2010. júl. 22.

Suszterszék [10]


     
„Amikor tehát alamizsnát adsz...” (Mt 6.2) „Te amikor imádkozol...” (Mt 6.6) „Te, amikor böjtölsz...” (Mt 6.17)


      Avilai Szent Teréz „A tökéletesség útja” XVI. fejezetében kifejti: erények gyakorlása nélkül nincs imádkozás:
      „Ne tartsátok mindezt valami nagy dolognak, mert az eddigiekben, amint mondani szokták még csak fölraktam a sakkfigurákat. Azt kívántátok tőlem, hogy beszéljek az imádság alapjairól, már pedig én nem ismerem annak más alapjait, mint az erényeket.

      Folytatom az  „Aszkétika és misztiká-val, ez lenne a negyedik rész, szó van ebben a lélek három útjáról (állapotáról) és elsőnek a megtisztulás útját tárgyalja, valamint az imádságról, vezeklésről és a kísértésekről is szól röviden, felsorolja a hét főbűnt és azok orvosságát:

III. Fejezet: A keresztény élet tökéletessége

Tévedések a tökéletességet illetően:
      - elérhetetlen utópia
      - az ájtatosság nagy mennyisége (nem! - pl. állapotbeli kötelességeink elhanyagolása miattuk)
      - szertelen böjtök - nem tudjuk végezni a dolgunkat
      - apostolkodás (imaélet nélkül nem lehet)
      - látomások, jelenések szükségessége (nem igaz)
Tökéletesség:
      - Istenhez közeledni, szeretni erős akarattal (az érzelem másodlagos, ha van, de hiányozhat.)
      - Felebarát szeretete - benne Istent szeretjük.
      - Isten akaratát teljesíteni
Elolvasni a Szentírást: Lk10,25-29; 5Móz5,7; Mt 22.39-40; 2Róm.13-10; Jn.4,10; Jn 3,16; Jn 4,7-16.
A szeretet áldozatot kíván: Szent Pál levelei
A szeretet az első! egyszerre az áldozattal.

Isten akarata megnyilvánul:
      - parancsokban
      - az evangéliumi tanácsokban (tisztaság, szegénység, engedelmesség)

Tökéletesség fokai:
      - kezdők (bűn kerülése)
      - haladók (Jézust követni)
      - tökéletesek (Jézussal egyesülni)

Tökéletességnek határa van a földön: soha nem tudjuk Istent érdek nélkül szeretni, mert a reményben benne van, hogy üdvözülünk, vagy mások üdvözülnek.

IV. Fejezet: Kötelességünk a tökéletességre törekedni

A Szentírás olvasása szükséges a tökéletességre:
      - híveknek
      - szerzeteseknek
      - papoknak
Az úton nem lehet megállni, mert visszaesünk.

A tökéletesség indítóokai:
      1. lelkünk java
      2. Isten dicsősége
      3. felebarátunk épülése

V. Fejezet: A tökéletesség általános eszközei

Eszközök:
      - belső
      - külső
Belső eszközök:
      1. A tökéletesség utáni vágy - a legfontosabb !!!
      2. Isten és magunk ismerete
      3. Isten akaratához való igazodás
      4. Imádság
Külső eszközök:
      1. A vezetés (az Egyház által)
      2. Az életszabály (amit a lelkivezető hagy jóvá)
      3. Lelki olvasmányok, szentbeszédek
      4. Társadalmi érintkezés megszentelése

A tökéletesség utáni vágyat szítani kell, ez már imádság, ezért kell imádkozni és elmélkedni, ne legyünk türelmetlenek; kellenek a lelkigyakorlatok, a lelkiismeret-vizsgálás, szentgyónás, havi magába-szállások.

Isten ismerete (tanulás, elmélkedés)
      - Ő örökkévaló, végső cél
      - Isten természete (Én vagyok, aki van)
      - Isten tulajdonságai (Szentháromság)
      - Üdvösségtörténet (Jézus)
      - Mindenben, mindenhol Jézust lássuk, az Ő jelenlétében éljünk, bennünk lakozik.

Önismeret:
      - milyen jó tulajdonságok Istentől
      - hibáink, gyarlóságaink, jellemünk
      - mi vezet az életünkben?
            - érzelem
            - értelem
            - akarat
      - lelkiismeretvizsgálat
            - általános (havi)
            - részleges (napjában többször, reggel, délben, este) ez a fontosabb!
      - uralkodó hibánk
            - külső megnyilvánulása
            - belső okai
            - mi az ellentétes erénye

Társadalmi érintkezések megszentelése
      - Isten által rendelt kapcsolatok - család.
      - Kerülni kell a veszedelmes, sőt bűnös kapcsolatokat.
      - Közömbös kapcsolatok:
            - kerülni (látogatás, stb.)
            - hasznossá tenni
      - Barátság:
            - természetfölötti kell legyen
            - nyugodt, higgadt, megbízó
            - a barát: - oltalma az erénynek, - belső, titkos tanácsosunk, - vigasztaló
      - a barátság ne legyen
            - testies
            - érzéki (mert hasonló hozzánk, szép, kedves hang, stb.)
            - frivol (ügyesség, jó táncos, szép öltözet, stb. miatt)
A hamis barátság káros: - a szív megosztottsága, - időveszteség, - vétek a tisztaság ellen.
Ha a barátságban az érzéki elem a túlnyomó, akkor egy ideig vagy végleg le kell mondani.
Állásbeli kapcsolatainkban (elfogadni állásunkat!!!) fontos az állásbeli kötelességeink teljesítése:
Hogyan?
      - okosság
      - szeretet
      - igazságosság.
Az apostolkodásban nem szabad szórakozást találni.
Apostolkodás:
      1. imádság
      2. önmegtagadás
      3. jó példa
      4. tanítás
Szent Bernát szerint: „Az apostolnak medencének kell lenni és nem csatornának - a csatorna mindent kiad magából ami bele ömlik, utána üres marad; a medence előbb megtelik s csak azt adja tovább, ami már túlcsordul belőle.”

A HÁROM ÚT

A három út 1.-2.-3. - három fokozat, vagyis:
      1. megtisztulás útja
      2. megvilágosodás útja
      3. egyesülés útja

      1. hit
      2. remény
      3. szeretet

      1. önmegtagadás
      2. keresztviselés
      3. egyesülés

      1. kezdők (okoskodó elmélkedés)
      2. haladók (érzelmes elmélkedés)
      3. célhoz értek (egyszerűsített imádság, szemlélődés)

A kezdők lehetnek:
      1. sötét múlttal
      2. ártatlanok

      1. elszántak
      2. ímmel-ámmal

A közbeeső állomásokat nem lehet átugrani.
Vigyázni kell ne vesztegeljünk egy helyen.
Kell a lelkivezető.
A három út: nem merev keretek.

A lélek megtisztulása, vagyis a megtisztulás útja

Kezdők:
      - rendesen a kegyelem állapotában élnek, de néha visszaesnek a halálos bűnbe.
      - van bizonyos vágy a tökéletesség után.
      - ragaszkodnak a bocsánatos bűnhöz
-------------------------------------------
      - ártatlanok
      - megtértek (súlyos bűnből)
      - ellanyhultak
Első feladat:
      - a szív megtisztítása
      - félelem (pokol<—>menny)
      - a főindítóok mégis a szeretet kell legyen
Eszközök:
      1. kezdők imádsága
      2. a múltat jóvátevő bűnbánat és vezeklés
      3. a jövendőt biztosító önmegtagadás
      4. harc a főgonoszságok ellen
      5. harc a kísértések ellen

Imádság

Még a bűnösöknek is megadja Isten a kegyelmet, hogy tudjanak imádkozni.
Az örök javakért imádkozzunk főleg.
Legyen meg az Ő akarata:
      - alázat
      - bizalom
      - kitartás
      - figyelem:
            - a szóra figyelünk
            - szavak értelmére
            - a szavak szellemére

Kezdők lelkigyakorlatai:
      - reggeli elmélkedés
      - gyakori szentmise, szentáldozás
      - a jószándék gyakori felújítása
      - lelkiismeret vizsgálat

Elmélkedés

Elmélkedő imádság - a lélek bensejében imádkozunk.
Öt fő alkotó eleme van:
      1. imádás, tisztelet Jézusnak és a szenteknek
      2. Isten megismerése az Ő szemlélése által, megtudjuk, melyek azok az erények, amelyeket gyakorolnunk kell
      3. önmagunk megismerése
      4. imádság —>kegyelem-kérés, hogy ezt vagy azt az erényt gyakorolhassuk
      5. elhatározások a jövőre.

Az imádság:
      - elmebeli (érzelem, akarat tényei)
      - elmélkedés (vizsgálódás, megfontolás és azután érzelem és akarat)

Kezdőknek az elmélkedés:
      - okoskodás
      - igazságok megismerése
      - hit-elvek
Az elmélkedés - (hasznos) - tárgyai legyenek:
      - miért kell félni a bűntől
      - a bűn okairól
      - önmegtagadás szükségéről mint gyógyítás
      - állásbeli kötelességeink
      - kegyelem helyes felhasználása
      - kegyelemmel szembeni ellenszegülés
      - Jézus mint a vezeklők mintaképe
Kezdők nehézségei:
      - az elmélkedésből tanulmányt csinálnak vagy egyházi beszédet, ezért legyen természetfeletti és az igazságokat alkalmazzuk magunkra
      - nincs elegendő odaadás - főleg, ha szárazság jön
      - szórakozottság - ezért küzdjünk ellene és valljuk be tehetetlenségünket. Megkeresni okait - ezért már este előkészíteni az elmélkedés anyagát, azzal a gondolattal kell elaludni.

Kezdjük:
Elmélkedő olvasással pl. Krisztus Követéséből, utána 3 kérdés:
      1. Meg vagyok-e győződve, hogy amit olvastam lelkem üdvösségére hasznos, szükséges, s ha igen, hogyan erősíthetem magamban ezt a meggyőződést?
      2. Gyakoroltam-e eddig ezt az igazságot?
      3. Hogyan fogom ma a legalkalmasabban gyakorolni? (kegyelem kérés)
Elmélkedés: 
      - meg kell fontolni, mennyire szükséges az az erény, amelyről elmélkedünk
      - lelkiismeret vizsgálat
      - imádkozás
      - elhatározás
      - befejezés:
            - hála a jókért
            - jó volt-e az elmélkedés?
            - imádság, áldás kérés
            - lelkicsokor arra a napra
Részt vesz az elmélkedésben:
      - az emlékezőtehetség
      - az értelem
      - az akarat
Több elmélkedési módszer van.

Bűnbánat és vezeklés

Bűn utálása:
      - halálos bűné (bukott angyalok)
      - bocsánatos bűné
Bűn jóvátétele:
      - indítóokai
      - eszközei
Bűnbánat:
      - természetfeletti erény
      - a bűn rossz
      - a rossz bennünk van
      - erős fogadás
      - jóvátétel
Bűn - engedetlenség: Atya, Fiú, Szentlélek ellen.
Halálos bűn - elveszítjük a megszentelő kegyelmet.
Bocsánatos bűn:
      - nem növekedik bennünk a kegyelem
      - tisztítóhelyre jutunk

Vezeklés
Kérni kell a bűnbánat és az áldozatra kész szívnek a kegyelmét.
A földön könnyebb a vezeklés, az engesztelés. Lehet testvéreinkért is (testvér-szeretet) !
Vezeklés gyakorlata:
      - csatlakozunk a vezeklő Jézushoz
      - türelem a kereszthordozásban
      - kötelességeink pontos teljesítése
      - böjt
      - alamizsna
      - önmegtagadás
Önmegtagadás (árnyalatai vannak)
      - lemondás (javakról)
      - önmegtagadás (az önszeretet elnyomása)
      - a test, kívánságaink keresztrefeszítése
      - halál és temetés - Jézussal
      - a régi ember levetkőzése, az újnak a felöltése
      - harc, küzdelem a porondon
Önmegtagadás oka:
      - Isten szeretetéből
      - hogy jó apostoli munkát végezzünk
      - hogy állhatatosak legyünk
      - haladjunk a tökéletesség útján
      - örök javak forrása
Önmegtagadás hogyan:
      - bölcs mérséklettel mindent (testi , lelki)
      - szerény öltözet
      - illedelmes viselkedés
      - szemek szerénysége
      - fül, nyelv megfékezése
      - belső érzékek fékezése:
            - emlékezet
            - képzelőtehetség

Szenvedélyeink megfékezése - jó irányba terelni. Felsorolás:
       1. szeretet (személy, tárgy)
       2. gyűlölet
       3. vágy a távollevő jó után
       4. öröm - a jelenlevő jónak
       5. bátorság (megszerzése a jónak, bátran)
       6. szomorúság a jelenlevő rossz miatt
       7. vakmerőség
       8. undorodás
       9. remény (sarkall a jó felé)
     10. kétségbeesés (a kívánt jó elérhetetlen)
     11. harag (bosszút kíván)
Szokást szokással legyőzni.
Eszmét nemesebb eszmével legyőzni.
Elfelejteni a szenvedély tárgyát.
Ellentétes cselekedet.

Magasabb képességeink megfékezése, vagyis:

Értelem. Akarat.

Értelem:
      - tudatlanság legyőzése - állandó és rendszeres tanulás - a cél Isten.
      - kíváncsiság - azt ami szükséges, azt tanulmányozzuk, ne az érdekeset.
      - kevélység - hit igazságait elismerni
      - mást meghallgatni, nem a magunk véleménye a fontos —>Isteni igazság szerint.

Akarat rendszabályozása:
      - parancsoljon képességeinknek
      - Istennek engedelmeskedjék
Akadályok az akarat rendszabályozásában:
      - meggondolás hiánya (szeszély, sietség, nemtörődömség)
      - emberi tekintet (más véleménye)

Harc a hét főbűn ellen

Főbűn - egy sereg más bűn forrása.
      1. Kevélység (a büszkeségből származik), hiúság
      2. Irigység
      3. Harag
      4. Torkosság
      5. Bujaság
      6. Restség
      7. Fösvénység

1. Kevélység
      - elbizakodottság
      - nagyravágyás (megtiszteltetés, stb.)
      - hiúság
      - dicsekvés (szóban)
      - fitogtatás (tettben, öltözetben)
      - alakoskodás
Orvossága:
      - semmi sem vagyok.
      - nem tehetek semmit
      - nem érek semmit
      - bűnös vagyok

2. Irigység - magunk fölényének csorbulása, féltékenység más javaira
Orvossága: - meg kell vetni az irigység megmozdulását
      - vonjuk el figyelmünket
      - egyesüljünk Jézussal
      - nemes versengés érzelmét fejleszteni

3. Harag, lehet:
      - kitörő
      - fojtó
      - jogos (mint Jézusé)
Harag fokozatai:
      - türelmetlenség
      - ingerültség, erőszakosság
      - bőszültség
      - gyűlölet
Orvossága:
      - egészségügyi
      - kereken elutasítjuk, nem gyanúsítgatunk
      - Istent hívjuk
      - sértések elfelejtése

4. Torkosság
      - idő előtt eszik mint szükséges
      - inyenckedve, válogatva
      - túl sokat eszik
      - falánkan, mohón gyűr le mindent
Orvossága:
      - elvek - nem cél, hanem eszköz
      - kellő mérték
      - önmegtagadás

5. Bujaság
      - házasságtörés, házasságon kívüli kapcsolat.
      - képzeletben
Orvossága:
      - szilárd elvek
      - alkalom kerülése
      - önmegtagadás:
            - szem
            - tapintás
            - képzelet, emlékezet
      - szívünk rendszabályozása
      - imádság

6. Restség
      - hanyag, ímmel-ámmal végzi
      - naplopó
      - rest: iszonyodik a fáradságtól
Orvossága:
      - meggyőződés: a munka szükséges
      - kitartó munkára törekszünk
      - erények művelése

7. Fösvénység - földi javak rendetlen szeretete
A javak célja:
      - magunk szükséglete
      - segítünk másokon
Rendetlenség:
      - szándék - vagyont a vagyonért
      - megszerzésének módja (ha túlságosan töri magát, kockáztat, csalás, stb.)
      - felhasználása (- fogához veri
                              - nem ad senkinek semmit
                              - simogatják pénzük).
Orvossága:
      - hitre épített meggyőződés
      - betesszük a mennyország bankjába
      - a tökéletesek - mindent odaadnak

Harc a kísértések ellen

A kísértések célja:
      - hogy a mennyországot megérdemeljük
      - tisztulás eszköze
      - lelki előmenetelre: - alázatosság (gyöngék vagyunk)
      - szeretet (mert Istenhez futunk)
Kísértés gyakorisága függ:
      - vérmérséklettől, jellemtől (akarat!)
      - neveléstől (munkában, hitben vagy pedig világias)
      - a Gondviselés terveitől:
            - szent hivatásra hív - tisztaságát féltő gonddal őrzi
            - erős próbák —>erősödjenek az erényekben
            - nem olyan magasztos küldetésre hív - gyakori kísértés, de nem erejükön felül
Három mozzanata van:
      - sugallmazás
      - gyönyörködés
      - beleegyezés
Beleegyezés jelei:
      - dacára a sugallatnak, gyönyörűségnek, az embernek nem tetszik, ha terhére van a kísértés
      - ha előre látja, hogy valamely cselekedete kísértésbe viszi, és mégis megteszi
      - nem űzi el rögtön a kísértést
      - tétováz
      - félig-meddig űzi el, fél ellenállás
Kísértésben:
      - meg kell előzni (imádság, alkalom kerülése)
      - erősen küzdeni ellene
      - hálát adni, vagy felállni bukás után
Súlyos kísértésben vissza kell verni azonnal, erőteljesen, kitartóan és alázatosan.
Kísértés után óvakodjunk attól, hogy aprólékosan keresgéljük, beleegyeztünk-e vagy nem.

Kezdők főbb kísértései:
      - Önámítás
      - Állhatatlanság
      - Sietség
      - Aggályok

Vigasztalások:
      - Istentől
      - a gonosz lélektől
      - magától az emberi természettől

Vigasztalások haszna:
      - megkönnyítik Isten megismerését
      - megerősítik az akaratot
      - megszokjuk az összeszedettséget
Vigasztalások veszedelmei:
      - inkább a vigasztalásokat, nem Istent szereti
      - kevélység (azt hiszi már szent)
      - hiúság (eldicsekszi és kimarad a vigasztalás)
Nem szabad óhajtani a vigasztalásokat, fogadjuk hálás és alázatos szívvel, használjuk fel Isten szándéka szerint, és legyünk meggyőződve, nem tart örökké.

Lelki szárazság:
      - Isten el akar választani a teremtményektől
      - Isten meg akar alázni (alázatosság)
      - tisztít elmúlt bűneinktől, a jelenlegiektől
      - megerősít az erényben
Néha hibáink miatt köszönt be, megvizsgáljuk, vétettünk-e?
      - az öntetszelgés szándékos indulataival?
      - lelki restség vagy túlzott iram?
      - emberi vigasz, világi örömök keresésével?
      - őszinteség hiánya lelkivezetőnkkel szemben?
Viseljük el a lelki szárazságot.

Állhatatlanság:
      - kezdetben Isten kegyelme velünk van
      - később: gyakorlataink elhanyagolása
Kezdők túlzott sietsége:
      - az ember a maga tevékenységével akarja pótolni Isten munkáját
      - elbizakodottság (átugrani a közbeeső állomásokat)
      - kíváncsiság (újabb eszközök keresése)
Aggályok eredete:
      - ideggyengeség
      - félénkség
      - helytelen fogalmak (pl. hogy Isten bíró !!!)
      - csökönyösség
      - Istentől
      - gonosz lélektől
      - emberi természettől
Aggályok fokai:
      - félénk lelkiismeret, mindenhol bűnt lát
      - múló aggályok; rábízzuk lelkivezetőnkre
      - valódi aggály
Aggályok tárgya:
      - lehet általános (cselekvés előtt, cselekvés után)
      - szentgyónás milyensége
      - tisztátalan gondolatok
      - istenkáromló gondolatok
      - szeretet parancsa
            - megszóló beszédkor nem tiltakozott
            - elhagyta a testvéri megintést
            - helytelenül szólt, stb.
      - szentáldozás
Aggályok hátrányai:
      - megzavarodik az idegrendszere
      - elhomályosítja az értelmet (nem tudja megkülönböztetni a bűnt)
      - a szív elvadulása (csak magával törődik)
      - bukások (elfecsérli az erejét).
Aggályok haszna:
      - megtisztítja a lelket
      - alázatosság (ítéletünket alávetjük lelkivezetőnknek)
      - cselekvéseinkben tisztább szándék

-----------------------------------------------------------
- Suszterszék [1] - Az ima, az alamizsna és a böjt
- Suszterszék [2] - Adakozás
- Suszterszék [3] - Jót tenni
- Suszterszék [4] - Mások szolgálata
- Suszterszék [5] - Az imádság célja
- Suszterszék [6] - Külső és belső békesség
- Suszterszék [7] - Aszkétika és misztika
- Suszterszék [8] - Természetfölötti erények
- Suszterszék [9] - Részesedés Isten életéből
- Suszterszék [10] - Megtisztulás útja
- Suszterszék [11] - Erkölcsi erények
- Suszterszék [12] - Egyesülés útja
- Suszterszék [13] - Természetfölötti ima
- Suszterszék [14] - A böjtről

Nincsenek megjegyzések: