2010. szept. 9.

Hamis próféták

      A ma emberének az egyik legnagyobb betegsége, hogy nem tud a JELENBEN élni, nem tud szembenézni a jelen kihívásaival, fél a jövőtől, a múltat sem tudja helyesen értékelni. Akik a múltba menekülnek, önmagukat áltatják azzal, hogy akkor jobb volt, ehhez mindenféle pogány és szélsőséges politikai eszmét magukévá tesznek, és még a vallást is belekeverik sajnos. Szüntelenül összehasonlításokat tesznek a jelen rovására, kritizálják és vádolják az Egyházat. Hamis próféták.
      Sokan okkult praktikákkal fürkészik a jövőt, horoszkópokat tanulmányoznak, vagy a jövőbe menekülnek, apokaliptikus üzeneteket hajhásznak, valóságos drog számukra az újabb és újabb üzenetek és látomások olvasása, már nem tudnak élni a napi adag nélkül, hamis prófétákat követnek. Az ilyen lelki beállítottság mögött önzés, gőg, kegyetlenség húzódik: a világ elpusztul, de az üzenetek olvasója és megszállottja megmenekül. Az ilyen ember a lelke mélyén valójában gyűlöli Istent és a felebarátját, az Egyházat, és csak akkor érzi jól magát, ha arról olvashat: hamarosan jön a nagy büntetés, jön a végítélet!!! természetesen mindig csak MÁSOK fogják megjárni, főleg azok, akik nem hisznek a hamis prófétáknak és rajongóiknak.

      Ha közelebbről megismerkedünk egy-egy ilyen lélekkel, legyen az a múltba vagy a jövőbe menekülő, akkor kiderül, hogy komoly pszichikai zavarokkal küzdenek. Az ilyen zavarok hátterében legtöbbször démoni befolyás áll (mi a befolyás lásd az [1] lábjegyzetben), egyre gyakoribb a pánikbetegség, a depresszió. Az embernek szabad akarata van, és küzdenie kell, hogy ellene mondjon a sátán kísértése ellen, és Jézus Krisztus mellett döntsön, Aki kereszthalálával és feltámadásával mindörökre legyőzte a sátánt. Ha Jézust követjük szívünkben, értelmünkben és akaratunkkal, akkor nincs okunk félni: „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek” (Lk 10,19). Ahogy Szent Ágoston írta valahol: a sátán olyan, mint egy láncra vert kutya, nem kell közel menni hozzá, és akkor nem harap meg.

      A sátán az emberiséget kezdetektől tanulmányozza és megfigyeli, minden egyes lelket külön-külön, aki csak a földön élt és él, egy halhatatlan természetfölötti perverz intelligenciával rendelkező személyről van szó. Nem tehet meg akármit, de Isten néha megengedi, hogy „kikérjen” minket, Jóbot is alaposan megfigyelte:

  • Egy napon az történt, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr elé járultak. A sátán is megjelent köztük. Az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán ezt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és bolyongtam rajta.” Akkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Felfigyeltél-e szolgámra, Jóbra? Mert nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat.” A sátán azt válaszolta az Úrnak: „Talán bizony ingyen olyan istenfélő az a Jób? Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját, úgyhogy birtoka egyre gyarapszik a földön. Csak nyújtsd ki egyszer a kezedet és nyúlj hozzá egész vagyonához! Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni!” (Jób 1,6-11)

      Egy ilyen „kikért” hamis próféta: Vassula Ryden asszony. Tele van az internet az üzeneteivel, a rajongók csak úgy teszik fel a blogjukba, honlapjukra, küldözgetik emailben. Eltérítenek a szent, katolikus és igaz hitünktől. De nem csak az ő üzeneteit, hanem minden egyéb „az utolsó idők” hamis prófétái által „sürgős” címkével ellátott üzenetet, mint amilyen a Fénylánc, amely vihart kavart a blogomon. „Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.” (1Pét 1.20) Jézus Krisztus halála és feltámadása óta szüntelenül az „utolsó időkben” élünk, amíg Jézus újra el nem jön. De valójában mikor lesz az „az utolsó idő” nem lehet tudni, azt az „utolsó napot és órát” senki sem tudja, még az ég angyalai se. Mégis akadnak millenaristák, és vannak követőik minden időben, pedig ez eszkatologikus eretnekség [2].
      Az interneten komoly megkülönböztető cikkek is találhatók az IÉI-ről, (a forrásokat a bejegyzés végén megadom), de akiket már elkábított az IÉI sajnos nem tudják elolvasni a kontra írásokat, de ha el is olvassák, nem értik meg, már „megharapta” őket, értelmüket elhomályosította. Egyik leggyakoribb gyümölcse az IÉI-nek: összeférhetetlenség az Egyházzal és más keresztényekkel, elmarad a Szentírás olvasása, a szentgyónás és a szentáldozás.
      Isten és az Anyaszentegyház mindig is figyelmeztett, óvakodjunk a hamis prófétáktól:
  • „De akadtak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urunkat is tagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra.” (2Pét 2.1)
  • „De a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket a köztetek lakó próféták és jövendőmondók, se álmaikra ne figyeljetek, amelyeket álmodnak, mert hazugságot jövendölnek nektek, az én nevemben, noha nem küldtem őket - mondja az Úr.” (Jer 29,8-9)
      Sőt még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljük:
  • „Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. Megmondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek. Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek. De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára. Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak; másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek. Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel odaállítson dicsőségének színe elé, a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké! Amen.” (Júd 1,17-25)
      Az IÉI elfogadhatatlan volt és marad, már csak a módszerek gyanús jellege miatt is, amelyekkel ezen állítólagos kinyilatkoztatások történtek. Nézzük, hogyan is működik az üzenetek továbbítása.[3]
      A kinyilatkoztatások kezdetét maga Ryden asszony ismerteti egy videokazettán, az egyik találkozójáról a kanadai zarándokok egy csoportjával 1991-ben, Svájcban:
  •       Aznap estére éppen egy újabb koktélparti költségeiről készítettem egy listát. Egy adott pillanatban vettem a papírlapot, és írni kezdtem, mit is kell megvennem délután. Miközben a kezem a ceruzával a papírra tettem, hirtelen úgy éreztem, hogy az egész testem eltölti egy elektromos energia, amely az ujjaimon áradt belém, különösen a jobb kezemen át. Minden, ami birtokomban volt, mintha leragasztották volna. A ceruza többé nem vált el az ujjaimtól. Még ha meg is akartam szabadulni tőle, nem tudtam felemelni, többé már nem tudtam kinyitni a kezem. És a papírlap olyan lett újra, mint egy mágnes. Mintha a kezem oda lett volna ragasztva, nem tudtam már felemelni, mintha a kezem 100 kilós lett volna, én nem voltam képes többé felemelni. Hirtelen egy láthatatlan erő meglökte a kezem. Én nem féltem, nem tudom, miért. Lazán hagytam a kezem, hogy lássam mi fog történni, és néhány szó jött, de már nem az én írásommal, és ők azt mondták: „Én vagyok a te angyalod (...). A nevem Dan (Dániel)”. Hamarosan a helyébe Jézus Krisztus, az Atya, Szűz Mária vagy más szentek kerültek.
      Ezt az első szakaszt, amit az önmagától író kéz jelensége jellemzett az értelem kizárásával, követi egy olyan második szakasz, amikor a főszereplő hall egy belső hangot, amely szavakat ejt ki, és ezeket a keze önmagától leírja, általában akarati és értelmi ellenőrzés nélkül.
      Az üzenetek közvetítésének ilyen módjai a spiritizmus jellegzetes formái voltak és maradnak, egyaránt jelen vannak a spiritiszta körökben gyakran „imacsoportnak” álcázva, azt állítva, hogy a túlvilággal kommunikálnak; és jelen vannak a neo-spiritiszta New Age körökben, ahol a csatornákról vagy a „magasabb” szellemekkel való kommunikációról beszélnek.
      Vassula Ryden rajongói úgy beszélnek az írásáról, mint „szent”, „ihletett”, „irányított”, és ugyanaz a „Jézus” úgy tűnik, veszi magának a fáradságot, hogy megnyugtassa a jósnőt, hogy elmondja és megmutassa neki, hogy „ez nem automatikus írás” (vö. R. LAURENTIN, When God Manifests, ed. Dehoniane, Róma, 1993, 51. o.).
      Ugyanakkor az üzenetek közvetítésének ilyen módjai pontosan megfelelnek New Age által felkínált automatikus írás meghatározásának: az írásra „tudatos kontroll nélkül kerül sor, amelynek forrása nyilvánvalóan nem az a személy, aki ír” (J. KLIMO , CHANNELING – Investigations on Receiving from Paranormal Sources, 1987).
      Nem lehet egy „próféta” egyszerre Istené és az ördögé, vagy-vagy. Íme egy példa az üzenetekből, ahol az ördög beleavatkozik az Istennek tulajdonított „szent” automatikus írásba, lásd onnantól, hogy: „Aha its her again...”

      Ennek az automatikus írásnak semmi köze Avilai Szent Teréz elragadtatásaihoz, mert Isten tiszteletben tartja az embert, és nem erőszakos, mint Vassula Ryden asszony belső vezetői. Szent Teréz engedelmes volt és alávetette magát mindenben az Anyaszentegyház ítéletének, mert valóban szeretette Istent, és lábbal tiport minden földi dicsőséget és hasznot. És SOHA nem az ördög ragadta el, mert  Szent Teréz Istené volt. Vassula azzal védekezik, hogy akkor az ő kezét is elragadtathatja Isten, ha már Szent Terézt elragadta annak idején (sic!). Csak az a gond, hogy nyilvánvalóan nem Isten vette birtokba Vassula kezét.
      A New Age egyik felkapott praktikája: kapcsolattartás az állítólagos „halottakkal”, akik üzeneteket közvetítenek a médiumokon keresztül automatikus írással, sőt zene vagy festészet által [4]. A médiumok olyan emberek, akik az ajtót-ablakot tágra nyitották a démonok előtt.
      Isten mindig meghagyja az ő gyermekeinek a szabadságát, értelmének használatát, és nem vesz rajta erőszakot, mint például az automatikus írás.

      Amorth atya felteszi a pontot az „i”-re: vagyis az automatikus írás spiritizmus: [5]
  • Kérdés: Mi az Ön véleménye, aki szinte szemtanú, terjed ma a sátánizmus?
  • Amorth atya: Igen, egyre inkább. Amikor csökken a hit, terjed a babona. Bibliai nyelven ezt úgy mondanám, hogy az ember elfordult Istentől és odafordult a bálványistenekhez, modern nyelven pedig: aki elhagyja Istent, az megadja magát az okkultizmusnak. Az egykor katolikus Európából félelmetes méretekben tűnik el a hit, s ennek a következménye, hogy a varázslók, kártyavetők, sátánista szekták virágkorát éljük. A sátánkultuszt olyanok, mint például Marilyn Manson, a sátánista rockon keresztül terjesztik. De a gyermekeket sem kímélik, az olyan folyóiratok, mint például a Comic-füzetek, varázslásra és sátánizmusra tanítják őket. Nagy közkedveltségnek örvendenek a spiritiszta szeánszok, amelyeken halottakat idéznek. Ma már tartanak ilyeneket telefonon, tévén, rádión keresztül, jellemző módja ennek az automata írás. Már médiumra sincs szükség, az ember maga válhat médiummá, ez érvényes a spiritiszta szeánszokra is. A tanulók 37%-a legalább egyszer részt vett asztaltáncoltatáson, s mi más ez, mint spiritiszta szeánsz? Az egyik iskolában, ahová előadni hívtak, mondták a diákok, hogy hittanórán is csinálták a hittantanárnő szeme előtt, s az nem talált rajta kivetni valót.
      A spiritizmus (a lat. spiritus 'szellem, lélek' szóból): az →okkultizmus egyik ága, vallási jellegű szinkretizmus, amely meglehetősen kiterjedt mozgalmat hozott létre; nem függetleníthető a népies babona szintjén ősidőktől élő ún. kísértet-hittől, mely szerint egyes elhunytak megjelenhetnek. (...) A mai ifjúsági spiritiszta cselekmények körében nem ritka az ördög megidézése, így ezek a fiatalok nem védettek attól, hogy átmenetet találjanak a →sátánizmus felé. stb. [6]

      Egy igazi misztikus belső vezetője maga a Szentlélek, és ezáltal felismeri a gonosz jelenlétét. A megkülönböztetés kegyelme minden megkeresztelt emberben működik, ha az életszentség útját választja. Vianney Szent János például a spiritizmus szellemét is rögtön felismerte-megkülönböztette[7]:

  • „Jules, álljon meg!” – fogadta egyízben tiltó mozdulattal Vianney Szent János a fiatal Maubou grófot, aki örömmel sietett szeretett lelkiatyja felé. – „Tegnap este társalkodott a sátánnal. Most jöjjön, gyónja meg a bűnét.” A fiatal grófnak eszébe jutott, hogy előző este nem tudott kitérni az unszolás elől, amellyel spiritiszta ülésre biztatták. Szépen szótfogadott, meggyónt, és a következő alkalommal kőkeményen ellenállt a szeanszra való hívogatásnak. „Ma este nem működik” – mondták a többiek. A Jules grófban jelenlévő Szentlélek megbénította a démoni hatalmakat. Mindebben az az érdekes, hogy Vianney Szent Jánosnak nem volt emberi tudomása arról, mivel töltötte az ifjú gróf az estéjét, tehát az ismeret szavának karizmája működött benne; de az is, hogy akkor még az Egyház nem emelte föl tiltó szavát a spiritiszta szeanszok ellen, vagyis Vianney nem a tankönyvekből, hanem a Szentlélek belső vezetéséből merítette bizonyosságát, mely szerint a szeánszon gonosz lelkek működnek. Ez a belső vezetés a lelkek megkülönböztetésének karizmája.

      A hit nem csak azt jelenti, hogy hisszük, van Isten. „Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek.” (Jak 2.19), sőt a gonosz lelkek kívülről ismerik a Bibliát, csodálatosan magyarázzák és „teológiailag” fejtegetik, és templomba járnak [8].

      A hit nem mindenkié, nem mindenki fogadja el ugyanis a kinyilatkoztatást, amely Jézus Krisztussal lezárult. Isten mindenkinek felajánlja a kegyelmet, de azt vissza lehet utasítani. A hitünket tanulni kell, ezért adott eszet és értelmet nekünk az Isten. A hitbeli tudatlanságot ki lehet használni arra, hogy Istentől és az Egyháztól elfordítsák az embereket. Csakis az lehet a hit tárgya, amit Isten kinyilatkoztatott, az apostolok mint ilyet hirdettek, és ma is hirdeti az Egyház. 
      Egyházi véleményt Vassula Ryden asszonyról, sőt tanúságtételt is az IÉI káros befolyásáról, a HAGIOSZ honlapon lehet bővebben olvasni. [9]

Internetes források:

[1] Démoni befolyás

[2] Millenarizmus

[3] Automatic writing

[4] Automatic Writing: Another Form of Channeling

[5] A Sátán füstje az Úr házában, Stefano Maria Paci interjúja Don Gabriele Amorth exorcistával 2001.

[6] A spiritizmus, Magyar Katolikus Lexikon:

[7] Megkülönböztetés

[8] Keresztes Szent János, mint ördögűző

[9] Vassula katolikus szemmel.

5 megjegyzés:

Manka :-) írta...

Gratulálok, nagyon jól sikerült ez a bejegyzés! :-)

Apulchra írta...

Vagyis érthető, hogy egy médiumot követnek?

Köszönöm:)))

Unknown írta...

Kedves Apulchar!

Nem tudom van-e helye a párbeszédnek ezen a blogon? Én mindenképp megpróbálnám árnyalni az általad lefestett képet egy picit... ha lehet ...

Sajnos összemosás történik inkább ...
A Hittani Kongregáció háromféle ítéletet szokott hozni hasonló ügyekben:
1.Istentől való
2.Emberi eredetű
3.Gonosztól ered

Jelenleg a HK nyilatkozat a 2. "emberi elmélkedés eredményei" -nek titulálja és nem a lentebb, mint ahogy sokan magukat arra ragadtatják, hogy a "világosság angyalának" tulajdonítsák és ezt a látásmódra másokat is oktassanak. Ezek szerint a HK tagjainál ők jobban tudják ...
A napokban a Mária Rádióban az érem másik oldaláról is volt szó ahol Barsi Balázs atyának a véleményét is idézték: http://ichtys.hu/

Ha van is hasonlóság a médium írás és a Vassulának adott írás között, az annyi, hogy transzcendens irányból érkezik de ebből nem lenne szabad arra következtetni AUTOMATIKUSAN, hogy ez automatikus-médiumi írás.
Vannak konkrét különbségek csak az ellenpropagandisták annyira átitatódtak az ellen véleményekkel, hogy nem merik magukba engedni ezen megvilágításokat.

Apulchra írta...

Vagy te akarsz összemosni, vagy egyszerűen tévedésben vagy, a rendkívüli jelenségek egyházi megítélése háromféle lehet, és óriási a különbség a te felsorolásod és az egyházi között:

1) constat de supernaturalitate (megállapítható, hogy természetfölötti)

2) constat de non supernaturalitate (megállapítható, hogy nem természetfölötti)

3) non constat de supernaturalitate (nem állapítható meg, hogy természetfölötti)

Továbbá az a sanda gyanúm, hogy a bejegyzésemben feltüntett hivatkozásokat "nem bírtad" elolvasni. És köszönöm, hogy te legalább szalonképesen nyilatkoztál, ezért engedtem be:

Szögezzük le egyszer s mindekorra: a Hittani Kongregáció nyilatkozata nem lehet a párbeszéd tárgya soha a blogomon, egy Rómához hű katolikus blogja, és MA IS ÉRVÉNYES a nyilatkozat annak, aki katolikusnak tartja magát:

http://hagiosz.net/?q=1995oktober6


Mivel Vassula Ryden tevékenységének negatív hatása - bizonyos pozitív szempontok ellenére - fennáll, Kongregációnk a püspökök beavatkozását kéri, hogy a hívek megfelelő információt kapjanak, és Ryden eszméinek terjesztésére egyházmegyéjükben ne nyíljon lehetőség. Végül a Kongregáció arra szólít fel minden hívőt: ne tekintsék természetfölöttinek Vassula Ryden asszony írásait és beszédeit, hogy megőrizhessék annak a hitnek tisztaságát, amelyet az Úr Egyházára bízott.

Vassula az idén májusban sajnos eljött Romániába is, hogy még több megosztást és szenvedést okozzon Erdély földjén a hamis próféciáival, mert nem a béke hírnöke, hiszen Vassula szerelmese nem Jézus Krisztus, nem Isten Egyszülött Fia. De annyi hasznunk volt nekünk is magyaroknak belőle, hogy legalább megtudtuk a Görög Ortodox Egyház, és más Ortodox meg Görögkatolikus Egyház vélemenyét Vassuláról: exkommunikáció alá esett önmagától vagy excommunikált, vagy egyenesen a sátán prófétájának tartják, és sajnálnak minket katolikusokat, hogy találkozói démonizálnak minket (mármint azt, aki elmegy). A Görög Ortodox Egyház nem nevezhető "hisztérikus karizmatikusnak körnek" (a műsorvezető cinikus kifejezésével élve) mert a karizmatikusok - KKM - valóban hűek Rómához, és használják a józan eszüket, meg a megkülönböztetés Lelkét. Tehát a görögök 2001-ben állást foglaltak és leszögezték - Vassula excommunikált. A Román Ortodox Egyház szerint is excommunkált, és szerintem is, mint római katolikus, Vassula önmagától esett excommunikációba.
Itt a harmadik oldalon angolul
is olvashatod a tartalom jegyzéket, és láthatod a Görög Ortodox Egyház véleményét - az a 32. oldalon van:

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/dialogos/Dialogos25.pdf

Apulchra írta...

Kedves Lo Thedal, most látom csak, hogy feliratkoztál a blogomra, számomra Fehér Holló vagy, mert akik a Családfa gyógyítása, Medjugorje, a Fénylánc meg a Vassula bejegyzéseim miatt legszívesebben a földbe kalapálnának blogostól, nem szoktak feliratkozni:) Isten hozott, minden feliratkozókért rendszeresen szoktam fohászkodni.