2010. dec. 5.

Keresztes Szent János tiszteletére [1]

Napi bevezető imádság lelki világosságért:

Világosíts meg engem, ó áldott Jézus, a belső fényesség világával, és űzz el minden sötétséget szívemnek hajlékából.
Tartsd féken elkalandozó gondolataimat, légy úrrá a rám támadó kísértéseken.
Harcolj keményen értem, és győzd le a fenevadakat, vagyis az ingerlő érzéki vágyakat, hogy hatalmadból békesség szülessen, és szent udvarodban, vagyis tiszta lelkiismeretemben bőségesen visszhangozzék a te dicséreted.
Parancsolj a szeleknek és a viharoknak, mondd a tengernek: csöndesedjél, és az északi szélnek: nyugodj el, és nagy csöndesség támad.
Áraszd ki világosságodat és igazságodat, hogy fényeskedjenek a földön, mert terméketlen és puszta föld vagyok, míg meg nem világosítasz.
Hullasd onnan fölülről kegyelmedet, frissítsd meg szívemet mennyei harmattal, add az áhítatosság vizét, hogy megöntözze a földet, s az jó és hasznos gyümölcsöt teremjen.
Egyenesítsd föl bűnök alatt görnyedő lelkemet, és minden vágyódásomat irányítsd a mennyei javakra, hogy miután megkóstoltam már az örök boldogság édességét, ne essék jól a földiekkel való foglalkozás.
Ragadj magadhoz engem, és szabadíts meg a teremtmények minden múlandó vigasztalásától, mert semmi teremtett valóság kívánságomat egészen el nem nyugtathatja, teljesen meg nem vigasztalhat.
Kapcsolj magadhoz engem, szerelmednek elválhatatlan kötelékével, mert egyedül te elégíted ki a téged szeretőt, és nélküled minden üres.

(Kempis Tamás, Krisztus követése, III./23)
http://juandelacruz-ocd.blogspot.com/
Első nap

      “Hogy pedig megfékezze, és csendben tartsa a négy természetes szenvedélyt - amelyek a következők: az öröm, a remény, a félelem és a szomorúság, amelyeknek összhangjától és békességétől függnek ezek és az összes többi javak - arra nézve feltétlenül célhoz vezet a következő eljárás, mely azonfelül nagy érdemeket is szerez, mert nagy erények gyakorlatára nyújt alkalmat:

      Két dolog közül ne válassza a könnyebbet, hanem a nehezebbet.
      Ne az élvezetest, hanem a kellemetlent.
      Ne azt, amiben öröme telik, hanem azt, amiben nem telik öröme.
      Ne azt, ami megvigasztalja, hanem azt, amiben fáradnia kell.
      Ne a többet, hanem a kevesebbet.
      Ne a magasabbat és értékesebbet, hanem az alacsonyabbat és a megvetettet.
      Ne azt, amiben van mit szeretni, hanem azt, amiben nincs szeretni való.
      Ne keresse a dolgokban azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb; legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat.
      Erre az útra lépjen rá teljes szívvel és igyekezzék akaratát is ebbe az irányba hajtani. Mert ha a szívét belefekteti ebbe a munkába, rövidesen nagy örömet és vigasztalást fog benne találni, föltéve, hogy rendben és okosan tesz mindent.”
...
      “Hogy az ember tökéletesen szerethesse Őt,
      Ne keressen sehol másutt szeretetet.
      Hogy teljesen megismerje Őt,
      Igyekezzék semmiről semmit sem tudni.
      Hogy teljesen birtokába vehesse Ő,
      Ne kívánjon birtokolni semmit sem.
      Hogy egészen Őhozzá hasonulhasson,
      Ne legyen semmi semmiben.
      Hogy elérje azt, amit még nem élvez,
      Arrafelé kell mennie, ahol semmi öröm nincsen.
      Hogy elérje azt, akit még nem ismer,
      Járjon arra, hol mit sem ismer.
      Hogy eljusson ahhoz, amit még nem bír,
      Járjon arra, hol mi sem az övé.
      Hogy elérje azt, ami ő még nem,
      Arra kell mennie, hol ő semmi sem.”

      Mit kell tenni, hogy meg ne akadályozzuk a célhoz jutást?

      „Ha bármiben meghátrálsz,
      Kiteszed magad a végleges bukás veszélyének;
      Mert hogy egyáltalán eljuthass a “minden”-hez,
      Mindenben teljesen meg kell magadat tagadnod.
      S ha eljutsz odáig, hogy Ő egészen a tied lesz,
      Öleld magadhoz, anélkül, hogy bármit is kívánnál.
      Mert ha egyáltalán bármit óhajtanál bírni,
      Nem lehetne kizárólag Isten a te kincsed.”
(Keresztes Szent János művei, I. Kötet, A Kármelhegy útja, I.Könyv, XIII. fej., 106 o.)

*** 
Ima
      Istenem, te vagy mindenben minden. Ez a világ nem az én otthonom. Szent Pál örvendezett, mikor különféle szenvedések és kísértések érték. Szent János atyánk a szenvedésben lelte örömét és békéjét, kérte Tőled a szenvedést. Jézusom, ha együtt érzek veled a Golgotán, melyet értem vállaltál, megvigasztallak. Uram, engedj engem részesülni fájdalmaidban.
      Bármi történt vagy történjen velem, tudom, hogy szereteted lángja bennem és értem ég, tudom, hogy mindent a javamra fordítasz, még a bűneimet is. Uram, bízom Benned, Te legyőzted a világot és a sátánt. Ha jól megy sorom, ha gorombaság, ha igazságtalanság, betegség, szegénység, bosszúság ér, ha érzem, hogy nagyon elfáradtam, tudom, hogy akkor mindez ajándék számomra, mert Te azt szeretnéd, hogy egyre jobban bízzam Benned, egyre jobban szeresselek és Érted az ellenségeimet is. Azt akarod, hogy a hitben egészen a Tied legyek mindenben, minden pillanatban. Uram, köszönöm jóságodat. Ma örömöt szeretnék szerezni Neked...

      „Örüljetek az Úrban szüntelenül!”
      Tehát MOST is.

      (15 perc elcsendesedés. Szemlélem a feltámadt Jézus Krisztus sugárzó örömét, amint megjelenik Édesanyjának... Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen... )

      Jézusom, Nélküled semmit sem tehetek. Kérlek, vedd szívemet, tisztítsd meg és őrizd meg tisztának! Jézusom, a Te örömöd az én erősségem. Minden a javamat szolgálja, abszolút minden, ezt nem felejtem, mindig hálát adok neked Jézus mindenért. Mária, kérlek, te légy az én emlékezetem. Jézusom, Szerelmem, a Te örömöd az én erősségem! Öltöztess engem, Uram, a Te örömödbe és jóságodba, hogy akivel ma találkozom, vagy akár csak gondolok is rá, megérezzen valamit a Te szeretetedből. Amen.

Nincsenek megjegyzések: