2013. márc. 24.

Lelki adoptálás

„Ó Mária
ki az új világ hajnala
és az élők Anyja vagy,
rád bízzuk az élet ügyét”
(Boldog II. János Pál: Evangelium Vitae)


A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Az adoptálás mindig egy gyermekre vonatkozik, és csak akkor kezdünk el egy újabb gyermekért imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis kilenc hónaponként.

A lelki adoptálás elsődleges célja tehát egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.

      A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

Az ígéret tárgyát képező imák:

  • Egy tized rózsafüzér - naponta.
  • Napi ima: Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Amen. 
  • Valamilyen önkéntes vállalás,amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.


      Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”

      Általános gyakorlat Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én ígéretet tenni, sok helyen ünnepélyes formában szentmise keretében történik, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy egy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.

Ígérettétel:

  
Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes angyalai és szentjei,
   a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve
   én   ……………………………………(név) elhatároztam, és ígérem,
   hogy …………………………….... (dátum)- tól kezdődően,
   (………………………………………………………….   ünnepe alkalmából)
   lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri.
   Kilenc hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért,
   hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
   Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér,
   (önkéntes felajánlásaim……………………………………………..), valamint azaz ima,
   amelyet ezért a magzatért most mondok el először (lásd fennebb).
***************
E bejegyzéshez érkezett néhány névtelen hozzászólás, és válaszként útólag felkerült még két bejegyzés:
***************
- a bűntudatról, az abortusz okozta seb gyógyulásáról,
- az abortált gyermekek és a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek üdvözüléséről.
- lelkigyakorlatok az abortusz miatt gyászolóknak.
        Mindezekről itt olvashat.
***************
És egy ima (akathisztosz) a bűnbánó anyák számára, mellyel könnyíthetnek lelkiismeretükön.

Nincsenek megjegyzések: