2010. szept. 8.

Szűz Mária születése

(Kisboldogasszony - szeptember 8)

      Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik.
      Számos keleti egyházban a liturgikus év kezdetét jelentette, így természetes, hogy a keleti egyházból ered. A nyugati egyházba valószínűleg I. Sergius pápa vezette be a 7. század végén. Eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési évfordulója volt. A keresztény tisztelet mindig fontosnak tartotta megemlékezni arról, aki a Megváltó édesanyja lett.
      Az Istenszülő Szűz Mária a hagyomány szerint Kr. e. 16–17. körül született Jeruzsálemben a Júda törzséből, Dávid királyi nemzetségéből származó Joákimtól és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leányától, Annától.
      A magyar nyelvterületen kultusza, patrocíniuma a reformáció és hódoltság miatt csak a barokk időkben bontakozott ki, de akkor (már a búcsújáró helyektől is támogatva) nagy gazdagságban.


Akathisztosz
Isten Anyjának születésének ünnepére
Troparion

      A te születésed, Istenszülő Szűz, nagy örömet hirdetett az egész világnak, mert belőled kelt fel az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk. És feloldván az átkot, áldást adott, és megsemmisítvén a halált, örök életet adott nekünk.

1. Kondákion:
      Ma kinyílik az élet ajtaja, ma feltündöklik az Irgalmasság Napjának sugara, ma megszületik az öröm Anyja mindenki üdvösségére. Vigadjatok ti népek és örvendezzetek, és hittel szívből dicsérjétek Őt: „
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!”

1. ikosz
      Ma az angyali seregek és az egész emberi  nem vigadjon, ahogy illendő, mert a titokzatos Éva a világra jön, és Ádám várakozó reménye beteljesedik. Most Őt dicsérve minden, ily módon mondjuk neki:

Örvendezz, mert az élet és az öröm általad küldetik a világra.
Örvendezz, irgalmasság hajnalcsillaga.
Örvendezz, ajándékcsillag, hírnöke az eljövendő örök Napnak.
Örvendezz, reggel és hajnalhasadás, ki a világnak örök halhatatlanságot hozol.
Örvendezz, visszahívása azoknak, akik elidegenedtek a mennytől.
Örvendezz, visszahívása azoknak, akiket a kígyó becsapott.
Örvendezz, az emberi nem megváltása titkainak tárháza.
Örvendezz, részvét virága, a mennyei Atya kegyelme.
Örvendezz, Isten kiválasztott ékszere, és a szüzesség dicsősége.
Örvendezz, isteni lakóhely és az öröm szent tárháza.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

2. Kondákion
      Ádám és Éva az egész emberi nemmel ma együtt vigadjon, mert közel van Isten megbékélése az emberekkel, és az irgalmasság Anyja eljött hozzánk, adjunk hálát az Istennek, és így dicsőítsük Őt: Alleluja!

2. ikosz
      Ádám az asszonyt kezdetben, titkosan az élet nevével nevezte el, és az idők teljességében, íme a titokzatos és lelki Éva által a világ élete megújult, és az öröm virradt ránk a gyász helyett; és hittel így dicsérjük Őt szívből:

Örvendezz, pirkadat, a soha le nem nyugvó Nap gondolata.
Örvendezz, túlfolyó öröm, amely száműzte a bánatot.
Örvendezz, Isten irgalmának harmata, amely által kihűl a bűn heve.
Örvendezz, élethozó harmat, amely meggyógyítja a halál a harmatát.
Örvendezz, szent lakóhely és az égi örömök mennyországa.
Örvendezz, kegyelmek kútja, és minden vigasztalás forrása.
Örvendezz, királyi gyökerekből sarjadó irgalom fája.
Örvendezz, főpapi magból fakadt lelki virág.
Örvendezz, az előre kiválasztott Szentek Szentje.
Örvendezz, Szentek Szentje, és mennyei lajtorja.
Örvendezz, egészen kivirágzott mennyország.
Örvendezz, ékességgel teljes mennyország.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

3. Kondákion:
      Anna örvendezett Istenben, mert megszületett Sámuel, de a te születésed Szent Szűz még nagyobb örömére volt az isteni Szülőknek. Ezért hálát adva és szívből megköszönve Istennek, énekkel így dicsőítették Őt: Alleluja!

3. ikosz:
      Az isteni Szüleid, a terméketlenség hosszú ideje és nagy bánata után, mint a felkelő gyönyörű nap, születésed által a szomorúság éjszakáját szétoszlattad, és örömöt hirdettél mindenkinek. Ezért áhítattal és alázattal így dicsérünk téged:

Örvendezz, a te születésed az Úr angyala adta hírül.
Örvendezz, a te neved angyal által volt megjósolva.
Örvendezz, a te születésednek ég és föld örvendett.
Örvendezz, a te neved Mária, mely titkos nevet Isten által kaptad.
Örvendezz, a te neved öt betűje megsejttette néhány kegyelmed.
Örvendezz, Mária, akit szüzességgel és a prófétasággal elárasztott az Isten.
Örvendezz, te szereteted és alázatod által jobban tündököltél, mint Abigail.
Örvendezz, ki Ráchel szépségét túlragyogtad.
Örvendezz, kinek szépsége úgy különbözött a Ráchelétől, mint nap a holdtól.
Örvendezz, aki a bölcs Juditot a te bölcsességeddel meghaladtad.
Örvendezz, hogy Annát, Sámuel anyját, a halállal túlhaladtad.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

4. Kondákion:
      Nagy örömmel örvendezzen Izajás próféta, mert íme az öröm jele a világban felragyogott, és a Szűz Mária, Emmánuel anyja megérkezett hozzánk, kinek jöttére a menny és föld örvendezik, és velünk énekel Istennek: Alleluja!

4. ikosz:
      A lelki hajnalcsillagunk az igazság Napja előtt kelt fel, és felragyogott számunkra az új titok napja. Vigadjatok ti népek, és örvendezzetek, és az isteni Kisdedet örömmel így dicsérjük:

Örvendezz, Szent isteni kisded, és tiszteletreméltó aranyház.
Örvendezz, isteni kisded, aki hozzánk eljöttél.
Örvendezz, isteni kisded, akit lélekben a próféta előre látott.
Örvendezz, isteni kisded, aki a világ üdvösségére születtél.
Örvendezz, isteni kisded, ki meddő méhben fogantál.
Örvendezz, isteni kisded, a te születésed által jött el a világra Isten irgalma.
Örvendezz, isteni kisded, aki által elérkezik Isten kibékülése a világgal.
Örvendezz, isteni kisded, akiknek születése mindenkit felvidít.
Örvendezz, isteni kisded, aki a régi bánatot elűzted a világból.
Örvendezz, isteni kisded, ki születésed által megmentesz minket a kárhozattól.
Örvendezz, isteni kisded, amely eltávolítja az őrző tüzes kardot éden kapujából.
Örvendezz, isteni kisded, ki isméd elhozod a menny élvezeteit.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

5. Kondákion:
      Örüljön és örvendezzen a kicsi és észrevétlen Názáret, mert dicsőséggel és tisztelettel ruháztad fel születésed által isteni kisded Mária, téged minden nemzet dicsér és Istennek így énekelnek: Alleluja!

5. ikosz:
      A kivirágzott és szent Názáret, titkosan téged mutat be Szent Szűz, téged, a páratlan szépséggel virágozót, és a Szentlélek kegyelmeivel felékesítettet. Megfontolva mindezt és elámulva a te nagy szépségeden, érdemtelenül így merünk dicsérni téged:

Örvendezz, virágzó kegyelmek nyíló virága, és semmihez sem hasonlítható szépség.
Örvendezz, Szent Szűz Mária, halhatatlan szentséggel felékesített.
Örvendezz, virág, amely száraz törzsből hajtottál ki.
Örvendezz, aki a Szentlélek kegyelmeivel nyíltál ki.
Örvendezz, virág, amely a mennyország minden virágát fölülmúltad szépségeddel.
Örvendezz, a kegyelmek kiválasztott virága.
Örvendezz, Szűz, akin Isten Lelke nyugodott.
Örvendezz, Szűz, szent és szépséges.
Örvendezz, lelki virág, amely feldíszítette a földet.
Örvendezz, Szűz, akit az Ige-Vőlegény választott ki.
Örvendezz, virág, amely halhatatlan dicsőséggel mindörökké virágzik.
Örvendezz, Mária, aki lelki szépségeddel fölülmúlod eget.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

6. Kondákion:
      Noé galambja annakidején jelt hozott a bárkába a vízözön megszűntéről, és te, lelki galamb, ma születésed által Isten irgalmának és kegyelmének a jelét hozod el a világba. Ezért mindannyian örülünk, és dicsérjük Istent, énekelve: Alleluja!

6. ikosz:
      Isten galambja, látván téged hozzánk érkezni, a bűnök özönvízének lánya eltávozik, mert születésed által megmenekül a világ a kárhozattól, ezért örömmel dicsérünk téged:

Örvendezz, Isten galambja, amely ma hozzánk érkeztél.
Örvendezz, kegyelmek galambja, amely meghirdette a bűn általi halál végét.
Örvendezz, egészen fénylő arany galamb.
Örvendezz, egészen lelki és szent galamb.
Örvendezz, egészen szent és előre kiválasztott galamb.
Örvendezz, galamb, amely megmentette világot a szomorúságtól.
Örvendezz, galamb, amely által megmenekülünk a halál sebétől.
Örvendezz, galamb, akire leszállt a Szentlélek.
Örvendezz, galamb, akit a Magasságbeli ereje árnyékolt be.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

7. Kondákion:
      Ábrahám pátriárka és Sára is felmagasztaltattak, mert megszületett Izsák. De mennyivel felülmúlja a te dicsőséged Szeplőtelen Szűz az Izsákét, és mennyivel magasztosabb a te isteni szüleidnek dicsősége, mint Ábrahámé? Ezért méltó és illő, hogy énekeljünk Istennek: Alleluja!

7. ikosz:
      A te előképed volt Jákob lajtorjája Szent Szűz, mivel rajta fel- és alászálló angyalok voltak láthatóak, és rajtad keresztül, ó kegyes lajtorja, az angyalok Teremtője szállt közénk, és emberi természetünk általad emelkedett fel az Atya jobbjáig, ezért így dicsérünk téged:

Örvendezz, lelki lajtorja, amelyen Isten leszállt hozzánk.
Örvendezz, kegyes lajtorja, amely által az ég és föld egyesült.
Örvendezz, titkos lajtorja, amely fölemeltél minket a földről.
Örvendezz, a titkos lajtorja, amely az égnek támaszkodik.
Örvendezz, Isten csodálatos lajtorjája
Örvendezz, az ég megrendítő lajtorjája.
Örvendezz, az üdvösség misztériumainak lajtorjája.
Örvendezz, tökéletességre vezető lajtorja.
Örvendezz, lajtorja, amelyen lejött hozzánk Isten kegyelme és irgalma.
Örvendezz, lajtorja, amelyen felmegyünk Istenhez, és megbocsátást nyerünk.
Örvendezz, élő lajtorja, mely minden lelki fokot megszereztél.
Örvendezz, Szentlélek lajtorjája, melyen az emberi természet felment a mennybe.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!


8. Kondákion:
      Boldogságos szüleid, Joákim és Anna, ígéretük szerint, szentül és feddhetetlenül a világra hoztak téged, az Isten és minden ember számára. A kegyelmek gyermekét elvitték a Templomba, és mint egy szeráf, úgy szeretted Istent, és mint egy angyal dicsérted Őt, énekelvén: Alleluja!

8. ikosz:
      A te életed a Szentek Szentjében, Szent Szűz, hasonló volt az angyalok életéhez, mert értelmed tekintetét nem vetted le Istenről, és az Ő dicsőségében időztél örökre, ezért mi, alázatosak, így dicsérünk téged:

Örvendezz, mert értelmed tekintetével szüntelenül magad előtt láttad az Istent.
Örvendezz, mert Ő dicsőségének színe látásával fölülmúltad Mózest.
Örvendezz, mert értelmed száját örökre az Úrra nyitottad.
Örvendezz, mert értelmed szájával a Szentlelket vonzottad örökre.
Örvendezz, mert hallgatásod által magadba szálltál.
Örvendezz, mert az értelmed csendje által a Szentlélek megvilágosított.
Örvendezz, mert az alázatosság nagy kegyelmébe öltöztél.
Örvendezz, mert az alázatosságod vonzotta az Úrat.
Örvendezz, mert az alázatosságod mélysége révén, a dicsőség magasságával és kegyelemmel megkoronáztattál.
Örvendezz, te a Szentek Szentjében, akihez Gábriel arkangyal küldetett hírnökül.
Örvendezz, aki az Isteni arkangyal által kaptad az örömhírt.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

9. Kondákion:
Ige által fogantad az Igét, és kifejezhetetlen módon megszülted Őt. Tehát boldognak mond téged minden nemzedék, és hallja dalunkat a benned megtestesült Ige: Alleluja!

9. ikosz:
Mózes sátra mesterien volt feldíszítve, és te, Legszentebb Szűz, szent és kegyes sátor, a végtelen Isten lakóhelye lettél, magadba zártad Őt, ezért dicsérünk téged:

Örvendezz, a Kegyelem Törvényének gyönyörűen elkészített sátra.
Örvendezz, Isten felékesített szövetségládája.
Örvendezz, élő szövetségláda és nem kézzel épített bárka.
Örvendezz, szentséges és fényes tabernákulum.
Örvendezz, a Papok Papja által megszentelt tabernákulum.
Örvendezz, Isten dicsőségével betöltött sátor.
Örvendezz, aki a Törvényhozót hordoztad magadban.
Örvendezz, sátor, amelybe a nagy Főpap belépett.
Örvendezz, sátor, amely a világ megszentelődésére és megváltására készíttettél.
Örvendezz, sátor, mely befogadtad Istent.
Örvendezz, lelki szépséggel díszített sátor.
Örvendezz, élő és kegyes sátor, amelyben az Ige élt.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

10. Kondákion:
      Salamon király díszes templomot épített Istennek, a föld és ég Királya pedig élő és kegyes templomot épített, téged Szent Szűz, akit az Ő saját lakóhelyének szánt. Ezért minden népek általad dicsérjük Őt, és dicséretet zengünk Neki: Alleluja!

10. ikosz:
      Te Isten számára egy aranyból készült ruha vagy, jó tettekkel feldíszítve, mint élő és kegyes templom, szépséged a mennyben minden teremtmény szépségét felülmúlta, ezért az angyalok serege csodálkozva így dicsérnek téged:

Örvendezz, az egeknél gyönyörűségesebb templom.
Örvendezz, szent és szépséges a templom.
Örvendezz, templom, amelyben Isten lakott.
Örvendezz, ékes templom, amely feldíszítetted Salamon templomát.
Üdvözlégy, templom, amelynek dicsősége belülről ragyog.
Örvendezz, kegyes templom, amelyben Isten megpihen.
Örvendezz, élő és lelki templom.
Örvendezz, templom, amelyben a soha le nem nyugvó Nap világít.
Örvendezz, templom, amely magasabb az égnél.
Örvendezz, Szentlélek által megvilágosított templom.
Örvendezz, amely Szentlélek kegyelmeivel igazán ragyogsz.
Örvendezz, a kegyelem és irgalom temploma, mindenki menedékhelye.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

11. Kondákion:
      Isteni Ezekiel próféta látott téged Szűz Mária, mint a bezárt ajtót és a Lélekkel lepecsételve, amelyen belépett és kijött Krisztus Istenünk, nem törve fel szüzességed pecsétjét, ezért dicsérjük Őt és így énekelünk Neki: Alleluja!

11. ikosz:
      Rajtad keresztül, az élet titkos ajtóján jött el a világra a Szabadító, és  a menny kapui megnyíltak mindazok számára, akik hinni fognak Benne, és akiknek te leszel a közbenjárójuk, ezért így dicsérünk téged:

Örvendezz, Isten ajtaja, amelyen át belépett az Élet.
Örvendezz, a mennyei Király kegyes ajtaja.
Örvendezz, ajtó, amelyen át az irgalom és megbocsátás számunkra eljött.
Örvendezz, a mennyország szent ajtaja.
Örvendezz, a világosság és az öröm ajtaja.
Örvendezz, a szüzesség lezárt ajtaja.
Örvendezz, Isten Országának gyönyörűséges ajtaja.
Örvendezz, az üdvösség kiválasztott ajtaja.
Örvendezz, az élet és a kegyelem ajtaja.
Örvendezz, az irgalmasság és a vigasztalás ajtaja.
Örvendezz, az örök dicsőség ajtaja.
Örvendezz, a kegyelmek ajtaja, amelyen át a világba jött Megváltó Napunk.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

12. Kondákion:
      Örüljön Dávid próféta és király, mint illik, mert a földön szent utód sarjadt az ő nemzetségéből, a Szentlélek által ő hozza el a világra az élet Gyümölcsét, akit angyalok és az emberek dicsérnek, és így énekelnek Neki: Alleluja!

12. ikosz:
      Isteni Dávid próféta és király, hajdanában már látott téged a Szentlélek által, mint az ég és föld Királynőjét, az Isten jobbján ülve, aranyozott és ékes öltözékben, ezért mi, a te alázatos szolgáid, hittel és szívből dicsérünk téged:

Örvendezz, Ég és Föld Királynője.
Örvendezz, a dicsőséges mennyország Királynője.
Örvendezz, egyetlen Királynő, dicsőségesebb a szeráfoknál.
Örvendezz, az angyalok és minden szentnek Királynője.
Örvendezz, szentséges szép Királynő.
Örvendezz, jóságos és előre kiválasztott Királynő
Örvendezz, mennyei aranyruhában ékes Királynő.
Örvendezz, lelki szépségekkel ékes Királynő.
Örvendezz, a nap Királynője, aki az Ítélet Napján a villámló bíróság mellett fogsz állni.
Örvendezz, irgalmas Királynő, aki az utolsó ítélet napján bátor leszel a Bíróhoz.
Örvendezz, kegyes és jótékony Királynő.
Örvendezz, kegyelmes Királynő, bűnös lelkem reménye az eljövendő utolsó ítéleten.
Örvendezz, isteni kisded Mária, aki ma megszülettél mindenki örömére és megváltására!

13. Kondákion:
      Ó Szeplőtelen és Szentséges isteni kisded Mária, aki mindenki örömére és megváltására születtél, hallgasd meg érdemtelen szolgáid imáját, akik hittel és eleven jámborsággal, szívből dicsérjük igen tisztelt születésed, és rajtad keresztül kérjük Istentől bűneink bocsánatát, a békét és a nagy irgalmat, így énekelve Neki: Alleluja!
(Ezt a Kondákiont háromszor mondjuk el.)
Azután megismételjük az 1. ikoszt és az 1. Kondákiont. Végül:
Ima a Szűz születése napján.

      Ó Szeplőtelen, Tisztaságos és Ártatlan isteni kisded és Szűz Mária, aki igazságos és feddhetetlen  szülőktől születtél mindenki örömére és megváltására. Ó Szent Szűz, az emberi természet Virága, gyönyörűséges és bölcsességgel teljes, aki száraz és terméketlen törzsből fakadtál, és aki születésed által boldogságos szüleid és az egész világ bánatát eloszlattad, ne hagyj el minket bűnösöket és érdemteleneket, akik elkeseredésbe és utálatosságokba merültünk vétkeink miatt. Ó az imádság és az önmegtartoztatás legszentebb gyümölcse, hallgasd meg tehetetlen szolgáid imáját, és a legszentebb imád kegyelme segítsen nekünk megtanulni imádkozni Istenhez, szívből, szétszórtság és forma nélkül.

      Kérünk téged, mint a bukott Ádám visszahívását, járj közben értünk Istennél, hogy kegyelmével az igazi bűnbánatra hívjon minket. Kérünk téged, az öröm Anyját, vigasztald meg kegyelmeddel elkeseredett és szomorú lelkünket. Kérünk Téged, a Világosság Anyját, járj közben értünk Istennél elménk és szívünk megvilágosodásáért. Segíts bennünket a te imáid kegyelmével, hogy megtisztuljunk bűneink szennyétől, és  a mennybe kerüljünk. Az Ige lelki palotája, segíts bennünket, hogy megláthassuk a mennyben az Új Sion palotáját. Istennek Szentséges és Szeplőtelen Menyasszonya, segíts bennünket tehetetleneket, hogy megláthassuk a mennyei Jeruzsálemet, a Bárány Menyasszonyát, az elsőszülöttek Anyját. Te, a Világosság szekere, vigyél el minket az öröm világosságára, amely örökké ragyog az igazaknak és szenteknek. Te, felhő az arany fénysugaras porfír képmásában, árnyékolj el bennünket a testi vágyak hevétől és a düh és a hirtelenkedés lángjától. Kérünk téged, aki az isteni természet villáma és az elme Napjának fényes sugara vagy, világosíts meg kegyelmeddel, hogy el ne feledjük, mi is Isten temploma vagyunk, és bűneinkkel ne szomorítsuk meg Isten Lelkét, aki bennünk lakozik. Te, aki a lelki kegyelmek tárháza vagy, segíts bennünket érdemteleneket, hogy elnyerjük Isten kegyelmét most és mindörökké. Te, a Szentlélek lakóhelye, kegyelmeddel járj közben értünk Istennél, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, és igaz lelket újítsa meg bensőnkben.

      Anyja a kegyelemnek és vigasztalásnak, a szív mély alázatával kérünk téged, légy mellettünk életünk utolsó óráján, segíts nekünk és vigasztald meg lelkünket az elválásban e romlott testtől és e mulandó világtól. Aranyszárnyú és villanó ragyogású galamb, teljes szívünkből kérünk téged, hogy utazz velünk, amíg áthaladunk a levegőég minden félelmetes vámja, és a sötét égbolt minden félelmetes ereje a mellett. Kérünk téged, aki az élet, a világosság és az öröm ajtaja vagy, segíts bennünket belépni a mennyek kapuján, és a te szent és hatalmas imáid kegyelme által eljussunk mérhetetlen és megközelíthetetlen öröm világosságára.

      Te, aki az ég és a föld Királynője vagy, aki örökké a Szentháromság jobbján ülsz, aki a Szeráfok Teremtőjét szülted, aki felülmúltad dicséretben a Kerubokat, kérünk téged mi bűnös és érdemtelen szolgáid,  maradj közel lelkünkhöz a nagy és rettenetes Utolsó Ítélet napján, és szelídítsd meg az Úr Isten és Jézus Krisztus szent és igazságos haragját, hogy irgalmazzon nekünk és üdvözítse a lelkünket. Amen.

Nincsenek megjegyzések: