2011. máj. 25.

Csak a szeretet számít

  • Egy napon az történt, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr elé járultak. A sátán is megjelent köztük. Az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán ezt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és bolyongtam rajta.” Akkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Felfigyeltél-e szolgámra, Jóbra? Mert nincs hozzá fogható a földön: Feddhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat.” A sátán azt válaszolta az Úrnak: „Talán bizony ingyen olyan istenfélő az a Jób? Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját, úgyhogy birtoka egyre gyarapszik a földön. Csak nyújtsd ki egyszer a kezedet és nyúlj hozzá egész vagyonához! Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni!” Az Úr erre azt mondta a sátánnak: „Nos, kezedbe adom mindenét, amije van. Csak rá magára nem szabad rátenned a kezed.” Erre a sátán eltávozott az Úr színe elől. (Jób 1, 6-12)

      Ez a párbeszéd több dolgot árul el:
  • A sátán bebarangolja a földet és mindenkit megfigyel, kezdve az első emberpártól égeszen napjainkig, téged is blogolvasóm:) A halottidézők csak hiszik, hogy egy halott lelkével beszélnek, Isten nem engedi zavarni a halottakat, hanem a bukott angyalokkal társalognak, akik jól ismerték az elhunytat, tudják mikor és hogyan élt. Nálunk is van egy ilyen akupunktúrás, aki halottakat idéz, sőt ázsiai vudumestert hívott meditálni az áldozatainak, kártyát vet, és rengeteg bajt okoz Isten gyermekeinek gyógyítás címén, az ilyenekre mondja az Írás: „rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek”. (Júd 1,23), egy ilyen halottlátó guru és elkötelezett rendszeres kezeltjei a környezetüket is megfertőzik szellemileg, egészségileg. Az ortodoxia az akupunktúrát „demonopunctura”-nak vezi, és okkal: a kezeltek süketek és vakok lesznek   Isten szentsége iránt, lassan-lassan elmaradnak a vasárnapi szentmisék is, fellángol a papgyűlölet, különösen azoknál, akik egész életükben csak látszat-keresztények voltak, félrevezetve az embereket. Istent nem lehet sem félrevezetni, sem manipulálni.
  • A mindenható Isten színe előtt semmi sem marad rejtve, látja, hogy a sátán hol-merre bolyong, ő a Teremtője mindennek és mindenkinek, és bizony  hogy kedves az Úr színe előtt a derék, istenfélő ember, aki kerüli a rosszat!
  • Nem Isten kísért minket, Isten végtelenül jó, Isten a Szeretet, Ő egyszerűen képtelen a rosszra, hanem csak megengedi a megpróbáltatást egy nagyobb jó érdekében, és a saját dicsőségére.
  • Ami a legfontosabb: csak addig mehet el a sátán az ember kísértésében és zaklatásában, ameddig Isten azt megengedi neki. Még akkor sincs megengedve neki minden, ha az ember hűtlenséggel, hálátlansággal, bűnnel saját maga nyit kaput a „a kezdettől fogva gyilkosnak és hazugnak” (vö. Jn 8,44)
      2008-ban július elején az Úr álmomban figyelmeztetett, (mint Szent Józsefet), és imádkoztunk néhány diszkrét karizmatikus testvérrel születendő unokámért és édesanyjáért. Aki otthonos ebben a lelkiségben, az tudja mit jelent az ismeret szava: „a kezdettől fogva gyilkos” (vö. Jn 8,44) az anya és a magzat életére tör, imádkozzak és böjtöljek.  Megtettem, és hát itt van nekünk a mindenkor Segítő Csíksomlyó-i Szűzanya: kimentem a Golgotára és jártam a keresztutat, imát kértem a klarissza nővérektől, szentmisét is fizettem a ferences barátoknál:
2008. július 22-i keresztút:

      2008, július utolsó napján megszületett az unokám: a kicsi szíve állt le minduntalan, veszélyben forgott az élete, sürgősen és császárral jött a világra, kis súllyal, de az anya és az unokám nem forgott többé életveszélyben, hála Istennek!

     Időközben megszületett a második unokám is.  Aztán a tavaly ősztől újult erővel támadt a gonosz, de most az egész családot támadva, és nem csak betegséggel, erre szintén az említett karizmatikus testvérekhez fordultam, imádkoztunk, és  az ismeret szava által ez történt: Lk 11,24-26. Megismételtem a 2008-as imahadjáratot és böjtöt, de semmi eredmény. Társakat kerestem és találtam: kilencedet tartottunk Szent Pió atyához, napi szentmiséim erre a szándékra ajánlottam fel, majd Kis Szent Terézhez, de egyre rosszabb lett. Akkor eszembe jutott, hogy Kis Szent Terézért szentmise-kilencedet mondattak a párizsi Győzelmes Nagyboldogasszonyhoz, és megszabadult súlyos rejtélyes betegségéből. Mivel mi itt katolikus tömb vagyunk, lehetetlennek látszott kilenc egymásutáni szentmise, de Istennél semmi sem lehetetlen: segítséget küldött, és május 10-18 között az ország egy másik megyéjében, Lőrinczi Károly atyával kilenc egymásutáni nyilvános szentmisét mondattam „szabadulásukért és teljes gyógyulásukért”, és már május 15-én a csoda megtörtént: az unokáim betegsége megfordult. Hála és dicsőség Istennek!
      Köszönöm mindazoknak, akik velem együtt imáikban hordozták a fiam családját (G., M., K., E., R. és S.a.), és köszönet H.L.-nak, aki által Gál Péter atya is szentmiséket ajánlott fel értük, Isten fizesse Testvérek, imádkozom a ti szándékaitokra.
     Mivel ebben a hosszú és nehéz periódusban az Úr kegyelmével  engem megőrzött, és nem tudott a gonosz megtámadni semmi súlyos betegséggel sem egyéb bajjal, ezért hatalmas szeretetlenséget, kitaszítást, rágalmat zúdított a nyakamba – de Kis Szent Terézzel mondom: „Szeretetből akarok szenvedni, sőt örülni is, így fogok virágot hinteni a trónusod előtt; egy sem kerül majd az utamba olyan, amelynek szirmait ne szórnám elébed ... azután virághintés közben énekelni fogok (vajon lehet-e sírni ilyen gyönyörűséges foglalkozás közepette?)- énekelni fogok még akkor is, ha tövisek között kell szednem a virágaimat s minél hosszabbak és szúrósabbak lesznek a tövisek, annál dallamosabb lesz az én énekem.”
      Harc van, csak egyedül Jézus Krisztussal győzhetünk,  csak a szeretet számít, és elkötelezett katolikus testvérek közös imája,  valamint személyes áldozathozatal nélkül nincs szabadulás, nincs gyógyulás, nincs élet.

Nincsenek megjegyzések: