2010. jan. 18.

Feltámadásról nev. Lőrinc testvér nemzetközi kisugárzása


      A Feltámadásról nevezett Lőrinc, segítőtestvér, polgári nevén Nicolas Herman, Hériménilből, Touli egyházmegye, született 1614-ben, fogadalmat tett 1642. augusztus 14-én, a sarutlan kármeliták Vaugirard utcai házában, Párizsban, ahol meghalt 1691. február 12-én, 77 évesen, szerzetesi fogadalmának 49. évében. Később majd bővebben az életéről is.

      Isten jelenlétét szüntelenül kereső és sokaknak feltáró szerzetesi lélek volt. Évekig sűrű sötétség vesz erőt rajta, csak a puszta hit élteti, „de e lelkem mély benső békére talált, mintha központjába vagy nyugvóhelyére jutott volna.”
      Lelkünk központjában, belső várkastélyunkban, a Mindenható Isten lakik. Lőrinc testvér egész módszere abban foglalható össze, hogy újra és újra visszatér Isten jelenlétébe, akinek édes szeretetét gyakran élvezi.
      „Felfogásom szerint Isten jelenléte maga a lelki élet, és azt hiszem, ha úgy gyakoroljuk, amint kell, rövid időn belül lelki ember válik belőlünk.”

      Begyakorolni... erről a módszerről fog szólni a nemsokára induló lelkigyakorlat.


      Életrajzírója 1666-tól kezdve rendszeresen látogatja, kiemeli, hogy „több nagy tudású pap és szerzetes” sokra becsülte Lőrincet. Kisugárzása volt, de nem csak már életében, hanem halála után más vallásúaknál is:

Német nyelvterület
      A Bossuet-Fénelon vitán és az 1699-es elítélésen megütköző protestánsok-pontosabban a „pietista” irányzathoz tartozók - buzgón terjesztik és fordítják Fénelon-t és kedvenc szerzőit. Így már 1701-re elkészül Lőrinc testvér műveinek - Mme Guyonéival együtt - a teljes német fordítása, a híres Gottfried Annold előszavával. Ezt a könyvet 1706-ban újra kiadják. 1714-bcn, a harmadik, Pierre Poiret-féle francia kiadás nyomán, Lőrinc testvérnek egészen új fordítása jelenik meg . Ezek a kezdetei a napjainkig létrejött német fordítások hosszú sorának.
      A teljes fordítások mellett, laikus testvérünk életrajzai is hamarosan megjelennek németül. Már 1701-ben közöl Gottfried Arnold egy „életet” 1717-ben Johann Heinrich Reitz követi példáját. De legfőképpen Gerhard Tersteegen, a lelki irodalom kiemelkedő alakja, aki más katolikus lelki írók iránt is nagyon nyitott volt, akiről ismert, hogy milyen benyomást tett Kirkegaardra, és akit Walter Nigg par excellence protestáns szentnek tartott, játszott jelentős szerepet a XVIII-XIX. század folyamán Lőrinc testvér gondolatainak elterjedésében mind Németország, mind Hollandia területén. Lőrinc „döntő befolyást” gyakorolt Tersteegenre a Jelenlét felfedezését illetően. „Válogatott életrajzai”-ban hosszú fejezetet szentel a laikus testvérnek, aki üdvösség útját oly módon világította meg, hogy „számos diplomás teológiai doktor sem tehette volna világosabban és rövidebben”, „saját példáján mutatva meg, hogy nemcsak papok és szerzetesek, hanem bármelyikünk a maga helyén, a maga életállapotában élhet Isten jelenlétében”.

Angol nyelvterület
      Az angol fordítás nem készül el azonnal, annál nagyobb lesz azonban a sikere, amikor megjelenik. „A misztitika ösvényein igen jártas, szerény segítőtestvér” - írja Jean Orcibal - a cambrai-i érsek által temtett kedvező angliai légkör előnyeiből részesült: „Joggal vonhatjuk le az éles elméjű Alexandre Knox-szal együtt a következtetést, hogy a halálát követő száz éven belül «egyetlen katolikus sem örvendett protestáns országban nagyobb népszerűségnek, mint Fénelon.» Az ő személyes lelki hatása óriási volt, de nem szabad különválasztanunk azoktól a barátoktól és tanítványoktól, akik ezt a hatást erősítették, mint például Lőrinc testvér, Madame Guyon, P. Poiret, Ramsay és más iskolákhoz tartozó misztikusok ...”
      Miután Lőrincet az eredeti francia szövegek nyomán elég hamar megismerte az anglikán egyház, végül 1724-ben John Heylin fordította le őket Dr George Cheyne és William Law támogatásával. Ez utóbbinak az 1728-ban, A serious Call to a Devout and Holy Life címmel írt munkáját számos kiadásban ismerjük. 1741-ben jelent meg újabb fordítás .
      A későbbiekben, úgy látszik, John Wesley, a metodizmus alapítója járult hozzá a leghatékonyabban Lőrinc testvér megismertetéséhez az angol nyelvű világban. Felolvassa híveinek, még amerikai missziós útja során is 1736-ban; 1750 után kiadja a műveit - másokkal együtt - a „Christian Library” impozáns gyűjteményében; Lőrinc szerepel a kingswood-i kollégiumának a programján; prédikátor segédeinek a képzési tervében minden tanítványának ajánlja.
      Nagy Britanniában és még inkább Amerikában Lőrinc testvért anglikánok, protestánsok és katolik újra- és újrafordították, újra- és újranyomták egészen napjainkig. „Brother Lawrence” egészen a „klasszikusok „közé számít sokak, köztük Thomas Kelly, a híres kvéker szemében, aki A kimondhatatlan jelenlét című könyvében: „Lőrinc testvér művének, Az isteni jelenlét gyakorlatának olvasása a gyönyörűségem...

Más nyelvek
      Más nyelvterületeken sem ismeretlen Lőrinc. Holland nyelven például már öt fordítás látott napvilágot (1842, 1910, 1954, 1956, 1976), többszöri utánnyomásokkal. Jure Zecevic egy viszonylag új keletű tanulmányában több nyelvet említ, amelyekre Lőrinc műveit lefordították. Ezek a következők: angol, német, holland, spanyol, olasz, bengáli, hindi, héber, japán, svéd és horvát. Biztosan ki kell egészítenünk ezt a felsorolást az indonéz és a koreai nyelvvel.

Idézetek forrása:

Fordította: Erdő Zsuzsa
Magyarszék, 2005


Nincsenek megjegyzések: