2010. nov. 30.

Iustitia, Veritas

      A magyar nyelvben az igazságra csak egy szavunk van: igazság. De az igazság szónak két változata van latinul: IUSTITIA és VERITAS. A iustitia görög megfelelője a dikē, míg a veritās-é az alētheia. A iustitia a joggal van kapcsolatban, míg a veritas a szellemi igazsággal. Amikor a Bibliában olvassuk, hogy Isten Szeretet és Igazság... az Igazság Lelke, akkor a másodikat jelenti : Deus Veritas est.

      A iustitia szó magyar megfelelője: igazságosság.
      A Katolikus Lexikonban megtalálható úgy a iustitia, mint a veritas szó magyarázata.

Az igazságról úgy általában:
      Az Ószövetséget úgy ahogy most ismerjük, több száz év alatt írták le, például Ábrahám történetét az események után 1000 évvel kezdték írni a zsidók héberül. Isten egyik Neve: JHWH. A zsidó nevek általában kifejezik a lényeget, Isten Neve kifejezi azt, hogy Isten a Létező. Amikor Mózest megszólítja Isten az égő csipkebokorból, akkor kérésére a nevét is megmondja: „Én vagyok, aki Vagyok” – vagyis Ő a Létező, héberül JHWH. A zsidó papok összedolgozzák a különböző forrásokból származó történeteket, de a ma is használatban levő héber szöveget a 6.-7. században látták el magánhangzókkal (vocalisatio), amelyek jelzésére külön írásjeleket állítottak össze. Mászóret = hagyomány (traditio), ezért nevezik a szövegáthagyományozókat maszorétáknak. A JHWH-t így olvassák ma is a zsidók: JaHWeh, a második H nem hangsúlyos: Jahve magyarosan.

      Jehova Tanúi külön sajátos olvasatban hozzák Isten nevét. A kereszténység talaja az Ószövetség, a zsidó nép, Isten választott népe. Ebből a sarjadt az Üdvözítőnk, Jézus Krisztus „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből.” (Iz 11,1) A Katolikus Egyház nem egy ember egyháza, mint pl. Lutheré, Kálviné, stb., hanem Istené, mert Jézus alapította és ígérte meg, hogy vele marad az idők végezetéig, és Péterre építette „Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”(Mt 16,18-19).  
      Az Egyház a FA, két ága van 1054-től, nyugati és a keleti Egyház. Mennyire nevetséges, amikor egy szekta-alapító felcsimpaszkodik ennek a hatalmas Fának az egyik ágára, toporzékol és hirdeti: nincs szüksége sem a Talajra, sem a Gyökérre, sem az Lombozatra, mert hát ő fedezte fel egyedül és igazán Istent - ez nonsens. Majd elkezdi  megvetni, sőt üldözni a teljes Fát, az Egyházat, de hiába, mert a pokol kapui sem vesznek rajta erőt soha.
***
     E. atyának volt egyszer egy jó diákja, majd eltűnt. Egyszer összefutott vele az utcán, és nagy örömmel közölte:
- E. atya, végre megtaláltam az igazságot a Jehova Tanúinál!
- Gyere el hozzám, szívesen meghallgatnálak erről az igazságról.
      El is ment E. atyához, de nem egyedül, hanem az egyik társával, aki valami vezető lehetett abban a közösségben. Hozott egy Bibliát és kitette az asztalra, és ez a vezető azt mondta:
- Beszéljünk az igazságról E. atya, mert a Biblián kívül nincs más igazság.
- Honnan van a Bibliája?
- Hogy-hogy honnan van? Hát a bibliai kiadótól.
- Jó-jó, de milyen nyelvű?
- Magyar nyelvű!
- Nyissa ki legyen szíves, mit ír az első oldalon? Kérem olvassa el.
- Szent Biblia, fordította Károli Gáspár.
- De hiszen maguk református Bibliát használnak, amit 1590-ben adtak ki Vizsolyban, nincs maguknak külön Bibliájuk.
- Ez a mi Bibliánk, a Biblián kívül nincs más igazság, én azért jöttem, hogy az igazságról beszélgessünk.
- Maguk 1870-ben alakultak, a kérdés az, hogy 1870-ig, vagy akár 1590-ig ki őrizte meg a Bibliát maguknak? Mert 1870 év alatt valaki megőrizte és tovább adta a nemzedékeknek, a nemzeteknek.
- Én nem erről jöttem beszélgetni, hanem az bibliai igazságokról.
- Kérem, ez is az igazsághoz tartozik: a Katolikus Egyház őrizte meg Önöknek jó 1800 év alatt a Bibliát, és amíg ezt az igazságot nem látja be, nincs értelme további igazságokról beszélni.

      E. atya azóta sem tudja mi lett a volt tanítványával, nem jelentkezett többé,  de egy-egy fohászt ma is mond érte.
 ***
      A szekták általában kisarkítanak egy-egy igazságot, ami vonzó lehet. De nem tud egy szekta sem bár egyetlen-egy olyan igazságot mondani, amely ne lenne megtalálható a Római Katolikus Egyház tanításában,  amely az egyetlen és igaz őrzője a teljes Igazságnak.
***
      És idekívánkozik két latin szállóige:
      Iustitia est regnorum fundamentum. - Az igazság a birodalmak alapja.

      In vino veritas. - Borban az igazság.
Hát igen, a részeg ember elkotyogja az igazságot.

Nincsenek megjegyzések: