2011. nov. 24.

Máriapócsi Könnyező Szűzanya tiszteletére [1]

Kilenced.
Írta: P. Regős Dénes O. S. B. M 
104/1945. sz.
Jóváhagyom
Máriapócs, 1945. VIII. 17. 

1062/1945. sz. 
Az egyházmegyei főhatóság
Jóváhagyásával és áldásával
Nyíregyháza, 1945. VIII. 24. 
+Miklós püspök 


Bevezető 

      Ezrek és tízezrek óhaja teljesedik azáltal, hogy napvilágot lát ez az ájtatossági könyvecske. Régen várják már a Máriapócsi Könnyező Szűz tisztelői azt a hathatós áhítatgyakorlatot, melyet e könyvecske tartalmaz. Hiszen annyi a szenvedés, a keserűség, a könny mindig, de különösen most, hogy Mária gyermekei szinte napról-napra a Könnyező Istenanya kegyképe előtt szeretnének térdepelni s oltalomért esedezni. Ezt nem mindenki teheti meg, hiszen sokak számára igen messze van Máriapócs, másoknak nincs erejük ahhoz, hogy Pócsra zarándokoljanak.
      Ez a könyvecske legyen hát eszköz ahhoz, hogy a benne foglalt szent kilenced végzése által saját otthonunkból, saját templomunkból szálljon sóhajunk a Könnyező Szűzanyához, Tőle reánk pedig az ő szent kegyelme, vigasztalása, segítsége!
      Fogadjátok, Testvérek, örömmel és szeretettel e kedves áhítatgyakorlatot, vigyétek magatokkal otthonotokba s végezzétek bizalommal minden szenvedésetekben, minden aggodalmatokban.
      Adja a jó Isten, hogy e kis könyv révén sok-sok kegyelem szálljon a mi drága Könnyező Szűzanyánk ájtatos tisztelőire!
Máriapócs, 1945. VIII. 15
A SZERZŐ 

A szent kilencedről 

      MI A SZENT KILENCED? Kilencednek nevezzük azt az áhítatgyakorlatot, amely bizonyos imáknak, vagy imáknak és erénygyakorlatoknak kilenc napon ismétlődő végzéséből áll. E napoknak megszakítás nélkül egymásután kell következniök. Végezhetünk olyan kilencedet is, melynek keretében kilenc egymásután következő hétnek, vagy hónapnak egy-egy meghatározott napján teszünk eleget a vállalt kötelezettségnek.
      VAN-E VALAMI KÜLÖNÖS ERŐ A SZENT KILENCEDBEN? Van. Ezt bizonyítja a számos imameghallgatás és különleges kegyelmek elnyerése, melyekben a kilenced végzése alatt, vagy után már oly sokan részesültek. Azt is tudjuk, milyen nagy kegyelmeket ígért az Úr Jézus azoknak, akik nagy kilencedet végeznek az Ő Szent Szíve tiszteletére, illetve engesztelésére.
      MIBEN REJLIK AZ A KÜLÖNÖS ERŐ? Erre legjobb válasz az evangéliumi özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszéd. Bár ez a bíró nem törődött sem Istennel, sem emberekkel, egy özvegyasszony kérését mégis teljesítette, mert az hosszú ideig zaklatta. Ha tehát még az igazságtalan bíró sem tudta elutasítani a szegény özvegy állhatatos könyörgését, mennyivel inkább meghallgatja azt a jóságos Mennyei Atya. Nem a kilences számban van tehát a kilenced ereje – ezt hinni babona volna – hanem az állhatatos, mintegy zaklató áhítatgyakorlatban.
      HOGYAN VÉGEZZÜK A KÖNNYEZŐ SZŰZ KILENCEDÉT? Feltesszük magunkban, hogy ezen és ezen a napon kilencedet kezdünk a Pócsi Szűzanya tiszteletére valamely kegyelem elnyeréséért. Azután kilenc egymásután következő napon végezzük a könyvecskében foglalt áhítatgyakorlatot a napok száma szerint. Végezhetjük a templomban, vagy otthon – ha van Pócsi képünk, akkor az előtt térdelve – egyedül, vagy többen, pl. egy testvér több testvérért, szülőkért, vagy megfordítva, vagy az egész család valamely kegyelemért. Szép szokás ilyenkor feldíszíteni a képet, és ha lehet, egy-két gyertyát gyújtani a Szűzanya tiszteletére. Nagyon szép, ha a kilenced kezdetén és végén meggyónunk és megáldozunk. Mindennapra találunk a könyvecskében egy-egy erénygyakorlatot is, melyeket imádságunk erősítésére szintén végezzük el a nap folyamán.


Első nap
      Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

Bevezető ima minden napra

       Tekints kegyesen reám, Könnyező Szűzanyám, ki könyörögve borulok le Eléd. Bizodalmam Isten után egyedül csak Beléd helyezem, mert te szerető égi Anyám vagy. Én erősen hiszem, hogy e szent kilenced melyet (megemlíteni a kért kegyelmet) végzek a te tiszteletedre, nem lesz hiábavaló. Hiszen még soha sem hallottuk, jóságos Anyánk, hogy ne segítettél volna valakin, aki Hozzád folyamodott. Mindenkin akarsz könyörülni, ó drága Könnyező Szűz, mert kegyes és irgalmas vagy, segítsz is mindenkin, aki Hozzád esedezik, mert erőd és hatalmad nagy. Nézz hát le, Anyám, az én imámra is és méltasd meghallgatásra. Engedd elnyernem azt a kegyelmet, melyért e szent kilencedet végzem, ha az üdvömre válik. Ám Te jobban tudod, Szűzanyám, mi szolgálja az én igazi javamat, éppen azért Szent közömbösséggel és megadással ismétlem Szent Fiad szavait: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” (Luk. 22,.24)

Elmélkedés 
AZ ALÁZATOS SZŰZ

      Mikor elérkezett az idők teljessége, angyalt küldött a jó Isten a földre, hogy üdvözölje az istenanyaságra kiválasztott Szüzet. Az égi követ, Ura utasítása szerint kikerüli a nagyúri, hercegi, királyi palotákat s egy szerény kis názáreti lakásba köszönt be, ahol a legalázatosabb leányzó, Szűz Mária szolgált az Úrnak. E szerény leánykának jelenti az angyal, hogy Őt választotta ki a Szentháromság az Üdvözítő anyjának. Mily nagy meglepetés ez annak számára, aki ekkora méltóságra soha gondolni sem mert! – S miért éppen Őt magasztalta fel ennyire a jó Isten? – A Szűzanya maga válaszol: „Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát”. (Luk. 1,48)
      Az Istenanya, amikor ki akarta magát nyilatkoztatni, mint Könnyező Szűz, ismét az alázatosság példáját adta nekünk. Nem kereste a királyi paloták művészien faragott szobrait, világhírű mesterek csodaszép alkotásait, Máriaképeit, hanem egyszerű, fára festett, fekete képet választ ki csodáinak eszközéül. Elkerüli az ékesen díszített székesegyházakat, bazilikákat, s leszáll egy szerény kis fatemplomba. Nem választja a parkokkal, szökőkutakkal, márványpalotákkal ékeskedő városokat, hanem lakást vesz magának az új Názáretben, a szegény, homokbuckás Nyírség kicsiny falujában, Máriapócson. Egyszerű, szegény az otthona s mégis elég gazdag ahhoz, hogy minden zarándok meggazdagodva térjen haza! Én alázatos vagyok-e? Nem szoktam-e büszkélkedni, dicsekedni tehetségemmel, szépségemmel, vagyonommal? – Ha így tennék, akkor elrabolnám a jó Istennek járó dicsőséget!
      ERÉNYGYAKORLAT. Ma megalázkodom néhányszor a jó Isten előtt, vagyis elismerem, hogy nyomorult bűnös, por és hamu vagyok.

IMA
       Könnyező Szűzanyám! Nyomorúságom eleven tudatában térdelek Eléd. Szinte csodálkoznom kell, hogy mint Anyámhoz bátorkodom Hozzád könyörögni, Aki már Isten Anyja lévén csak az Úr szolgálójának nevezted Magadat. Én egy szegény bűnös ember vagyok s mégis Anyámnak szólítalak Téged és segítségedet kérem. Ó Könnyező Szűzanyám, tudom, hogy méltatlan vagyok a meghallgatásra, de kérlek, ne tekintsd az én méltatlanságomat. Fordítsd el orcádat az én bűneimről és egyebet se láss bennem, csak nyomorúságomat, aki Reád vagyok utalva, a te anyai szeretetedre. Ó hallgasd meg hő imám, Könnyező Szent Szűzanyám s add meg azt a kegyelmet, melyért Hozzád esdeklek. Amen.
      Üdvözlégy Mária… (3szor)
      Könnyező Pócsi Szűzanyánk könyörögj érettünk!
      Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

2. nap   
3. nap  
4. nap   
5. nap    
6. nap    
7.nap    
8. nap 
9. nap

Nincsenek megjegyzések: