2010. júl. 11.

Suszterszék [8]


     
„Amikor tehát alamizsnát adsz...” (Mt 6.2) „Te amikor imádkozol...” (Mt 6.6) „Te, amikor böjtölsz...” (Mt 6.17)


      Avilai Szent Teréz „A tökéletesség útja” XVI. fejezetében kifejti: erények gyakorlása nélkül nincs imádkozás:
      „Ne tartsátok mindezt valami nagy dolognak, mert az eddigiekben, amint mondani szokták még csak fölraktam a sakkfigurákat. Azt kívántátok tőlem, hogy beszéljek az imádság alapjairól, már pedig én nem ismerem annak más alapjait, mint az erényeket.
     
 
      A tökéletes keresztény életnek két elválaszthatatlan összetevője van: aszkétika és misztika. Folytatom ezt a témát, itt már megjelenik a három természetfeletti (teológális) erény:

A természetfölötti élet eredete

1.Az ember természetfölötti élete
AZ EMBER:
—> test - anyag
—> lélek és szellem
Ez egy természet, egy személy.


AZ EMBER ÉLETE (Nagy Szent Gergely szerint):
—> növényi - él
—> állati - érez, mozog
—> értelmi - gondolkodik

Ez a három élet nem épül egymásra, hanem eggyé olvad, egy célra tör, vagyis:
—> a tökéletességre.

Ez harccal jár!
Az élet küzdelem:
-  érzéki jó harca az erkölcsi jó ellen.
-  harc a Teremtő ellen, a kevélység.

A küzdelem eszközei:
      a.) előrelátás (az akarat megelőzhet sok veszedelmes képzelődést, ingert).
      b.) tiltás, mérsékelés (szem, fül, képzelet).
      c.) szítás hatalma (fokozza a jóindulatokat).
      d.) irányítás hatalma - amely érzéki gerjedelmeinknek a jó felé tud irányt szabni és ezzel kihúzza a fullánkjukat.

      A harc után nem várunk jutalmat az Úrtól!
      Isten a természetfeletti rendbe emelte az embert mindjárt teremtésekor.

2. Az ember felemelése a természetfeletti rendbe

      Természetfeletti: az a valóság, amelyre valamely lénynek nincs sem képessége, sem igénye.
      A természetfeletti meghatározása :
- viszonylagos (nem mindenkit múl felül)
- feltétlen (mindenkit felülmúl)

      Természetfeletti valóság:
- megtestesülés (Jézus  —> valóságos Isten
                                           —> valóságos ember).
- megszentelő kegyelem (járulék az embernek, hogy majd Istent színről-színre lássuk).

      Természetfeletti ajándék Istentől, vagyis a tökéletesség ajándéka:
- az emberi természet épsége (mint Ádám, aki megkapta teremtésekor).
- a megszentelő kegyelem befogadására előkészítő kegyelem.

      A természet épségének adománya, 3 részre osztható (tökéletesít, de még nem emeli az embert isteni rendbe, olyan adomány, amelyre az embernek nincs joga, felülmúlja az embert):
a.) A belénk öntött ismeret (az angyalok kiváltsága)
b.) Uralom szenvedélyeinken (józan ész)
c.) A test hallhatatlansága

      Ezt a három adományt azért kapta Ádám, elnyerjen egy sokkal értékesebb természetfölötti adományt: a megszentelő kegyelmet. Ez nem teszi az embert Istenné, hanem csak hasonlóvá, hogy szemtől szembe szemlélhesse Istent

      Ádám természetfeletti kiváltságai, és Ádám által Isten minden embernek adta:
—> Mint teremtmény, természetszerűleg Isten szolgája volt, de Isten megosztotta vele az életét, a Királyságát, Ádám Isten gyermekévé lett.
—> Isten a Lelkét lehelte Ádámba, ezáltal részesült a Szentlélek ajándékaiban, amelyek mozgásba hozzák Ádám természetfölötti képességeit, hogy természetfölötti tettei legyenek.

3. Bűnbeesés és bűnhődés

Az ajándékok által próbát kellett volna kiállnia Ádámnak, hogy a mennyországot kiérdemelje.
A bűn: 
- gőg.
- lázadás.
- engedetlenség.
Ádámnak szabad akarata volt! Nekünk is szabad akaratunk van!

Bűnhődés: 
Isten megvonta az embertől:
1. A természet épségének adományát —>gonosz kivánságai lettek.
2. A megszentelő kegyelmet és ez az áteredő bűn.

Az eredeti összhang megomlott:
- érzéki gyönyörök - külső (fül, szem, stb.).
- belső gyönyörök (képzeletünk).
- a teremtett dolgok szemlélése Isten helyett.
- az ember könnyen esik tévedésbe.
- akaratunk függetlenségre tör.

4. A megváltás és annak eredményei

      Isten nem volt köteles igazságosságának egészével élni, megelégedhetett volna az emberi tökéletlen jóvátétellel.
      Jézus az emberi nem Feje - jogában áll a tagok nevében cselekedni, Ő a fő.
      Az elégtétel egyenlő a sértéssel, megfelel a sértés természetével (engedetlenség-engedelmesség).
Ezért nevezzük Máriát társmegváltónak —> tökéletesen engedelmes.
A megváltás művében a Szentháromság vesz részt:
ATYA - feláldozza egyszülött Fiát, FIÚ - jó illatú áldozat szeretetből, SZENTLÉLEK - önmagát adja nekünk, a személyét.

A megváltás eredményei —> természetfeletti javak:

Belénk öntött természetfölötti erények: 
-  hit.
-  remény.
- szeretet.

Szentlélek 7 ajándéka (Iz 11,2):
1. bölcsesség
2. értelem
3. tanács
4. erősség
5. tudomány
6. jámborság
7. istenfélelem

- Jézus Egyházat alapított a mi megsegítésünkre: az Egyház tanítása megvilágosítja elménket, hogy parancsait megtartsuk, és szentségeivel táplál és megszentel.
- Jézussal bátran közeledhetünk az Atyához.


A Szentlélek gyümölcsei (ha a lélek átadta életét a Szentléleknek): (Gal 5,22)
- szeretet
- öröm
- türelem
- kedvesség
- jóság
- hűség
- szelídség
- szerénység
- önmegtartóztatás
- tisztaság

-----------------------------------------------------------
- Suszterszék [1] - Az ima, az alamizsna és a böjt
- Suszterszék [2] - Adakozás
- Suszterszék [3] - Jót tenni
- Suszterszék [4] - Mások szolgálata
- Suszterszék [5] - Az imádság célja
- Suszterszék [6] - Külső és belső békesség
- Suszterszék [7] - Aszkétika és misztika
- Suszterszék [8] - Természetfölötti erények
- Suszterszék [9] - Részesedés Isten életéből
- Suszterszék [10] - Megtisztulás útja
- Suszterszék [11] - Erkölcsi erények
- Suszterszék [12] - Egyesülés útja
- Suszterszék [13] - Természetfölötti ima
- Suszterszék [14] - A böjtről

Nincsenek megjegyzések: