2011. okt. 24.

Szent András apostol feje zarándokúton


      Szent András volt a legelső tanítvány. Keresztelő Szent János Betániában, a Jordánon túl vízzel keresztelt, és hirdette Jézust, a Megváltót. „Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” János tanúságtételének első eredménye az volt, hogy tanítványai közül ketten Jézus nyomába szegődnek. A két tanítvány közül csak az egyiket nevezi nevén az evangélista: Andrást, Simon Péter testvérét. A másik tanítvány viszont nem más, mint maga Szent János, aki az evangéliumában sosem nevezi meg, hanem legtöbbször csak úgy jelöli magát: „a tanítvány, akit szeretett Jézus”. Az egész elbeszélésből világosan látszik, hogy azt csak szem- és fültanú írhatta. (Jn 1,19-42).A Jézusnál tett egésznapi látogatása után András először testvérével, Simonnal találkozott, s boldogan viszi őt az Úrhoz, aki rögtön új nevet ad neki: Kéfa lesz ezentúl a neve, az arám szó sziklát jelent.
      (Apropó, Keresztelő Szent János feje ma a Damaszkuszi Nagy Mecsetben található).
       
         A szinoptikusok szerint Jézus maga hívta meg Andrást Simonnal és Zebedeus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján (Mk 1,16-20; vö. Mt 4,18-22), halászok voltak. Abban az időben a halászok már rendelkeztek bizonyos alapismerettel, miképpen kell társaságot vezetni, mint másutt is, kis önálló társaságokban éltek. Simon és András hálója rokolyaháló volt, ami arra mutat, hogy nem voltak annyira jómódúak, mint a Zebedeus-fivérek, akik kerítőhálóval (gyalom, öregháló) dolgoztak. A halászok munkája sokszor sikertelen volt, viszont a nagy siker sem ragadtatta el őket. Ilyen a lelkek halászainak a munkája is. Jézus maga választotta ki apostolait: „Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét.” (Mk 3,13-14). Az apostol szó a görögben jelentette azokat a hajóparancsnokokat, akik a gyarmatosokat vitték Kis-Ázsia felé. A zsidóság is ismerte ezt az intézményt, megbízottakat (selichin) küldtek a külföldön élő zsidó hitközségekbe, így ment pl. Saul Damaszkuszba a főtanács külön levelével a keresztények összefogására (ApCsel 9,2). Tehát így választja ki Jézus a 12 törzset jelképező 12 apostola szellemi Izrael megalapítására. Feladatuk Jézus feltámadása után, hogy Krisztus hivatalos tanúi legyenek, s tanúságukon, mint 12 alapkövön épül fel az Egyház (Jel 21,14). András jelen van akkor is, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó időkről beszél Jézus az Olajfák hegyén (Mk 13,3), és Fülöppel ő viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 13,22). 
         Szent András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot.
      
      A román ortodox hagyomány szerint a Fekete-tenger keleti részére is eljutott. Az Úr úgy  küldte Szent Andrást, mint a bárányt a farkasok közé. Az itt élő vad népek (dákok) a farkast imádták, ezért az Úr egy fehér farkast rendelt Szent András védelmére. A románok saját apostoli pártfogójuknak tekintik Szent András apostolt.

            Ami a hagyományban biztos adat, hogy 60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát. Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban őrizték, 1208-ban erőszakkal vitték át Amalfiba. II. Pius pápasága idején, 1462-ben a fejet Rómába vitték. 1964-ben, a keleti és nyugati Egyház kiengesztelődésének jeleként a pápa átadta a konstantinápolyi pátriárkának, és Petrába, vértanúsága helyére került vissza, egy róla elnevezett Bazilikába, ahol a keresztje is megtalálható.

Szent András kereszt-ereklye

Petra - Szent András bazilika
Szent András fej-ereklyéje
Itt látható közelebbről

      Ez nem az egész fej, mert Szent András homloka az Athosz-hegyen található egy róla elnevezett kolostorban. 

      Egy kis darabka a Keresztjéből egy Galati-i (román kikötőváros) ortodox templomban található. 

      Szent András apostol fejereklyéje október 24-31 között zarándokúton van Romániában. Petrából egy görög ortodox küldöttség hozta el, a bukaresti pátriárchátus templomában lesz október 28-ig, ahol a hívek kifejezhetik tiszteletüket, onnan Szebenbe viszik, majd 29.-én Gyulafehérvárra, október 31.-én este Bukarestbe, november 1.-én pedig hazaviszik Petrába.  

      A Magyar Szent Koronán ott van Szent András apostol képe:Szent András fejereklyéje tehát ma megérkezett Bukarestbe:Balra: görögországi küldöttség beszél - jobbra: a romániai Daniel Pátriárka.
Szent András apostol, könyörögj érettünk!

Nincsenek megjegyzések: