2010. júl. 13.

Suszterszék [9]


     
„Amikor tehát alamizsnát adsz...” (Mt 6.2) „Te amikor imádkozol...” (Mt 6.6) „Te, amikor böjtölsz...” (Mt 6.17)


      Avilai Szent Teréz „A tökéletesség útja” XVI. fejezetében kifejti: erények gyakorlása nélkül nincs imádkozás:
      „Ne tartsátok mindezt valami nagy dolognak, mert az eddigiekben, amint mondani szokták még csak fölraktam a sakkfigurákat. Azt kívántátok tőlem, hogy beszéljek az imádság alapjairól, már pedig én nem ismerem annak más alapjait, mint az erényeket.

      Folytatom az  „Aszkétika és misztiká-val, az alábbi táblázat.jpg magyarázatával, (rákkatintva kinagyítható), itt már felsorolja az erkölcsi erényeket is, tárgyalásuk egy későbbi fejezetben:

     


Isten élete bennünk

      A mi életünk nem azonos, hanem hasonló Jézuséhoz, részesedés Isten életéből.
      Tisztelnünk kell:
            - A Szentháromságot
            - A megtestesült Igét
            - Szűz Máriát
            - A szenteket, az angyalokat

      A Szentháromság szerepe a Szentlélek által nyilvánul meg bennünk.
      Kétféleképpen szentel meg:
            - bennünk lakozik
            - természetfeletti szervezetet ad a léleknek

      A Szentháromság 3 természetes módon van jelen a teremtményekben:
            —>hatalmával (minden hatalma alá tartozik)
            —>jelenlétével (Isten ismerete előtt minden nyitva)
            —>lényegével (mindennek Ő ad életet, valóságot)

      A Szentháromság természetfeletti jelenléte bennünk:
           —>ATYA - lelkünkbe száll, ott folytatja a titokzatos értelmi nemzést, amellyel az Ige öröktől fogva Tőle ered, vele jön a ...
           —>FIÚ - egylényegű az Atyával, szüntelenül szeretik egymást és így jön el a ...
           —>SZENTLÉLEK - nekünk adja önmagát, személyét.

      Isten bennünk van : teremtőnk, feltétlen Urunk, kegyelme által:
            - gyermekei lettünk
            - részesedünk Isten életéből.

      Isten bennünk:
            - barátunk
            - munkatársunk
            - világosságunk
            - erőnk
            - győzelmek osztógatója (pl. kísértéskor)
            - megszentelőnk (Isten temploma vagyunk)

      Kötelességeink a bennünk lakó Istennel szemben:
            - Imádás
            - Dicsőítés (Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,...)
            - Gyakori keresztvetés (minden cselekvés előtt, után)
            - Az Egyház nyilvános imádságainak mondása:
                  - Dicsőség a magasságban...
                  - Szent, szent, szent a seregek Ura Istene...
                  - Te Deum
            - Ismerjük el tökéletes függőségünket Tőle
            - Akaratunk alárendelése
            - A szeretet érzelmének szítása
            - Utánzása Istennek

A természetfeletti élet szervezete

      Az élet három eleme:
            1. elve, forrása, vagyis a lélek
            2. képességeink
            3. életműködések, amelyek az életelvből és képességekből folynak.

      1. Forrása a megszentelő kegyelem:
             - erények
             - a Szentlélek 7 ajándéka
      2. Képességeink:
            - a segítő kegyelem által, amely gyarapítja cselekedeteink által a megszentelő kegyelmet

      3. A lelkünk élete.

      Isten élete = Önmagát színről-színre, végtelen tökéletes módon látja, végtelenül szereti.


A megszentelő kegyelem előkészít Isten látására.

      Példa Isten megismerésére: mint egy festő megismerése:
             - műveiből
             - ismerősök elbeszéléséből
             - közvetlenül találkozom vele

      Isten képmását nyomja a lélekre, oltóág, életet ad.

      2. Képességek:
            Isteni erények:
                  - 1. hit
                  - 2. remény
                  - 3. szeretet
            Erkölcsi erények:
                  - 1. okosság
                  - 2. igazságosság
                  - 3. mértékletesség
                  - 4. lelkierősség

      A Szentlélek ajándékai tökéletesítik az erények gyakorlatát.

      A segítő kegyelem:
            - megvilágosítja értelmünket
            - erősíti akaratunkat
            - sugall (és mi meg kell hallgassuk és cselekedjünk !!!)
      A segítő kegyelmet kapjuk:
            - megtéréskor
            - hit létrejöttekor
            - állhatatosságban
            - kísértéseknek ellenállni
            - kötelességeinket teljesíteni
            - végső állhatatosságban (halálunkkor)
            - növekedni a kegyelem állapotában

Jézus Krisztus szerepe életünkben

      - újjászületett emberiség feje
      - tökéletes elégtételt adott

      - a bűnbánat szentségét adta ajándékul
      - az Oltáriszentséget adta ajándékul

      - példa nekünk

      - eggyé lett velünk mint ember
            - életünk forrása
            - egységesíti a tagokat
            - Ő a fő
      - elküldte a Szentlelket (—>karizmák)

      - Jézus alapja a szentek közösségének :
            - Dicsőséges Egyház feje
            - Küzdő Egyház feje
            - Szenvedő Egyház feje
      - a keresztények Krisztus kiegészítői-tagjai; együtt és Jézussal a megváltás művében részt vesznek.

Szűz Máriának, a szenteknek, az angyalok szerepe a keresztény életben

       
 Szűz Mária
      Anyja: Embernek, Megváltónak, Üdvözítőnek, minden embernek.
      ATYA lánya, FIÚ anyja, SZENTLÉLEK jegyese.

      Hatalmas, jóságos.
      Minden kegyelem kiosztója, mert kiérdemelte:
            - a megtestesülés napján (Legyen...)
            - egész életével
            - vértanúsággal:
                  - Kálvárián
                  - Fia mennybemenetele után várja, hogy Vele találkozzon, vár és vigasztalja a születő Egyházat.
      Mélységes a hite.(Boldog vagy, mert hittél... Lk 1.45)
      Szüzi tisztasága.
      Alázatossága: -rejtett élet iránti szeretete.
      Belső lelki összeszedettsége (Megjegyzi ezen dolgokat...)
      Isten és ember iránti szeretete.
      Vonzó példakép Mária és könnyű követni.
      A mi közbenjárónk, Isten akarata szerint.

      Az Atya tiszteli Máriát:
            - angyalt küld követül
            - beleegyezését kéri
            - munkatársnak fogadja
            - Jézus engedelmeskedik neki

      Máriában Istent tiszteljük.

      Bizalmunk Máriához legyen:
      - rendíthetetlen (az Irgalmasság anyja), mert gyarlók és bűnösök vagyunk
      - egyetemes - bizalmunk terjedjen ki mindazon kegyelmekre, amelyre szükségünk van
      - szeretettel teljes, őszinte, egyszerű, gyöngéd, odaadó, kivánjuk, hogy terjedjen tisztelete, minél többen hívják segítségül, szeressék.
      - Márával, Máriában, Máriáért —> Mária által Jézushoz (Montforti Grignon Szent Lajos)

A szentek:
      - A Szentháromság eleven szentélyei
      - az Atyának fogadott fiai
      - Jézusnak testvérei
      - a Szentlélek templomai
Különösen tiszteljük védőszentünket.
Segítségül hívjuk, utánozzuk őket, ünnepeljük őket.
Imádkoznak értünk.

Angyalok

      Isten tökéletességeinek kiváló képmásai, a végtelen Lénynek egy-egy fokozata.
      Az angyalokban nyilvánul meg az ereje az egyikben, szeretete a másikban, szilárdsága.
      Kiállották a nagy próbát.
      Imádják Istent —> mikor imádásunkat egyesítjük Jézuséval, egyesítjük az angyalokéval, szentekével.
      Égi testvéreink; küldetésük, hogy segítsenek megszentelésünk munkájában; óhajtják, hogy a bukott angyalok üresen maradt helyeit emberek töltsék ki.
      Védelmeznek az ördög ellen.
      Imádságainkat bemutatják Istennek, támogatják.

      Őrangyalunk: -szorosan hozzájuk tartozunk, imádják a bennünk lakó Istent, pótolják a mi kötelező imádásunkat, általuk állandó összeköttetésben vagyunk az éggel.
      Fejezzük ki iránta:
            - tiszteletünk (látják Isten arcát)
            - bizalmunk (hatalmas angyal)
            - szeretetünk (jó barátunk)

Az ember szerepe a keresztény életben

      Az isteni életet -hálával kell fogadnunk; -ápolnunk kell; -küzdeni kell érte; -gyakorolnunk kell a tiszteletet. A küzdelem 3 fronton folyik : a test, a világ és az ördög ellen.
      Küzdelem a test kivánságai ellen: (a féktelen érzéki gyönyörök ellen), önmegtagadás, (szerelem, étkezés); -mindez a keresztségben parancs!
      A szem kiváncsisága (kiváncsiság, kapzsiság)
            - kiváncsiság:
                  - pletykák
                  - múlt, történelem (képzelet megtömése)
                  - babonaság, jövendő-kutatás
                  - tudomány (ha módfelett vagy nem a maga idejében)
      Az élet kevélysége:
            - önmagát teszi istenné
            - hiúság, mások lenézése
            - a tökéletesség legnagyobb ellensége
            - ellopja Isten dicsőségét
            - bukásra ad alkalmat, okot
      Ezért mindent Istenre vonatkoztassunk!

      Küzdelem a világ ellen:
            - hitetlenek (vallás ellenségei)
            - közönyösek (tétlenek)
            - megátalkodott bűnösök
            - világfiak (gyakorolják a vallásukat, össze akarják egyeztetni gyönyöreikkel, ezek a botránkozást okozók).

      A világ megejt:
              —>elveivel (boldogok a gazdagok, stb.)
             —>hiúságainak és élvezeteinek kitalálásával (hogy vonzóbb legyen a bűn, tisztességes formába rejti: összejövetel,könyv, kultúra)
             —>rossz példájával
      Ha a világ nem tud megejteni, megkísérli a megfélemlítést:
            - üldözés (nem haladnak a hivatalban, az iskolában a vallásukat gyakorlók)
            - kicsúfolás (pl. ha szerényen öltöznek a lányok, ha “naivak”, stb.)
            - fenyegetőzés (elküldöm a szolgálatomból, többet nem lehet itt ebben a társaságban, elcsapjuk, stb.)
      Orvossága: Nézzünk bátran szembe az örökkévalósággal és a hit világánál szemléljük a világot, akkor úgy fog feltűnni, mint Jézus ellensége.
      Mondjuk gyakran Szent Bernáttal: “Vagy Krisztus téved, vagy a világ téved, ámde lehetetlen, hogy az isteni Bölcsesség tévedjen.”; olvassuk gyakran az Evangéliumot, a Leveleket.
      Kerüljük az alkalmakat, a látogatásokat lerövidítjük. Példánkkal, szavunkkal apostolkodunk.

      Küzdelem az ördög ellen
            Irigységből jött a halál a földre -ordító oroszlán. Isten megengedi támadásait, mert az embernek szabad akarata van, őrzőangyalunk van meg Szeplőtelen Édesanyánk, Jézusunk; -erősödünk a jóban.
            Harcmodora: (az értelem és az akarat tiltott neki, ez a szentély Istennek van fenntartva)
            - hatni tud:
                  - a külső érzékekre
                  - a belső érzékekre
                  - a képzelő tehetségünkre
                  - emlékező tehetségünkre
                  - a szenvedélyeinkre
      Nem minden az ördög műve. A kísértés gyökere bennünk van: kivánságaink, rossz szokásaink.
      Honnan ismerjük fel, hogy az ördög kísért?
      A kísértés:
            - hirtelen jön
            - hosszan tart
            - rendkívül heves
            - mély, hosszantartó zavar a lelken
            - feltűnő dolgok iránt kél bennünk erős vonzalom
            - rendkívüli és feltűnő önmegtagadásokra támad kedvünk
            - ha ezekről nem akarunk jelentést tenni előljáróinknak, lelkivezetőnknek és hogy helyezkedjünk szembe előljáróinkkal.
      A kísértés leküzdése:
            - imádság (bizalommal teljes)
            - alázatosság
            - Szent Mihály hívjuk
            - Szűz Máriát hívjuk
            - szentségek, szentelmények
            - az ördög megvetése: Avilai Szent Teréz mondja: “Ezek az átkozottak kínoznak engem, de nagyon keveset félek tőlük, mert látom, hogy moccanni sem tudnak Isten megengedése nélkül. Jegyezzük meg, hogy valahányszor megvetjük őket, veszítenek erejükből, és a lélek ugyanannyit nyer hatalomban... Csak a gyáva lelkek fölött van hatalmuk, akik leteszik előttük a fegyvert, de mások ellen nincs erejük.”

A lelkiélet gyarapodása az érdemek által

      Minden jócselekedet érdemeket szerez ha:
            - megszentelő kegyelem állapotában tesszük
            - szabad akarattal
            - természetfölötti szándékkal


      A jó tett:
            - érdemet szerez (kegyelemre, üdvözülésre)
            - elégtételt ad
                  - engesztel
                  - bűnbocsánatra indít
                  - jóvátétel bűneinkért
            - kiesdő erejük van 
      A jócselekedetek által kapott érdemek nem állnak arányban a jutalommal (Isten színe látása a mennyben) -csak azért mert Isten megígérte.
      
      Az érdemeinket növelő körülmények:
            1. a bennünk levő megszentelő kegyelem, szeretet foka
            2. Krisztus Urunkkal való egyesülés
            3. szándékunk tisztasága
            4. buzgóságunk

      A tárgy körülményei (érdem nagysága):
            - a tárgy kiválósága (Istenért? Üdvösségünkért?)
            - mennyiség (pl. adakozás)
            - időtartama (5 perc, 1 óra...)
            - a cselekvés nehézsége (pl. a türelem gyakorlása ahol:
                                                                    - indulatos a természetünk
                                                                    - ok a mérgelődésre
                                                                    - kísértés)

A keresztény élet gyarapodása a szentségek által

      A szentségek Krisztus Urunk intézményei.
      Létrehozzák:
            - a megszentelő kegyelmet
            - a szentségi kegyelmet —>jogot ad a segítő kegyelemre

      Szentségi kegyelem (egész életünket végigkisérik):
            1. keresztség (lelki újjászületés)
            2. bérmálás (Krisztus katonái, hitvallás ereje)
            3. Oltáriszentség (szeretet:
                                                   - Isten iránt
                                                  - ember iránt)
            4. bűnbánat szentsége
            5. betegek kenete
            6. egyházi rend
            7. házasság szentsége
      A szentségek fölvételéhez méltó előkészület kell (gyónás, szentáldozás) :
            - imádság
            - vágyakozás
            - buzgóság
      Gyónás:
            - megnevezni a bűn okát, körülményeit, hogy orvosságot kapjunk
            - halálos bűn (jóvátenni - égjen a vágy erre!!!)
            - bocsánatos bűn:
                  - teljesen szándékos
                  - nem teljesen szándékos
                  - gyarlóságból elkövetett
            - megfogadjuk: a következő héten különösen arra irányítom erősfogadásom...
            - bánat:      - Isten megbántása
                             - a lelket elhidegíti a bűn, egyengeti útját a halálos bűnnek.

      Szentáldozás: imádás, hálaadás,engesztelés, elégtételt-adó, kegyelmet kiesdő, egységesíti a híveket.
      Fizikai, lelki egyesülés Jézussal (- értelme - akarata - szeretete)
      Előkészülni kell.
      Amíg a kegyelem állapotában vagyunk, Jézus bennünk marad.

      Csendben maradunk áldozás után, párbeszéd Jézussal, ígéretek, imádkozás másokért.


-----------------------------------------------------------
- Suszterszék [1] - Az ima, az alamizsna és a böjt
- Suszterszék [2] - Adakozás
- Suszterszék [3] - Jót tenni
- Suszterszék [4] - Mások szolgálata
- Suszterszék [5] - Az imádság célja
- Suszterszék [6] - Külső és belső békesség
- Suszterszék [7] - Aszkétika és misztika
- Suszterszék [8] - Természetfölötti erények
- Suszterszék [9] - Részesedés Isten életéből
- Suszterszék [10] - Megtisztulás útja
- Suszterszék [11] - Erkölcsi erények
- Suszterszék [12] - Egyesülés útja
- Suszterszék [13] - Természetfölötti ima
- Suszterszék [14] - A böjtről

Nincsenek megjegyzések: