2013. dec. 11.

Imaszabályzat

Szerafim atya imaszabályzata[1]

Mielőtt a zsoltárok imádkozásába kezdenél, ezt imádkozzad:

Istenem, tisztíts meg engem, bűnös embert és könyörülj rajtam. Meghajlás. 
Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. Meghajlás. 
Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. Meghajlás. 
Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. Meghajlás. 
Istenem, bocsásd meg törvénysértéseimet és vétkezéseimet. Meghajlás. 
A Te Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te szent Feltámadásodat dicsőítjük. Meghajlás. 
Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel vétettem ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön a Te irgalmasságodért. 
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. Uram irgalmazz! (3-szor) Add áldásodat, Uram! 
Jézus Krisztus Urunk, Istennek Fia, szentéletű atyáinknak imáiért irgalmazz nekem. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Miatyánk... (1-szer) 

Dicsőségre: 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. Alleluja! (3-szor) Uram irgalmazz! (3-szor) 

Ezután: 
Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtuk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén igaz módon élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön. 
Nyugosztald, Uram, a te elhunyt szolgáidnak, nagyapáinknak, atyáinknak és atyánkfiainak lelkét, az itt és másutt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket. 

A kathizma végeztével ezt imádkozzad:
Törvényszegésben fogantattam én a tékozló, nem merek a mennyek magasára tekinteni. De a Te emberszeretetedben bízva így szólítalak: Istenem, tisztíts meg engem bűnöst, és könyörülj rajtam. 
Ha az igaz ember épphogy üdvözül, akkor mit reméljek én a bűnös? A nap terhét és hevét nem viseltem, de legalább a tizenegyedik órában felfogadott béreseid közé számlálj engem, Istenem, és üdvözíts engem. 
Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlóan elprédáltam életemet. Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számba véve, ne vesd meg, ó Üdvözítő, elszegényedett szívemet, mert Tehozzád kiáltok, Uram, töredelemmel: vétkeztem óh Atyám, az ég ellen és Ellened. 
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk. 
Mint a tékozló fiú, vétkeztem ellened, ó Üdvözítő: fogadj be engem, a bűnbánót, és irgalmazz nékem. 
A vámszedő hangján kiáltok hozzád, Krisztus Üdvözítő: Istenem, tisztíts meg engem, amint őt megtisztítottad, és irgalmazz nékem. 
Istennek Szülője, aki a könyörületesség forrása vagy, méltass minket kegyelmedre; tekints a bűnös népre; mutasd meg, mint mindig, hatalmadat; mert Tebenned reménykedve, „Örvendezz”-t kiáltunk Hozzád, mint egykor Gábriel, a Testnélküliek vezére. 
Mind értelem fölött vannak, mind fölöttébb dicsőségesek a Te titkaid, Istennek Szülője; tisztasággal megpecsételt, és szüzességben megőrzött, hamisítatlan Anyává lettél, megszülvén az Igaz Istent. Hozzá esedezz, hogy üdvözüljön a mi lelkünk. 
Andrej Rubljov: a Szentháromság-ikon
Legtisztább képed előtt hódolunk, Jóságos, vétkeink bocsánatát kérve, Krisztus Isten; mert önként jónak láttad testileg felmenni a keresztre, hogy megszabadítsd az ellenség rabságából azokat, akiket alkottál. Ezért hálával kiáltjuk Hozzád: Örömmel töltöttél el mindeneket, Üdvözítőnk, aki eljöttél, hogy üdvözítsd a világot. 
Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet, aki győzelmet ajándékoztál istenfélő Uralkodónknak (N.) az ellenség fölött, és Kereszted által védelmezed a Te népességedet. 
Ó, Mennyei Seregeknek fővezérei, Hozzátok esedezünk mi méltatlanok, hogy könyörgéseitekkel erősítsetek meg minket, anyagtalan dicsőségtek szárnyainak takarójával oltalmazva bennünket, kik állhatatosan leborulunk és kiáltjuk: Mentsetek meg minket a veszedelmektől, mint a Mennyei Hatalmak fővezérei. 
Atyáink Istene, cselekedj velünk mindenkor a Te szelídséged szerint, ne vond meg tőlünk könyörületességedet, hanem az ő imáikért békességben igazgasd életünk útját. 
Aki bölcsességed mélységével, emberszeretően mindeneket elrendezel, és megadod mindenkinek a hasznára való dolgokat, egyedülvaló Teremtő, nyugosztald a Te szolgáid lelkét, mert Tehozzád fűzték reménységüket, a mi Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz és Istenünkhöz. 
Szentek között nyugosztald Krisztus, a Te szolgáidnak lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet. 
Keresztények bizodalma, Szentséges Szűz, ki felfoghatatlanul és kimondhatatlanul Istent szülted, szüntelenül esedezzél az ég Erőivel, hogy mindnyájan elnyerjük bűneink bocsánatát, életünk megjobbítását, akik hittel és szeretettel mindig tisztelünk Téged. 
Uram irgalmazz! (40-szer

Majd Szent Efrém imáját mondjad: 
Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, kíváncsiság, hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. Meghajlás. 
Szír Szent Efrém: ÉNEK A GYÖNGYRŐL
Hanem a mértékletesség, alázatosság, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nékem, a Te szolgádnak. Meghajlás. 
Igen, Uram Királyom! Add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön-örökké. Amen. Meghajlás. 
Majd tizenkét kis meghajlást tégy, mindegyik meghajlásra mondván: 
Istenem, tisztíts meg engem, bűnös embert és könyörülj rajtam. 
Majd ismét mondd el az egész imát: 
Én életemnek Ura és Uralkodója! A restség, kíváncsiság, hatalomvágy és hanyagság szellemét ne add énnékem. Meghajlás. 
Hanem a mértékletesség, alázatosság, türelem és szeretet szellemét ajándékozd nékem, a Te szolgádnak. Meghajlás. 
Igen, Uram Királyom! Add meg, hogy megláthassam saját vétkezéseimet, és ne ítéljem meg az én testvéremet; mert áldott vagy mindörökkön-örökké. Amen. Meghajlás. 

A három kathizma végeztével ezt mondjad: 
Uram, Teremtőm, könyörülj rajtam. 
Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem. 
Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek. 
Istenem, bocsásd meg törvénysértéseimet és vétkezéseimet. 
A Te Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Feltámadásodat dicsőítjük. 
Uram, amit egész életemben szóval vagy cselekedettel, vagy gondolattal vétettem ellened, bocsásd meg nekem, és könyörülj rajtam bűnösön a Te irgalmasságodért. 
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. Uram irgalmazz! (3-szor) Add áldásodat, Uram! 
Jézus Krisztus Urunk, Istennek Fia, szentéletű atyáinknak és minden szenteknek imáiért irgalmazz nekem. Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Amen. 
Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked. 
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.
Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Miatyánk... (1-szer) Uram irgalmazz! (12-szer
Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak. Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt. Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt. (3-szor

Majd az ötvenedik zsoltárt és a Hiszekegyet. 

Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked. Miatyánk... 
Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted.
A Te Kereszted előtt hódolunk, Urunk, és a Te Feltámadásodat dicsőítjük. 
Védelmező Hadvezérünk és Urunk, pokloknak legyőzője, mivel megszabadítottál az örök haláltól, ezért én, a Te teremtményed és szolgád, dicséretet zengek Tenéked, de mivel kimondhatatlan a Te irgalmasságod, szabadíts meg engem minden veszélytől, hadd mondhassam Néked: Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam. 
Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője! Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik föl győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony! 
Legdicsőségesebb Örökszűz, Istennek áldott Szülője, vezesd a mi imádságunkat a Te Fiad és a mi Istenünk elé, és esedezz, hogy üdvözítse Teáltalad a mi lelkünket. 
Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja; őrizz meg engem a Te oltalmad alatt. 
Istennek Szűz Szülője, ne vess meg engem, bűnöst, aki a Te segítségedért és közbenjárásodért esedezem. Tebenned reménykedik az én lelkem, irgalmazz nekem. 
Reménységem az Atya, menedékem a Fiú, oltalmam a Szent Lélek. Szent Háromság, dicsőség Néked. Miatyánk... 
Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekem bűnösnek; bocsásd meg törvénysértéseimet és vétkezéseimet. 
Könyörülettel teljes Királynőm, Szentséges Úrnőm, Tisztaságos Szűz, Istennek Szülője Mária, Isten Anyja, üdvözíts engem bűnöst. 
S. Maria della Bruna
Szent angyalok és arkangyalok, kerubok, szeráfok s az egek minden erői, könyörüljetek rajtam és imádkozzatok érettem bűnösért az Úristenhez. 
Az Úrnak szent angyala, szent őrzőangyalom, könyörülj rajtam és imádkozzál érettem bűnösért az Úristenhez. 
Minden szentek, könyörüljetek rajtam és imádkozzatok érettem bűnösért az Úristenhez. 
Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted. 
Üdvözítsd, Uram, igumen atyánkat (N.) és irgalmazz neki, s vele együtt valamennyi, Krisztusban testvérünknek. Adj nekik, Uram, lelki békét és testi egészséget, és bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön. 
Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt és könyörülj rajtuk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén élnek; és adj nekik lelki békét és testi egészséget, és bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön. 
Nyugosztald, Uram, a te elhunyt szolgáidnak, nagyapáinknak, atyáinknak és atyánkfiainak lelkét, az itt és másutt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. Alleluja! (3-szor) Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. 
Üdvözíts, Uram, minden orthodox keresztényt, és könyörülj rajtuk, s azokon is, akik uralkodásod bármely helyén élnek: adj nekik lelki békét és testi egészséget, bocsásd meg nekik minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket, és az ő szent imáikra könyörülj rajtam bűnösön. 
Most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. Nyugosztald, Uram, a Te elhunyt szolgáidnak, nagyapáinknak, atyáinknak és atyánkfiainak lelkét, az itt és másutt nyugvó orthodox keresztényekét. Ajándékozd nekik, Uram, a Te országodat, a Te örökkévaló és boldog életedben való részesedést, és bocsásd meg, Uram, minden szándékos és szándéktalan vétkezéseiket. 

Ezután: 
Benned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés, az angyalok rendje és az emberek nemzetsége. Megszentelt Templom, eszmei Paradicsom, szűzi büszkeségünk, aki által megtestesült az Isten, és Gyermekké lett a mi öröktől fogva való Istenünk. Mert a Te méhedet trónjává tette és öledet az egeknél tágasabbá változtatta. Benned örvendezik, Kegyelembefogadott, az egész Teremtés; dicsőség Néked. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor. Uram irgalmazz! (3-szor
Add áldásodat, Uram! Jézus Krisztus Urunk, Istennek Fia, szentéletű atyáinknak és minden szenteknek imáiért irgalmazz nekem. 
Nézd el, engedd el, bocsásd meg, Isten, a mi vétkezéseinket, amelyeket szándékosan és szándéktalanul, cselekedettel és szóval, tudattal és öntudatlanul, éjjel és nappal, értelemmel és gondolattal elkövettünk; mindezeket bocsásd meg nekünk, mint jóságos és embereket szerető. 
Az engem gyűlölőknek és sértőknek bocsáss meg, emberszerető Urunk. Jótevőinket jóval jutalmazzad. Testvéreinknek és rokonainknak add meg az üdvösséghez szükséges bűnbocsánatot és az örök életet. A betegségben lévőket látogasd meg és adj nekik gyógyulást. A tengeri úton lévőket vezéreld, az utazókat kísérd útjukon. A bennünket szolgálóknak és rajtunk könyörülőknek add meg bűneik bocsánatát. Megparancsoltad nekünk, hogy imádkozzunk érettük - bár méltatlanok vagyunk -, ezért irgalmazz nekünk a Te nagy irgalmasságod szerint. Emlékezz meg, Urunk, a már elhunyt atyáinkról és testvéreinkről, és adj nekik nyugodalmat ott, ahol arcod fényessége fogadja őket. Emlékezz meg, Urunk, fogságban sínylődő testvéreinkről és szabadítsd ki őket minden szorongattatásból. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik szent templomaidban fáradoznak és jót cselekszenek, és add meg nekik az üdvösséghez szükséges bűnbocsánatot és az örök életet. Emlékezz meg, Urunk, rólunk is, alázatos, bűnös és méltatlan szolgáidról, és világosítsd meg értelmünket bölcsességed fényével, irányítsd lépteinket a Te parancsaidnak ösvényén a mi Tisztaságos Úrnőnknek, Isten Szülőjének, a mindenkor Szűz Máriának és minden szentednek imádságai által, mert áldott vagy mindörökkön-örökké. Amen. 
Istennek Szűz Szülője örvendezz, kegyelembefogadott Mária! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek Gyümölcse, mert a mi lelkünk Üdvözítőjét szülted. 
Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem, mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted. Vigadj most, és örvendezz Sion, Te pedig, Istennek Tiszta Szülője, gyönyörködj Szülötted feltámadásában. 
Valóban Isten Szülőjének vallunk Téged, Tisztaságos Szűz, kik Teáltalad üdvözültünk, és magasztalunk a Testnélküliek karával. 
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülője, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted. Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk. 
Örvendezzél, szüzesség dicsérete, örvendezzél, Tisztaságos Anya, akit minden teremtmény isteni énekekkel magasztal. 
Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor megoltalmazod tisztelőidet. 
A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége. Szeplőtelen, szenvedélyt és romlást nem ismerő tisztaságos, érintetlen Szűz, Istenjegyese, Nagyasszonyunk, ki az Isten Igéjét csodálatos szülésedben az emberekkel egyesítetted s nemünk elesett természetét a mennyeiekkel összeköttetésbe hoztad; ki a kétségbeesettek egyetlen reménye, az üldözöttek segítője, a hozzád folyamodók készséges közbenjárója s az összes keresztények menedéke vagy: ne utálj meg engem, bűnös és tisztátalan embert, ki gonosz gondolataim, szavaim és cselekedeteim által magamat mindezekre méltatlanná tettem és könnyelműségem folytán az élet gyönyöreinek rabjává lettem. De mint emberszerető Istennek Anyja, könyörülj meg rajtam emberszereteted által, ki romlott életű, bűnös vagyok, és fogadd el a könyörgést, melyet beszennyezett ajkaim neked föl ajánlanak, s kérleld meg Fiadat, a mi Urunkat, kihez Te anyai bizalommal közeledhetsz, hogy nyissa meg számomra is jóságának emberszerető irgalmát s elnézvén az én számtalan vétkemet, vezessen bűnbánatra és tegyen az ő parancsainak igazi követőjévé. Állj mellettem mindenkor, mint kegyelmes, könyörületes és jókat kedvelő, ki az életben meleg pártfogónk és segítségünk vagy, az ellenséges támadásokkal szemben megvédelmezel és üdvösségre vezérelsz; ki halálom óráján oltalmadba veszed kétségbeesett lelkemet s távol tartod tőle a gonosz szellemek sötét rémképeit, az ítélet rettenetes napján pedig megóvsz az örök kárhozattól s Fiad, a mi Istenünk kimondhatatlan dicsőségének örökösévé nyilvánítasz. Engedd ezt meg is nyernem, Nagyasszonyom, mindenek fölött szent Szülője Istennek, a Te közbenjárásod és pártfogásod által, a Te egyszülött Fiad, a mi Urunk és Istenünk, az Üdvözítő Jézus Krisztus kegyelme és emberszeretete folytán, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az ő kezdetnélküli Atyjával, életteremtő, jóságos Szentlelkével együtt, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Amen. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor. Uram irgalmazz! (3-szor
Add áldásodat, Uram! Jézus Krisztus Urunk, Istenünk, szentéletű atyáinknak imáiért irgalmazz nekünk. Amen. 
__________________________
[1]      A szárovi kolostor szerzetespapja és erdei remetéje, Szerafim sztarec életírása, Murom, 1893.317-322. old. alapján.
Folyt. köv.
Forrás:

Nincsenek megjegyzések: