2010. jún. 27.

Litánia Szent László Király tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket
Mennyei Atyaisten - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten -                 -„-
Szentlélek Úristen -                -„-
Szentháromság egy Isten -      -„-

Szentséges Szűz Mária -        Könyörögj érettünk!
Magyarország örökös Asszonya
Szent László király, Istentől választott király
Szent László király, Isten tiszteletét terjesztő király
Szent László király, a Boldogságos Szűznek kedves szolgája
Szent László király, népednek kegyes istápja
Szent László király, csendességnek szivárványa
Szent László király, tisztaságnak oltalmazója
Szent László király, szerzetesek édes atyja
Szent László király, szegények táplálója
Szent László király, ügyefogyottak vigasztalója
Szent László király, szomorú szívek vidámítója
Szent László király, országodnak ragyogó napja
Szent László király, világi hiúságok (utálója) megvetője
Szent László király, békességnek nagy szeretője
Szent László király, tökéletes fejedelmek példaképe
Szent László király, ellenségeid diadalmas legyőzője
Szent László király, pogányok félelme
Szent László király, kegyesség királyi széke
Szent László király, isteni malasztok edénye
Szent László király, szentegyházak buzgó építője
Szent László király, kolostorok gazdagítója
Szent László király, Magyarország terjesztője
Szent László király, isteni félelem öregbítője
Szent László király, hitvallóknak reménysége
Szent László király, tudatlanok oktatója
Szent László király, erős férfiú
Szent László király, Isten szíve szerint való férfiú
Szent László király, Isten után járó férfiú
Szent László király, Isten előtt kedves férfiú
Szent László király, csodákkal felékesített méltóság
Szent László király, eleven testben ábrázolt tisztaság
Szent László király, vitézek példája
Szent László király, népednek áldása
Szent László király, alattvalóidnak bátorsága
Szent László király, vitézeid pajzsa
Szent László király, új források támasztója
Szent László király, hadaidnak kincstára
Szent László király, alázatosság követője
Szent László király, (nyavalyák) betegségek eltávoztatója
Szent László király, világtalanok megvilágosítója
Szent László király, némák nyelvének megoldója
Szent László király, kereszténység védbástyája
Szent László király, igaz hitnek terjesztője
Szent László király, igaz tisztelőidnek pártfogója
Szent László király, angyalok boldog társa
Szent László király, pátriárkák mása
Szent László király, próféták tisztelője
Szent László király, mártírok becsülője
Szent László király, hitvallók drága köve
Szent László király, szüzeknek és szüzességnek védelmezője
Szent László király, keseredett édes hazánk boldog és szerencsés vezérlője
Szent László király, magyar nemzet dicsősége
Szent László király, minden szentek barátja

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
Miatyánk...
Üdvözlégy...

 


Ez az, ki az Isten előtt nagyjóságos cselekedeteket mivelt és egész szívből dicsérte az Urat, ő esedezzék az ő népének vétkeiért.

P: Imádkozzál érettünk Szent László király!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
P: Könyörögjünk!
Hallgasd meg Úristen, a mi alázatos könyörgésünket, melyet a te kedves szolgádnak, Szent László királynak érdeme által szent fölségednek bemutatunk: adj a mi hazánknak csendes békességet és terjeszd reánk országunk régi egységét, hogy szent fölségednek itt, e nyomorúság völgyében egy szívvel-lélekkel szolgáljunk s a mennyekben színről színre láthassunk.
Krisztus a mi Urunk által.
H: Ámen.
________________________________________
Képek: Csíksomlyói kegytemplom
________________________________________
Forrás: Litániák a szentekről, Kerekes Kegytárgy Kiadó, 2000.

Nincsenek megjegyzések: