2011. szept. 17.

Jeruzsálemi Szent Albert pátriárka

      Ő adta Rendünknek, a Kármel hegyén élő kármelita remetéknek, az első szabályt, az ún. Eredeti Regulát. Ma van az ünnepe. A Kármel jelentése: Isten szőlője, isteni szőlőskert.
      Két Kármel-hegy van: Kármel-hegy Jeruzsálemtől délre, pusztaság, ez volt Dávid menedékhelye. Itt van a Kármel nevű romváros is. Az északi Kármel-hegy, Szamaria és Galilea határán, 12-14 km széles, 30 km hosszú. Ez Illés próféta és tanítványainak hegye, itt telepedtek le a kármeliták. Az ószövetség idején, és még ma is termékeny és virágzó. A hagyomány szerint Illés próféta óta éltek itt remeték, tanulmányozták az Írásokat, aszkézisben és imában szolgálták Isten országát.
      A keresztes remeték a második (1149-52) vagy a még korábbi első (1096-99) keresztes hadjáratból maradtak vissza, az 1187-ig terjedő időben telepedhettek le a Kármel-hegyre, az Illés-kúthoz, az Es Siah völgybe, és ott remeteéletet folytattak. Berthold (+1195) keresztes vitéz gyűjtötte először össze a szétszórtan élő remetéket. 
       Szent Albertről nem tudunk sokat. 1149 körül Avogadróban (Italia) a Gualtier-i erődben született, a Sabbionetta nemesi családból. Mortarában a Szentkeresztről nevezett Szabályozott Kanonokok közé kérte felvételét, ahol 1180-ban elöljáróvá választották. 1184-ben Bobbió-i, majd 1205-ben lett Vercell-i püspökké nevezték ki, és sokszor működött III. Ince pápa oldalán a császárok Barbarossa és fia VI. Henrik ügyeiben és egyéb szentszéki megbízásokban. Mint ilyen 1194-ben szabályokat adott a bialai kanonoknak. Két ciszter apáttal együtt, a humiliátus szerzeteseket meghallgatva, megfelelő szabályvázlatot állítottak össze, mely aztán bíborosok elé került, végül a pápa jóváhagyta 1201-ben. Mikor 1206-ban megüresedett a jeruzsálemi latin pátriárka állása, a Szent Sír kanonokjai, többnyire franciák és olaszok, a vercelli püspököt, Szent Albertet választották meg jeruzsálemi latin patriárkává, amit a jeruzsálemi király Amaury de Lusignan és Péter antiochiai patriárka is jóváhagyott, s végül III. Ince is megerősített. 
      Szent Albert  pátriárka 1206-ban telepedett le Akkóban. Szerzeteseket szabályozó híre megelőzte őt a Szentföldön s így könnyebben érthető, hogy a kármeliták is Szent Brokárd vezetésével hozzá folyamodtak törvényerejű életszabályért. 1209-ben készülhetett el vele. Nem nyugati vagy keleti (Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Vazul) egyházatyák tanítását kivonatolva, hanem a szerzetesélet erénygyakorlatainak kötelező fokát és mértékét előírva, rövid szakaszokból álló Eredeti Szabályt adott át az Es Siah völgy remete kármelitáinak, pedig  a fenti szentatyák tanítása akkor már évszázadok óta közkincse volt a lelki életnek.
      Szent Albert a Szabályban név szerint is megszólítja Szent Brokárdot: 17. Te pedig B(rokárd) testvér és bárki legyen is a perjelségben utódod, tartsátok állandóan eszetekben és gyakoroljátok cselekedeteitekben azt, amit az Úr mond az evangéliumban: „aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki az elsőséget óhajtja, legyen a ti cselédetek.” (Mk 10, 43-44; vö: Mt 20,26-27)
      Végül a Gondviselés megadta neki a vértanúság pálmáját. Az akkói Szent Lélek kórház főmestere, kit erkölcstelen élete és tettei miatt állásából elmozdított, csatlósaival megtámadta s megölte: Szent Kereszt felmagasztalása napján, főpapi díszben, a Szent Kereszt ereklyéjével tartott körmenetben, 1214 szept. 14-én, a lateráni zsinatra készülőben... 

Haifa, Kármel-hegy, Izrael, a jelenlegi Kármelita Rendház, „Stella Maris”

Albert, előttünk tündökölsz,
mint pásztor és törvényhozó,
hallgasd fiaid énekét,
mellyel ma dicsőítenek.

Boldog békénk szent hírnöke
és békülésünk eszköze,
ki rád-bízott híveidet
szóval s példáddal oktatod.

Erényed áldott illata
szétárad ősi földeden,
még te Ó Jeruzsálem is
örvendezhetsz új fényeden.

S míg Egyházunk oly sokfelé
magas méltóságokra hív,
első Szabálykönyvet te írsz
Kármel közösségének is.

Most Rendünk téged, mint atyát
és szent egyházfőt ünnepel,
te ezt a Rendet, Szent Atyánk,
a magas égbe emeled.

Szent voltod bő gyümölcsei
így tápláljanak minket is,
hogy egyként zenghessük veled
a Három-Egy dicséretét. Amen.

      Istenünk, te Szent Albert által az evangéliumi élet szabályát adtad nekünk, hogy a tökéletes szeretet megvalósítására törekedjünk. Közbenjárására add, hogy mindig Jézus Krisztus követésében éljünk, és mindhalálig hűségesen szolgáljunk neki! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

______________________________ 
Az Eredeti Regula megtekinthető itt:

2 megjegyzés:

Per Spegulo írta...

Boldog ünneplést kívánok!
Egy tiszteletteljes kérdésem lenne: Szent Albert Szabályait valahonnan le lehetne tölteni magyar nyelven?
Tudom... a Google a legjobb barátom... de biztos sokaknak lenne könnyebbség, ha e jeles napról szóló posztnál ezt is megtalálhatnák.

Még egyszer: boldog és örömteli ünneplés kívánok a blog írójának és az egész Karmelita Rendnek! Kívánom, hogy a Jóisten áldja meg munkájukat és szaporítsa meg a hivatásokat. (A boldog feltámadás reményében.)

Apulchra írta...

Köszönjük szépen a jókívánságokat:-) A Kármelyhegyi Boldogasszony és Kármel összes szentjeinek áldása és oltalma legyen Önnel!