2011. dec. 7.

„Nem színlelt szeretetben” [3]

(A kilenced bevezetője és a teljes költemény itt olvasható.)
 •     „Szeresse nagyon azokat, akik ellentmondanak, és nem szeretik Önt, mert ily módon szeretet születik azokban a szívekben, amelyekben eddig nem volt. Tegyen úgy, ahogy Isten bánik velünk, aki szeret minket, hogy mi is szerethessük Őt, azzal a szeretettel, amelyet Tőle kapunk.” (Keresztes Szent János levele egy kármelita nővérnek 1591 végén) 

  Harmadik nap

  Napi bevezető ima:
         
  • Fordulj mély alázattal és gyermeki bizalommal a Boldogságos Szűz Máriához, aki a Bölcsesség széke, ajánld fel neki háromféle lelki képességedet, és így imádkozz: „Szűzanyám, te légy emlékezetemben, hogy hozzád hasonlóan az Úr Jézusra vonatkozókon kívül minden más emléket kivessek abból; világosítsd meg értelmemet, hogy Szent Fiadén kívül minden más ismeretet eltávolítsak belőle; és vezéreld akaratomat, hogy csak Isten akaratát tegyem.” Alázd meg magad Mária előtt! Légy olyan, mint egy kis koldus, aki alamizsnát kér! Könyörögj ki buzgón Jézus kegyelmeinek e kiosztójától, e jóságos Kincstárnokától minden kegyelmet, egyesülj az Ő Szeplőtelen Szívével, s ha nem menne az elmélkedés, csak szólítsd Őt így: „Szűz Mária drága Szíve, légy a menedékem!” Majd rögtön fűzd hozzá: „Jézusom, irgalmazz nekem!” A nap folyamán pedig gyakran jussanak eszedbe, amit a reggel az elmélkedésnél elhatároztál. 
  ( Monforti Grignon Szent Lajos tanácsa a „Mária által Jézushoz” című könyvből.)

  S tépd szét az édes támadásnak függönyét.

        Könnyű Istenhez eljutni, ha megszűnik a választó fal és elszakadnak a függönyök, amelyek a léleknek Istennel való egyesülését akadályozzák. Ilyen függöny, amely miatt ez az egyesülés nem történhetik meg, s amelynek el kell szakadnia, hogy megvalósulhasson s a lélek tökéletesen bírhassa Istent, számszerint három van, tudniillik az ideiglenesség, amely magában foglalja az összes teremtményeket; a természetiség, amely felöleli az összes tisztán természetes működéseket és hajlamokat; s végül az érzékiség, amelyen a léleknek a testtel való egyesülését, vagyis az érzéki és állati életet értjük. Ez utóbbiról mondja Szent Pál: „Mert tudjuk, hogy ha a mi földi házunk, amelyben lakunk, leomlik, van épületünk, az Istentől, nem kézzel épített, hanem örökkévaló házunk a mennyekben. (2Kor 5,1)
        A két első függönynek szükségképpen már régebben el kellett szakadnia, mert különben a lélek nem juthatott volna az Istennel való egyesülés birtokába. A világ összes javairól le kellett mondania s azokat megtagadnia; természetes hajlamait és vágyait el kellett nyomni s lelke természetes működésének isteniekké kellett válniuk. (...) Nem marad tehát más hátra, minthogy elszakadjon a harmadik is, tudniilik a testi élet. Ezért beszél itt csak egy függönyről, nem pedig függönyökről. (ÉSz 1,29)
        Az ilyen fokon levő lelkek természetes halála, még ha külsőleg hasonlít is más emberekéhez, okát és módját tekintve egészen más. Mert míg a többiek betegségben, végelgyengülésben halnak meg – ezeknél, még ha betegen, vagy késő aggkorban múlnak is ki a világból, a lelket mindig a szeretetnek egy, az előbbieknél erősebb és fenségesebb fellángolása szakítja ki a testből. Ez tépi szét a függönyt és ragadja el drága ékszer gyanánt csillogó lelket. (...) A szeretetnek legfelségesebb buzdulataival és legédesebb érzelmeivel halnak meg, úgy, mint a hattyú, amely legszebben akkor dalol, amikor haldoklik. Ezért mondta Dávid: „Drágalátos az Úr színe előtt szentjeinek halála.” (Zsolt 115,15) (ÉSz 1,30)
        Az elszakítás itt találóbb kifejezés, mert az ilyen találkozáshoz jobban illik az elszakítás, mint az elvágás vagy megsemmisítés. (...) A szeretetnek jellemző vonása az erőszakos szeretés s az erős és szenvedélyes érintés. (...) A szeretet gyors, hirtelen cselekvést kíván, olyant, amely minél hamarabb történik meg, annál erősebb és értékesebb, minél hamarabb történik meg. (ÉSz 1,33)
       Igen jól tudja itt ez a lélek, hogy Isten idő előtt szokta magához venni az olyan lelkeket, akiket nagyon szeret s hogy e szeretet által rövid idő alatt hozza létre bennük azt a tökéletességet, amelyet rendes lépésben haladva csak hosszú idő alatt tudtak volna elérni. (ÉSz 1,34)
        Mivel tehát ezeknek a perzseléseknek az a céljuk, hogy általuk a lélek megtisztuljon és elváljék a testtől, helyesen nevezhetők támadásoknak, amelyek révén Isten mindjobban beléhatol, megdicsőíti a lélek állagát s azt istenivé teszi. Ezáltal a lélek magába fogadja, minden lét fölött, Isten létét. (ÉSz 1,35)
        Mivel tehát szemed előtt most már hathatósabbak és nyomósabbak kéréseim, minthogy tőled indulnak ki s te indítasz engem reájuk, élvezettel, örömmel, a Szentlélekben kérlek: tőled jöjjön ítéletem (Zsolt 16,2), midőn a kéréseket értékeled és meghallgatod: tépd szét az életnek gyönge függönyét, s ne engedd azt elnyúlni addig a pontig, ahol a kor és az évek természetszerűleg vágják azt el, hogy most, ettől a pillanattól kezdve szerethesselek azzal a tökéletes és kielégített szeretettel, melyet lelkem kíván vég és határ nélkül. (ÉSz 1,36)


  15 perc elcsendesedés, ima...

  Befejezés: 
  Hálaadás. Veni Creator Spiritus himnusz (Teremtő Lélek, jöjj közénk...).

  Nincsenek megjegyzések: