk szolgálatára, csak egy: úgy szolgálni, amint Ő akarja”

Az ördög szereti a körmönfont, mesterkélt teológiai igehirdetést, kerülöm az ilyen honlapokat lés könyveket. Garantáltan nem lehet kármelita egy pápaellenes, és az, aki nem önmagát, hanem csak másokat kritizál, mert ez nem Istentől van. A Kármel karizmája az egyszerűség. Ezért a szent egyszerűségért a sátán szemrehányást is tett az Ars-i Szentnek: „Miért beszélsz olyan egyszerűen, miért nem úgy, ahogy a városokban szokás?”

Hedvig írta...

Nem is tudtam, hogy Szent Katalin levelezett Nagy Lajossal.
E király lánya,Szent Hedvig is egy bátor szent nő lett. Amikor tizenegy évesen hozzáadták a majdnem harminc éves pogány litván fejedelemhez (pedig úgy volt eredetileg, hogy egy német herceg férje lesz), akivel még csak beszélni sem tudott (mivel "csak" latinul, szerbül,bosnyákul,lengyelül, németül és magyarul tanult meg) és Lengyelország-Litvánia királynőjévé (igazából rex-szé) koronázták.
A házasságba húsz éves sem volt, amikor kijárta a pápánál, hogy krakkói egyetem teológiai fakultást indítson, a litván hallgatóknak ösztöndíjat hozott létre, illetve kórházakat alapított. Neki köszönhető, hogy Európa legtovább pogány állama, Litvánia keresztény lett.

Nem csoda, hogy Hedvig lett az Európai Unió védőszentje. Edith Stein pedig Európa társvédőszentje.

Apulchra írta...

Csodálatos védőszented és barátnőd van, köszönöm Hedvig, hogy megírtad:))) Én sem tudtam, hogy Szent Katalin levelezett Nagy Lajossal, csak ennyi van meg sajnos, mint elmélkedés a szeretet erényéhez.

yonquillus írta...

XI. Piusz pápa a Mit brennender Sorge enciklikában egyértelműen elítélte a nemzeti szocializmust. A népirtás XII. Piusz idejében kezdődött. Utólag azt vetik a pápa szemére, hogy nem tiltakozott nyilvánosan az ellen, amit Hitlerék tettek a zsidókkal. Ez azonban olyan következményekkel járt volna, mint a holland püspöki kar tiltakozása: katolikusokat öltek volna meg bosszúból, és egyetlen zsidót se mentett volna meg. Ezt lelkiismeretben vállalni nem lehetett. XII. Piusz mindent megtett az üldözött zsidókért, ami módjában állt, de ezt nem tehette meg.

Reina Nicolasa írta...

Kedves Anikó!

Nem vagyok pápaellenes, a sedvacantizmus messze áll tőlem! :)

Szent Hedvig valóban nagyszerű szent volt, róla szeretném elnevezni majd az egyik lányomat! :)

Apulchra írta...

Persze hogy nem vagy pápaellenes, sőt amint látod Yonquillus pontosított, XI.Piusz pápával kapcsolatban neked volt igazad, az enciklika egyúttal állásfoglalás is, bocsánat, és köszönöm minkettőtöknek.